تعبیر خواب شادروان

تعبیر خواب شادروان

تعبير خواب شادروان به روايت محمدبن سیرین
دیدن شادروان، دلیل بر دین مرد باشد. اگر بیند شادروانی از بهر او گسترده بودند و دانست از ان اوست، دلیل که به قدر آن، عیشی کند با عمری دراز. اگر بیند به جای بیگانه گسترده بود و ندانست که جای کیست، دلیل که حالش متغیر شود و در غربت بمیرد. اگر بیند شادوران بفروخت یا ببخشید، دلیل بر خطر گردد.
تعبير خواب شادروان به روايت حضرت دانیال
اگر بیند شادروانی گسترده بود. دلیل بر درازی عمر بود و هر چند بزرگتر بیند، تاویل بهتر است.
تعبير خواب شادروان به روايت جابرمغربی
اگر بیند شادوران کهن و دریده بود، دلیل که زندگانی بر وی دشوار شود. اگر سرخ بیند، دلیل عشرت باشد. اگر سیاه یا کبود بیند، دلیل غم و اندوه باشد، اگر زرد بیند. دلیل بیماری باشد، اگر سفید بیند، دلیل بر روزی حلال باشد.
تعبير خواب شادروان به روايت امام جعفر صادق(ع)
دیدن شادروان در خواب بر چهار وجه است. اول: عمردراز. دوم: منفعت. سوم: روزی حلال. چهارم: معیشت.

مام صادق علیه
السلام می فرمایند:

دیدن
شادروان در خواب بر چهار وجه است.

اول:
عمردراز.

دوم:
منفعت.

سوم:
روزی حلال.

چهارم:
معیشت.

محمد ابن سیرین
بصری گوید:

دیدن
شادروان، دلیل بر دین مرد باشد. اگر بیند شادروانی از بهر او گسترده
بودند و دانست از ان اوست، دلیل که به قدر آن، عیشی کند با عمری دراز.
اگر بیند به جای بیگانه گسترده بود و ندانست که جای کیست، دلیل که
حالش متغیر شود و در غربت بمیرد. اگر بیند شادوران بفروخت یا ببخشید،
دلیل بر خطر گردد.

دانیال نبی علیه
السلام می فرماید:

اگر
بیند شادروانی گسترده بود. دلیل بر درازی عمر بود و هر چند بزرگتر
بیند، تاویل بهتر است.

جابر مغربی می
گوید:

اگر
بیند شادوران کهن و دریده بود، دلیل که زندگانی بر وی دشوار شود. اگر
سرخ بیند، دلیل عشرت باشد. اگر سیاه یا کبود بیند، دلیل غم و اندوه
باشد، اگر زرد بیند. دلیل بیماری باشد، اگر سفید بیند، دلیل بر روزی
حلال باشد.

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما