تعبیر خواب قیامت

تعبیر خواب قیامت

تعبیر خواب قیامت

تعبير خواب رستخیز به روايت محمدبن سیرین
اگر بیند که قیامت پدید آمد، دلیل که حق تعالی در آن دیار که او بود، حق بگسترد و دلیل کند، اگر اهل آن دیار ظالم باشند بلائی و آفتی رسد، اگر اهل آن دیار مظلوم باشند، حق تعالی ایشان را بر ظالم نصرت دهد. اگر بیند اهل آن دیار در پیش حق تعالی ایستاده اند، دلیل که خشم و عذاب حق تعالی نازل گردد.
تعبير خواب رستخیز به روايت ابراهیم کرمانی
اگر بیند که قیامت برخاست، دلیل بود که اگر مظلوم است بر ظالمان دست یابد. اگر در غم و رنج و محنت است فرج یابد، اگر علامتی از قیامت پیدا کرد، چنانکه آفتاب از مغرب برآمد یا یاجوج ماجوج پدید آمد، باید توبه کند و به حق تعالی باز گردد، تا رضای او جوید. اگر بیند شمارگاه رایا او را بدانجا بردند، نشان غفلت بود. اگر بیند که با وی شمار می کرد، دلیل است او را زیانی رسد. اگر بیند که کردارهای او را بسنجیدند و نیکی او بیشتر آمد، دلیل کند که سرانجام کار او نیکو بود و درستکاری یابد. اگر بیند که بدی او بیشتر آید، دلیل معصیت است و جایش دوزخ بود. اگر بیند که نامه اعمال به دست راست داشت، دلیل که به راه راست بود. اگر بیند که نامه کردار او را بدو دادند و گفتند برخوان، اگر اهل صلاح بود، دلیل است که کارش نیکو شود. اگر از اهل فساد است، دلیل که کارش به مخاطره بود. اگر خود را بر صراط بیند، دلیل است بر راه راست و اگر بر صراط نتوانست گذشتن، دلیل که بر راه خطا است، توبه باید کردن تا حق تعالی از او خشنود شود.

تعبیر خواب قیامت

اگر خواب ببینید که قیامت برپا شده، چنانچه با انصاف باشید، ترس های شما از بین خواهد رفت و خیر و برکت به شما خواهد رسید و اگر گناهکار باشید، تعبیر آن برعکس است.

تعبیر خواب به روایت بزرگان

    1. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن قیامت درخواب برای اهل صلاح بر چهار وجه است:

    2. رستگاری،
    3. فرج از غم،
    4. ظفر یافتن بر دشمن،
    5. اقبال و خاتمت با سعادت.

اما اهل فساد را تاویلش به خلاف این است.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببیند علامتی از علامات قیامت ظاهر شد، چنانکه آفتاب از مغرب پیدا شد،یا دجال یا یأجوج و مأجوج پدید آمدند، دلیل که به توبه بازگرداند. اگر ببیند گورها بشکافت و مردگان برآمدند، دلیل که بر دشمنان ظفر یابد. اگر دید که در شمارگاه بود، دلیل غفلت است. اگر در خواب ببیند که شمار با وی می کردند، دلیل زیان است.
اگر درخواب ببیند که کردار او را بسنجیدند و نیکی بیشتر آمد، دلیل که سرانجام کار او نیک خواهد بود. اگر بدی او بیشتر آمد، دلیل که سرانجام کار او بد شود. اگر ببیند که نامه اعمال بدست او دادند و گفتند بخوان، اگر بیننده مصلح بود کارش نیکو شود. اگر مفسد بود، کارش بد خواهد بود. اگر ببیند بر صراط ایستاده بود، دلیل بر راه راست است.

تعبیر خواب

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب قیامت و زلزله چیست

این خواب به شما می گوید که با مشکلات شدید عاطفی و کاری در زندگی خود روبرو هستید.

شما در آستانه تغییرات مهمی در زندگی خود هستید که می تواند مثبت و یا منفی باشد.

این خواب می گوید که هواستان به تغییرات باشد تا غافلگیر نشوید.

همچنین ممکن است که یک ترس بزرگ از چیزی در زندگی خود داشته باشید.

تعابیر دیگر دیدن قیامت در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب قیامت را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام جعفر صادق 

دیدن قیامت در خواب چهار معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن قیامت در خواب سعادت و رستگاری برا او و اهل منزلش است.

معنی دوم دیدن قیامت در خواب رها شدن و یا نجات یافتن از تاریکی ، گمراهی غم و غصه در زندگی است.

معنی سوم دیدن قیامت در خواب شکست دشمن و پیروز شدن بر کسانی کــه ظلم میگویند و حق را زیر پا میگذارند است.

معنی چهارم دیدن قیامت در خواب بوجود آمدن عدالت و انصاف بین مردم است.

البته این خواب می تواند یک هشدار در مورد سستی هایی که در دین انجام داده اید هم باشد.

تعبیر خواب قیامت
تعبیر خواب قیامت و زلزله
تعبیر خواب قیامت در آسمان
تعبیر خواب قیامت و آتش
تعبیر خواب قیامت شدن
تعبیر خواب قیامت شده
تعبير خواب قيامت شدن
تعبیر خواب دیدن قیامت شدن
تعبیر خواب دیدن قیامت شده
تعبیر خواب آمدن قیامت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما