تعبیر خواب کباب خوردن

تعبیر خواب کباب خوردن

تعبیر خواب کباب خوردن

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
کباب غذايي است مطلوب و دوست داشتني که در تمام اقوام و ملت ها و کشورها در انواع مختلف تهيه و مصرف مي شود. در خواب هاي ما کباب رزق و روزي و اسباب و لوازم معيشت است و در خواب ها ديدن کباب خيلي بهتر از ديدن گوشت خام است. خوردن کباب گوشت گوسفند مالي است که به رنج و زحمت به دست بيننده خواب مي رسد. خوردن کباب گوشت گاو نشان روزي فراخ و معاش خوب است. کباب مرغ مالي است که از يک زن به بيننده خواب مي رسد يا خواب بيننده از قبل يک زن بهره مند و منتفع مي گردد. اگر بيننده خواب ببيند که ماهي را براي خوردن کباب مي کند نشان آن است که به سفر مي رود و از آن سفر سود عايدش مي شود. چنانچه بيننده خواب در روياي خويش ببيند که کله بره را کباب کرده و مي خورد از مردي ثروتمند به او فايده مي رسد يا از دستگاه اداري يا موسسه اي مالي عايدش مي گردد. اگر در خواب ببينيد که کباب مي پزيد که بفروشيد خير و نيکي مي کنيد و مردم از شما سود مي برند و خشنود مي گردند و اگر در خواب کباب فروشي را ببينيد با مردي گشاده دست و نيکوکار و نيک رفتار آشنا مي شويد و از جانب او سود مي بريد.

تعبیر خواب کباب

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین
تعبیر کباب و بریان، شخصی سخنور می‌باشد و همچنین در زمان فراخی و گستردگی، طلب رزق و روزی.
اگر ببینی برای کباب و بریان کردن چیزی آتش روشن کرده و آن را کباب نموده و خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن با غم و اندوه به تو رزق و روزی می‌رسد
تعبیر خواب به روایت کتاب کرمانی
اگر ببینی کباب و بریان گوشت گوسفند خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن با رنج و سختی، مال و اموالی را بدست می‌آوری.
اگر ببینی کباب و بریان بره خورده‌ای، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر خوردن بره پخته این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.
تعبیر خواب به روایت مغربی
تعبیر دیدن کسی که کباب و بریان می‌فروشد (کبابی)، مردی است که به خاطر او روزی دیگران , افزایش پیدا می‌کند.
اگر در خواب ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، یـعـنـی اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی،
ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی، تعبیرش رنج و غم و اندوه و دشمنی می‌باشد؛
همچنین در نظر داشته باشید که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد و ماهی بزرگ بهتر از ماهی کوچک است.
اگر در خواب ببینی پرنده کباب و بریان شده خورده‌ای، یـعـنـی با فریب و حقه مال و اموالی را از زنی می‌گیری.
تعبیر خواب به روایت لیلا برایت
اگر خواب ببینید كه مشغول درست كردن كباب هستید، به این معنا است كه در یك مهمانى دوستانه شركت خواهید كرد.خوردن كباب در خواب، نشانه‏ موفقیت در انجام كارها است.
تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون
دیدن یا خوردن کباب در خواب، علامت ناسازگاری در محیط خانوادگی و آگاه شدن از خیانتی پنهانی است.

تعبیر خواب کباب + انواع تعابیر خواب دیدن کباب و کباب پز

اگر خواب کباب دیده این در این بخش تعبیر خواب مجله روزانه تعبیر آن را بخوانید. دیدن خواب کباب، کباب پختن یا خوردن کباببیشتر به نفع شما است و امکان دارد سفری پر سود داشته باشید. بیشتر تعبیر کنندگان خواب مسلمان معتقدند که این خواب نیکو است. معبران غربی اعتقاد دارند که کباب خوردن یا آماده کردن کباب در خواب نشان دهده اختلافات خانوادگی است. در ادامه این مطلب تمام تعابیر خواب کباب را می خوانید.

تعبیر خواب گوشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید انچه می خورید و دارید غذا بـه حساب می آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب اسـت زیرا نعمت و برکت خداوندی اسـت ولی گوشت خام مالی اسـت کـه بـه زحمت تحصیل میشود و با رنج و مشقت بـه دست می آید و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد اسـت و تعدی و تجاوز و ستمگری اسـت.

ابن سیرین میگوید:

تعبیر خواب گوشت پخته بهتر از خام یا کباب شده می باشد، بـه این صورت کـه هر چـه پخته‌تر باشد، مال و اموال را آسان‌تر بـه دست می‌آوری، ولی اگر خام باشد، مال و اموال رابه سختی کسب خواهی کرد.

جابر مغربی میگوید:

تعبیر خواب گوشت چاق و فربه بهتر از گوشت لاغر می باشد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد

دیدن گوشت پخته خوب اسـت

دیدن گوشت فربه مال و میراث بود

دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد

دیدن خوردن گوشت عزت ودولت باشد

تعبیر خواب کباب

آنلی بیتون میگوید:

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن اسـت کـه برای رسیدن بـه اهداف خود با دلسردی روبه‌رو خواهد شد. اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن اسـت کـه دیگران بـه آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

امام صادق «ع» می‌فرمایند:

تعبیر گوشت هر حیوان حلال گوشتی، مال حلال و هر حیوان حرام گوشتی مال حرام می باشد.

تعبیر خواب کباب گوسفند

خوردن کباب گوشت گوسفند مالی اسـت کـه بـه رنج و زحمت بـه دست بیننده خواب میرسد.

تعبیر خواب کباب گاو

خوردن کباب گوشت گاو نشان روزی فراخ و معاش خوب اسـت.

تعبیر خواب کباب مرغ

کباب مرغ مالی اسـت کـه از یک زن بـه بیننده خواب میرسد یا خواب بیننده از قبل یک زن بهره مند و منتفع می گردد.

تعبیر خواب کباب ماهی

اگر بیننده خواب ببیند کـه ماهی را برای خوردن کباب می کند نشان آن اسـت کـه بـه سفر میرود و ازآن سفر سود عایدش میشود.

تعبیر خواب کباب فروختن

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید کـه کباب می‌پزید کـه بفروشید خیر و نیکی می کنید و مردم از شـما سود می برند و خشنود میگردند و اگر در خواب کباب فروشی را ببینید با مردی گشاده دست و نیکوکار و نیک رفتار آشنا میشوید و از جانب او سود می برید.

تعبیر خواب کباب
تعبیر خواب کباب خوردن
تعبیر خواب کباب مرغ
تعبیر خواب کباب کوبیده پخته
تعبیر خواب کباب خوردن مرده
تعبیر خواب کباب دادن به مهمان
تعبیر خواب کباب ابن سیرین
تعبیر خواب کباب جگر
تعبیر خواب کباب سیخ زدن
تعبیر خواب کباب جگر خوردن

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما