تعبیر خواب کاسه

تعبیر خواب کاسه

تعبير خواب کاسه به روايت محمد ابن سیرین
دیدن کاسه چوبین به خواب، چون خوردنی در وی است، دلیل که از سفر روزی حلال یابد. اگر کاسه را تهی بیند، دلیل بر فروماندگی بود. دیدن کاسه در خواب، دلیل بر خادمی است که بر دست او خیرات برود، اما کاسه سیمین و زرین چون خوردنی در وی بود، دلیل بر روزی حرام بود و کاسه قلعی و سفیدروی، دلیل بر روزی شبهت زده و کاسه آبگینه، دلیل بر زن بود.
تعبير خواب کاسه به روايت خالد بن علی بن محد العنبری
کاسه در خواب، به زن تعبیر میشود و آوردن آب در کاسه برای بیننده خواب، نشانه این است که زنش حامله است و پسری در رحم دارد.
تعبير خواب کاسه به روايت اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍ی
اگر بیند در کاسه چیزی خوش بود و بخورد، دلیل منفعت است. اگر چیزی ترش بود، دلیل غم و اندوه است و دیدن کاسه تهی در خواب، دلیل بر فروماندگی و مفلسی است. اگر بیند که در کاسه‏ ى آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسه‏ى آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده‏اند و آب که در کاسه‏ى آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادر بود.
تعبير خواب کاسه به روايت منوچهر مطیعی
اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.
تعبير خواب کاسه به روايت آنلی بیتون
۱ـ دیدن کاسه بلور در خواب ، علامت آن است که از شیرین ترین اوقات زندگی و بهترین لذتها بهره مند خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید از کاسه بلور مایعی می نوشید ، علامت آن است که به زودی از عشقی پنهان مطلع خواهید شد .

۳ـ دیدن کاسه بلور شکسته در خواب ، علامت آن است که در اثر حادثه ای اندوهگین خواهید شد .

۴ـ اگر دختری در خواب کاسه ای بلوری هدیه بگیرد ، علامت آن است که به عزیزترین آرزوهای خود دست خواهد یافت

تعبیر خواب کاسه

تعبیر خواب کاسه به روایت امام صادق(ع)
تعبیرهای کاسۀ سفالی عبارتند از:
زن
خدمتکار
کنیزک
قوام دین
درستی و خوبی حال و روز
عمر طولانی
مال
نعمت
حرف خوش
به دست آوردن ارث و میراث از طرف زن‌ها.

دیدن کاسه درخواب نشانه چیست؟

کاسه یا پیاله ها که استفاده فراوانی در زندگی و روزانه انسان ها دارد.یدن کاسه یا پیاله در خواب تعبیرش در حالت کلی خوب است اما باید دید شما کاسه را با چه شرایطی دیده اید. بی شک تعبیر خواب کاسه شکسته یا کاسه سفالی متفاوت است.

دیدن کاسه یا پیاله در خواب بسته به جنس کاسه(پباله) نوع استفاده از کاسه(پیاله) در خواب تعابیری متعدد و متفاوت خواهد داشت.

معبری شرقی در این باره چنین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که در کاسه ای چیزی می خورد به این معنی است که به سفری می رود  و روزیش حلال است.

اگر کاسه در خواب خالی باشد یعنی در کارش فرو می ماند.

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب میخورید یعنی  در جشنی عیش آمیز شرکت میکنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد

و احتمالا مثل مهمان از آن سهم میبرید.

اگر کاسه از طلا و زر باشد و در  آن خوردنی باشد به معنی روزی حرام می باشد.

اگرکاسه سفید باشد یعنی روزیش بهت زده می باشد و اگر کاسه آبگینه باشد به معنی زن است.

اگر کاسه چیزهای خوب درونش بود و از آن ها خورد معنی سود و برکت در زندگی را دارد.

اگر چیزی ترش در آن باشد به معنی ناراحتی و اندوه است.

ديدن کاسه چوبين به خواب، چون خوردني در وي است، دليل که از سفر روزي حلال يابد. اگر کاسه را تهي بيند، دليل بر فروماندگي بود. ديدن کاسه در خواب، دليل بر خادمي است که بر دست او خيرات برود، اما کاسه سيمين و زرين چون خوردني در وي بود، دليل بر روزي حرام بود و کاسه قلعي و سفيدروي، دليل بر روزي شبهت زده و کاسه آبگينه، دليل بر زن بود.

تعبیر خواب کاسه در کتاب سرزمین رویاها

یک کاسه پراز آب : شادی در خانواده
درون یک کاسه آب می ریزید : پول فراوانی خواهید داشت .
یک کاسه خالی : قرضهای فراوانی خواهید داشت .
در یک کاسه می نوشید : مشکلات عشقی
در یک کاسه غذا می خورید : با شخصی که دوست دارید ازدواج نخواهید کرد

تعبیر خواب کاسه

جنس کاسه

● سفال: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کاسۀ سفالی، سخن خوب و لطیف می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرهای کاسۀ سفالی عبارتند از: ۱– فرزند ۲– زن و عیال مرد ۳– کسی که با او دوست هستی،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش «کنیزک» می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کاسۀ سفالی نو و پاکیزه داری، یـعـنـی کنیزک زیبایی را به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی کاسۀ سفالی نو به تو داده است، یـعـنـی از کسی سخن خوب و خوشی شنیده و خشنود می‌شوی. اگر ببینی کاسۀ سفالی تو شکسته یا از دست رفته است، یـعـنـی حرف تو ضایع می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: یـعـنـی کنیزک تو هلاک می‌شود. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کاسۀ سفالی عبارتند از: ۱– زن ۲– خدمتکار ۳– کنیزک ۴– قوام دین ۵– درستی و خوبی حال و روز ۶– عمر طولانی ۷– مال ۸– نعمت ۹– حرف خوش ۱۰– به دست آوردن ارث و میراث از طرف زن‌ها.
● چوب: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کاسۀ چوبی غذا و خوردنی وجود دارد،
یـعـنـی از طریق مسافرت رزق و روزی حلال به دست می‌آوری.
● نقره یا طلا: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کاسه تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کاسۀ طلا و نقره‌ای که در آن غذا و خوردنی وجود دارد، روزی حرام می‌باشد.
● قلع: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کاسه و بشقاب و غیره که برای تو می‌باشد از جنس قلع هستند، یـعـنـی به اندازه آن‌ها نوکر و خدمتکار به دست می‌آوری.
● شیشه: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کاسۀ شیشه‌ای، زن می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر کاسۀ شیشه‌ای جوهره و اصل زنان می‌باشد و تعبیر آب درون آن فرزندی است که در شکم دارند؛ اگر ببینی که کاسه شیشه‌ای شکسته و آب آن هم ریخته است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود، ولی فرزندت زنده می‌ماند، ولی اگر ببینی که آب کاسه شیشه‌ای ریخت و خالی شد، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود و زن تو زنده می‌ماند

تعبیر خواب کاسه
تعبیر خواب کاسه توالت
تعبیر خواب کاسه آش
تعبیر خواب کاسه استیل
تعبیر خواب کاسه چینی هدیه گرفتن
تعبیر خواب کاسه شکسته
تعبیر خواب کاسه روحی
تعبیر خواب کاسه شیشه ای
تعبیر خواب کاسه آب
تعبیر خواب کاسه توالت کثیف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما