اتباع غیر ایرانی متقاضی پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری سال ۹۵ دانشگاه تربیت مدرس باید مدارک خود را تا ۱۲ تیرماه در سامانه گلستان این دانشگاه بارگذاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان خارجی متقاضی پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس باید آشنایی کافی به زبان فارسی داشته باشند.

در غیر این صورت داوطلبانی که به زبان فارسی آشنایی ندارند در صورت موافقت با درخواست پذیرش ملزم به شرکت در دوره زبان و ادبیات فارسی در مراکز مورد تایید وزارت علوم هستند.

پذیرش قطعی داوطلب منوط به ارائه گواهی معتبر مبنی بر گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزش زبان فارسی خواهد بود و پس از ارائه گواهی نسبت به ثبت نام داوطلب در اولین نیمسال تحصیلی ممکن با نظر گروه آموزشی مربوطه اقدام می شود.

در صورت پذیرش هزینه تحصیل باید توسط داوطلب مطابق با ضوابط و مقررات دانشگاه پرداخت شود مگر اینکه داوطلب به عنوان بورسیه از طریق وزارتخانه های علوم یا بهداشت معرفی شده باشد.

هزینه تحصیل کل دوره برای داوطلبان غیر بورسیه (آزاد) در دورهای کارشناسی ارشد رشته گرایش های مربوط به دانشکده های علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد و حقوق ۹۰ میلیون ریال و برای سایر رشته گرایش ها ۱۰۰ میلیون ریال است.

همچنین هزینه تحصیل کل دوره برای داوطلبان غیربورسیه (آزاد) در دورهای دکتری تخصصی رشته گرایش های مربوط به دانشکده های علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد و حقوق ۴۵۰ میلیون ریال و برای سایر رشته گرایش ها ۵۰۰ میلیون ریال است.

در صورت موافقت با درخواست پذیرش داوطلبان و تایید وزارتخانه های علوم و بهداشت پس از ارائه گذرنامه روادید تحصیلی و اقامت قانونی معتبر نسبت به ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان مطابق ضوابط و مقررات اقدام می شود.