تعبير خواب شته

تعبير خواب
شته
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
شته ضرر و زيان است و خسران دنيا و آخرت. اگر در خواب ببينيد که درختان بارداري که متعلق به شما هستند شته زده زيان مي بينيد و اهميت و شدت و ضعف زيان بستگي به اين دارد که ببينيد شته کجاي درخت را مورد تهاجم قرار داده. اگر شته به ساقه درخت آسيب رسانده باشد زيان شما بنيادي و کلي است و اگر فقط به ميوه ها حمله کرده باشد ضرر مختصري را تحمل خواهيد کرد که قابل جبران است. اگر در خواب ببنيد که همه باغ و نهال هاي متعلق به شما را شته زده دچار خسارت مي شويد و اين اشاره اي است به رفتار و اعمال شما در بيداري که درست نيست. اگر ببينيد شته اي که به درخت است به بدن شما نيز راه يافته خوب نيست و از يک بيماري خبر مي دهد. اگر در خواب ببينيد که شته درختان را زده اما باغ و درختان به شما تعلق ندارد غم زده و ملول مي شويد اما اگر درختان متعلق به شما باشد همان طور که گفتم زيان مي بينيد. اگر ديديد که شته به چوب خشک زده کساني هستند که مي خواهند مرده اي را بدنام کنند يا اشخاصي مي خواهند به مال و دارائي کسي که دستش از اين جهان کوتاه است تجاوز و تطاول کنند.

تعبیر خواب شته از نظر معبران
تعبیر خواب شته به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شته ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت. اگر در خواب ببینید که درختان بارداری که متعلق به شما هستندشته زده زیان می بینید و اهمیت و شدت و ضعف زیان بستگی به این دارد که ببینید شتهکجای درخت را مورد تهاجم قرار داده.

تعبیر خواب شته بر ساقه درخت
اگر شته به ساقه درخت آسیب رسانده باشد ضرر شما بنیادی و کلی استو اگر فقط به میوه ها حمله کرده باشدضرر مختصری را تحمل خواهید کرد که قابل جبران است. اگر در خواب ببنید که همه باغ و نهال های متعلقبه شما را شته زده دچار خسارت می شوید و این اشاره ای است به رفتار و اعمالشما در بیداری که درست نیست.

اگر در خواب ببینید شته ای که به درخت است به بدن شما نیز راه یافته خوب نیست و از یک بیماری خبر می دهد.اگر در خواب ببینید که شته درختان را زده اما باغ و درختان به شما تعلق ندارد غم زده و ملول می شویداما اگر درختان متعلق به شما باشد همان طور که گفتم زیان می بینید.

تعبیر خواب شته بر شاخه خشک
اگر خواب دیدید که شته به چوب خشک زده کسانی هستند که می خواهند مرده ای را بدنام کنند یا اشخاصیمی خواهند به مال و دارائی کسی که دستش از این جهان کوتاه استتجاوز و تطاول کنند.تعبير خواب شته

بیشتر بدانید آنلی بیتون درباره تعبیر خواب شته می گوید:

تعبیر خواب گیاه شته زده
اگر در خواب ببینید گیاهی را شته زده است ، علامت آن است که خبر مرگیکی از دوستانتان در راه است .تعبير خواب شته

خواندنی ها , آفتاب

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما