معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم ارتباط بیشتر علوم پایه و علوم بالینی در پزشکی گفت: بازنگری برنامه های آموزشی در سال جاری تکمیل می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در نشست دبیران هیات های ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی بر اهمیت و نقش رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در تحولات آموزش علوم پزشکی تاکید کرد.

وی گفت: حضور اعضای هیات علمی رشته های علوم پایه در بخش های بالینی مرتبط، ضروری و برنامه ریزی هایی برای تحقق آن در حال انجام است که باتوجه به ظرفیت قابل توجه و نیاز مراکز تحقیقاتی بالینی، حضور اعضای هیات علمی رشته های علوم پایه ضروری به نظر می رسد.

لاریجانی ارایه مباحث پایه مناسب و مرتبط در برنامه آموزشی دوره های بالینی را از راه های دیگر برای ایجاد هماهنگی و همراهی رشته های پایه و بالینی دانست و افزود: در این خصوص هماهنگی و همکاری های دو دبیرخانه علوم پایه و پزشکی و تخصصی ضروری به نظر می رسد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به پیش بینی الزاماتی برای توسعه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی در سند آمایش سرزمین در سطح کلان اشاره کرد و اظهار داشت: لازم است ضمن مطالعه دقیق، الگوی گسترش مقاطع رشته های مختلف را در سطح مناطق آمایشی تبیین کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به اشراف هیات های ممتحنه بر وضعیت رشته های تخصصی و ظرفیت های موجود، آنها می توانند در این زمینه به تهیه الگوی مناسب گسترش رشته ها کمک کنند و در این زمینه مشارکت هیات ها در مطالعه و برآورد نیاز به نیروی انسانی که در سطح معاونت آموزشی در حال انجام است الزامی به نظر می رسد.

لاریجانی بر ضرورت تکمیل بازنگری برنامه های آموزشی در سال جاری و توجه به مولفه های مورد تاکید طرح تحول آموزش از قبیل توجه به تولید دانش بنیان، دانشگاههای نسل سوم و آموزش های مجازی در بازنگری برنامه ها و ورود بخش خصوصی در آموزش علوم پزشکی تاکید کرد و اظهار داشت: ارزیابی قطب های علمی و حرکت آنها در جهت اهداف پیش بینی شده در حال انجام است.

در این جلسه موضوع مطالعه نیروی انسانی در رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، نقش هیات های ممتحنه در برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۵، تشکیل کارگروه بازنگری برنامه های درسی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی و تجمیع و گروه بندی مواد امتحانی آزمون ورودی دکتری (Ph.D) برای سال ۱۳۹۶ مطرح و تصمیمات لازم برای موارد اجرایی اتخاذ شد.