تعبیر خواب شبه

تعبیر خواب شبه

تعبير خواب شبه به روايت بعضی معبران
اگر در خواب بیند که شبه داشت، دلیل که دختر آورد. اگر دختر نیاورد، دلیل غم بود. اگر شبه را سفید یا سبز بیند، دلیل منفعت است. گویند، دلیل شادی و خرمی است. دیدن شبه زرد به خواب ، دلیل بیماری است.

خواب روح دیدن چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب روح ( خواب ارواح دیدن ، تعبیر خواب شبح ، خواب روح بودن ، تعبیر خواب ترس از روح ، و… ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

 

تعبیر خواب روح و جن
۱- روح در خواب نشانه مسائل حل نشده در زندگی است. مسائلی که هنوز روی شما تاثیر منفی گذاشته است. این مشکلات شامل برخی داستان های عاشقانه، خاطرات دردناک و افرادی است که نمی توانید آن ها را ببخشید یا فراموش کنید. این خواب همچنین نشانه عشق و لذت و عصبانیت یا خجالت است.
۲- اگر در خواب یک روح دیدید تعبیرش این است که از لحاظ عاطفی پریشان شده اید و اخیرا تحت تاثیر قرار گرفته اید. شاید چیزهایی در زندگی تان وجود دارد که شما را آزار میدهد. شاید موضوع بزرگی نباشد اما ممکن است روی شما تاثیر بدی بگذارد. در برخی موارد این خواب نشانه منزوی شدن شماست.
۳- اگر در عالم خواب روح کسی را دیدید که در واقعیت زنده است تعبیرش این است که این شخص نیت بدی نسبت به شما دارد. سعی کنید بیشتر مراقب او باشید.
۴- اگر خواب دیدید که روح شما را تعقیب کرد تعبیرش این است که شما نمی توانید با گذشته خود و با واقعیت روبرو شوید. سعی کنید افکار منفی و مشکلات تلخ گذشته را فراموش کنید.
۵- دیدن روح از راه دور نشانه قربانی شدن یا فریب و خیانت است. زندگی شما ممکن است در آینده با چالش جدی روبرو شود. بعضی اوقات این خواب نشانه موقعیت ها و اتفاقات غیر قابل توضیح در آینده است.
۶- اگر در خواب دیدید که چندین روح گرد هم جمع شده بودند تعبیرش این است که از نظر عاطفی به برخی موقعیت های گذشته دلبسته شده اید و این موضوع باعث شده شما از حرکت بایستید.
۷- اگر خواب دیدید که روح شخصی که می شناختید به سراغ شما آمد تعبیرش این است که مسائل حل نشده ای با آن شخص دارید که علاوه بر اینکه رابطه شما را با او به هم زده و باعث آزار شما شده و پیشرفت را از شما گرفته است.
۸- اگر خواب دیدید که تلاش میکنید تا روح را بکشید تعبیرش این است که با برخی اعضای خانواده تان دچار دیگری و اختلاف نظر شدید. مسائلی که درباره آن مشاجره میکنید مربوط به گذشته است و فراموش کردن آن کار ساده ای است.
۹- اگر در خواب دیدید که روح اجسام را حرکت می داد تعبیرش این است که اشتباهاتی مرتکب شده اید و این اشتباهات باعث شده زندگیتان به طور کامل زیرو رو شود.
۱۰- اگر خواب دیدید که روح را دوست داشتید یا با او دوست بودید تعبیرش این است که احتمال دارد او از شما خوشحال یا ناراضی باشد. اگر حال او خوب بود و با شما دوستانه رفتار کرد تعبیرش این است که با کارهای خوبی که انجام داده اید او را شاد کرده اید و اگر روح ناراحت بود تعبیرش برعکس است.
۱۱- تعبیر دیدن روح متحرک در خواب نشانه این است که افرادی که با شما حسادت میکنند، شما را فریب می دهند. آن ها به خوشبختی و موفقیت شما حسادت می کنند.

آنلی بیتون می‌گوید :
۱۲ـ اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می کند ، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که در اثر فریب بیوه خواهد شد .
۱۳ـ اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید ، نشانة آن است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد .
۱۴ـ اگر خواب ببینید روح مردی سمت چپ و روح زنی سمت راست شما ، با چهرهایی شاد ایستاده اند ، دلالت بر آن دارد که شما به سرعت از گمنامی به شهرت می رسید ، اما این مقام دیری نمی پاید زیرا مرگ به سراغتان خواهد آمد .
۱۵ـ اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تکان می خورد ، علامت آن است که در مطالعة آثار علمی پیشرفت می کنید و به شکل سحرآمیزی ثروتمند می شوید . اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود .
۱۲ـ اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی که هنوز در قید حیاتند مشاهده کنید ، نشانة آن است که از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است . باید در انجام کارهای خود بیشتر دقت کنید . اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود ، علامت آن است که دوست شما به زودی خواهد مرد .
۱۳ـ اگر خواب ببینید روح از جسم جدا شما می شود ، علامت آن است که برای افکاری بیهوده ، احتمال دارد زندگی خود را به خطر بیاندازید .
۱۴ـ اگر هنرپیشه ای خواب ببیند روح او در تن دیگری حلول کرده است ، نشانه آن است که با تمام وجود حرفة خود را عزیز بدارد و نقشهای احساساتی را رها کند . به امتیاز و شهرتی دست خواهد یافت .
۱۵ـ اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است ، علامت آن است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد ، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد .
۱۶ـ اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است که با لباس نازک بر صحنه نمایش نقش ایفا می کند ، نشانه آن است که در کار بزرگی از رقیب خود پیشی خواهد گرفت .
۱۷ـ اگر خواب ببینید دربارة فناناپذیری روح خود با دیگران گفتگو می کنید ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای کسب دانش مورد نظر خود بهره می گیرید . و از مصاحبت افراد روشنفکر لذت می برید .
۱۸- تعبیر خواب صحبت کردن با ارواح در خواب این است که یکی از نزدیکان تان شما را فریب می دهد. سعی کنید از افرادی که به آن ها اعتماد ندارید دوری نکنید و بیشتر از خود مراقبت کنید.
۱۹ـ اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه می زنند ، نشانه آن است که دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت .
۲۰ـ اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حرکت می کند ، نشانة آن است که اگر می خواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خود را کنترل کنید .
۲۱ـ اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است ، نشانة آن است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد .
۲۲ـ اگر خواب ببینید ارواح موزیک می نوازند ، نشانة آن است که تغییرات نامساعدی در زندگانی شما پدیدار می شود ، و اندوه به محیط خانة شما راه می یابد .

تعبیر خواب روح بودن
۲۳- اگر در عالم رویا دیدید که تبدیل به روح شدید تعبیرش این است که از گذشته خود می ترسید. شاید گناه بزرگی متحمل شده اید. یا یک خاطره دردناک یا افکار سرکوب شده دارید. بعضی اوقات این خواب نشانه احساس پشیمانی و غم و اندوه شما را نشان می دهد.شاید به دلایلی مجبور شده اید که خواسته های خود را قربانی کنید.

تعبیر خواب روح نامرئی
۲۴- اگر در خواب دیدید که روح نامرئی را لمس کردید تعبیرش این است که افکار و احساسات شما سرکوب شده و آماده مقابله با آن ها نیستید.

تعبیر خواب شبح
۲۵- دیدن روح مرده و بی حرکت و مرده در خواب نشانه احساس پشیمانی یا گناه شما را نسبت به شخصی که در خواب می بینید نشان میدهد. شاید درحق او کاری کردید که در حال حاضر به شدت پشیمان شده اید.

تعبیر خواب ارواح خبیث و جن
۲۶- اگر در خواب دیدید که ارواح خبیث و شیطانی تلاش میکردند که شما را بکشند تعبیرش این است که احتمالا در حق کسی بدی کردید و او شما را نفرین کرده است. این موضوع باعث شده که تمام انرژی های های منفی را به دنبال خود داشته باشید و مدام آسیب ببینید.
۲۷- تعبیر حمله ارواح این است که هنوز هم درگیر اشتباهات گذشته اید و هنوز هم تاوان اشتباهات خود را می پردازید.
۲۷- اگر خواب دیدید که ارواح سعی می کردند با شما ارتباط برقرار کنند یا به شما نزدیک شوند تعبیرش این است که مشکلات و سختی ها دست از شما نمی کشند. بعضی اوقات این خواب نشانه درگیری با برخی رقبا و افرادی است که می خواهند به شما آسیب بزنند.

تعبیر خواب ترس از روح
۲۸- اگر خواب دیدید که از ارواح ترسیدید تعبیرش این است که خبرهای بدی به شما خواهد رسید. شاید این خبر، خبر مرگ یکی از عزیزان یا دعوت به مراسم خاکسپاری باشد. اگر خواب دیدید که روح شما را ترساند تعبیرش این است که دشمنانان باعث آسیب به شما خواهند شد.

تعبیر خواب روح سفید
۲۹- تعبیر دیدن ارواح سفید در خواب نشانه خوشبختی در آینده نزدیک است. گاهی این خواب نشانه خبر خوبی است که به زودی خواهید شنید.

آنلی بیتون می‌گوید :
۳۰- ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود ، نشانة‌آن است که سلامت یکی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است .

تعبیر خواب روح سیاه
۳۱- تعبیر دیدن ارواح سیاه در خواب نشانه بدشانسی و بدبختی و از دست دادن عزیزان و بیماری و مشکلات بزرگ است.

آنلی بیتون می‌گوید :
۳۲ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می شود ، نشانه آن است که با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد .

تعبیر خواب روح عصبانی
۳۳- دیدن روح عصبانی و خشمگین در خواب نشانه تغییراتی است که در زندگی اتفاق افتاده است . این تغییرات شما را بسیار عصبانی و ناراحت کرده و نمی توانید با آن ها مقابله کنید.

تعبیر خواب روح پدر
آنلی بیتون می‌گوید :
۳۴ـ اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید ، نشانة آن است که در معرض خطر قرار گرفته اید . باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید .

تعبیر خواب روح خود
آنلی بیتون می‌گوید :
۳۵ـ اگر در خواب روح خود را ببینید ، نشانة آن است که با کسی همسفر می شوید و با او به سفری طولانی می روید و در طول همة راه از نومیدی رنج می کشید .

تعبیر خواب احضار روح
آنلی بیتون می‌گوید :
۳۶- اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده اید ، نشانة آن است که آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت .

تعبیر خواب روح : ۳۶ نشانه و تفسیر دیدن روح و ارواح در خواب

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما