رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در این دانشگاه سامانه ثبت اطلاعات علمی اساتید راه اندازی شده است که تاکنون اطلاعات ۴۹۰ اعضای هیات علمی در این سامانه ثبت شده است.

حسین سلیمی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این سامانه تمامی اطلاعات علمی اساتید از جمله مقالات و کتب هر استاد قرار داده شده است.

وی افزود: در این دانشگاه ۵۱۰ عضو هیات علمی فعالیت می کنند که تاکنون اطلاعات ۴۹۰ عضو هیات علمی در این سامانه ثبت شده است و اطلاعات مابقی اساتید نیز درحال ثبت است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: براساس این سامانه می توان فعالیت های علمی اساتید را ارزیابی کرد و براساس آن برنامه ریزی های لازم را انجام داد.

وی درخصوص رشد مقالات این دانشگاه نیز گفت: تعداد مقالات این دانشگاه از هزار مقاله در سال ۹۲ به هزار و ۵۰۰ مقاله درحال حاضر رسیده است.