تعبیر خواب اردک ماهی

تعبیر خواب اردک ماهی

تعبير خواب اردک ماهی به روايت معبران

آنلی بیتون می گوید:
دیدن اردک ماهى در خواب، معنایش این است که شما را به مهمانى دعوت مى کنند.

تعبیر خواب دیدن ماهی در دریا

حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.
محمدبن سیرین گوید: اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

تعبیر خواب اردک ماهی

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اردک ماهی در خواب، معنایش این است که شما را به مهمانی دعوت می‌کنند.

یونگ می‌گوید:
دیدن اردک در خواب شما بیانگر آزادی روح شماست ( اگر پرواز می‌کند ) یا اینکه بیانگرر ضمیر ناخودآگاه شماست ( اگر شنا می‌کند ). آن‌ها ارتباطی بین قلمرو روحی و دنیای فیزیکی برقرار می‌کند. اردک‌ها حیوانات با استعدادی هستند که می‌توانند راه بروند، شنا کنند و پرواز کنند.
یک اردک بیانگر انعطاف پذیری شماست و اینکه توانایی منعطف شدن و خم شدن و منطبق شدن در موقعیت‌های مختلف را دارید.
تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خودتان را جلو دست می‌گذارید و خودتان را به کشتن می‌دهید (خودتان را در معرض خطر قرار می‌دهید و خیلی خودتان را ول می‌کنید)
دیدن یک اردک سفید در خوابتان بیانگر دروغ و فریب است.
دیدن یک اردک دو سر در خواب بیانگر این است که نیاز دارید که به طور کامل به یک سری مسائل احساسی نگاهی بیندازید.

تعبیر خواب اردک پلاستیکی

یونگ می‌گوید: دیدن یا بازی کردن با اردک پلاستیکی در خواب بیانگر نگرش بازیگوش یا احساسات بچه‌گانه‌ شماست. شما در بیان احساساتتان، عمق و دلسوزی ندارید. به عبارت دیگر، احساسات‌تان سطحی و کم عمق است.

تعبیر خواب اردک ماهی

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اردک ماهی در خواب، معنایش این است که شما را به مهمانی دعوت می‌کنند.

یونگ می‌گوید:
دیدن اردک در خواب شما بیانگر آزادی روح شماست ( اگر پرواز می‌کند ) یا اینکه بیانگرر ضمیر ناخودآگاه شماست ( اگر شنا می‌کند ). آن‌ها ارتباطی بین قلمرو روحی و دنیای فیزیکی برقرار می‌کند. اردک‌ها حیوانات با استعدادی هستند که می‌توانند راه بروند، شنا کنند و پرواز کنند.
یک اردک بیانگر انعطاف پذیری شماست و اینکه توانایی منعطف شدن و خم شدن و منطبق شدن در موقعیت‌های مختلف را دارید.
تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خودتان را جلو دست می‌گذارید و خودتان را به کشتن می‌دهید (خودتان را در معرض خطر قرار می‌دهید و خیلی خودتان را ول می‌کنید)
دیدن یک اردک سفید در خوابتان بیانگر دروغ و فریب است.
دیدن یک اردک دو سر در خواب بیانگر این است که نیاز دارید که به طور کامل به یک سری مسائل احساسی نگاهی بیندازید.

تعبیر خواب اردک پلاستیکی
یونگ می‌گوید: دیدن یا بازی کردن با اردک پلاستیکی در خواب بیانگر نگرش بازیگوش یا احساسات بچه‌گانه‌ شماست. شما در بیان احساساتتان، عمق و دلسوزی ندارید. به عبارت دیگر، احساسات‌تان سطحی و کم عمق است.

تعبیر خواب اردک ماهی
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اردک ماهی در خواب، معنایش این است که شما را به مهمانی دعوت می‌کنند.

 کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه بجنورد

یونگ می‌گوید:
دیدن اردک در خواب شما بیانگر آزادی روح شماست ( اگر پرواز می‌کند ) یا اینکه بیانگرر ضمیر ناخودآگاه شماست ( اگر شنا می‌کند ). آن‌ها ارتباطی بین قلمرو روحی و دنیای فیزیکی برقرار می‌کند. اردک‌ها حیوانات با استعدادی هستند که می‌توانند راه بروند، شنا کنند و پرواز کنند.
یک اردک بیانگر انعطاف پذیری شماست و اینکه توانایی منعطف شدن و خم شدن و منطبق شدن در موقعیت‌های مختلف را دارید.
تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خودتان را جلو دست می‌گذارید و خودتان را به کشتن می‌دهید (خودتان را در معرض خطر قرار می‌دهید و خیلی خودتان را ول می‌کنید)
دیدن یک اردک سفید در خوابتان بیانگر دروغ و فریب است.
دیدن یک اردک دو سر در خواب بیانگر این است که نیاز دارید که به طور کامل به یک سری مسائل احساسی نگاهی بیندازید.

تعبیر خواب اردک پلاستیکی
یونگ می‌گوید: دیدن یا بازی کردن با اردک پلاستیکی در خواب بیانگر نگرش بازیگوش یا احساسات بچه‌گانه‌ شماست. شما در بیان احساساتتان، عمق و دلسوزی ندارید. به عبارت دیگر، احساسات‌تان سطحی و کم عمق است.

تعبیر خواب اردک ماهی
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اردک ماهی در خواب، معنایش این است که شما را به مهمانی دعوت می‌کنند.

یونگ می‌گوید:
دیدن اردک در خواب شما بیانگر آزادی روح شماست ( اگر پرواز می‌کند ) یا اینکه بیانگرر ضمیر ناخودآگاه شماست ( اگر شنا می‌کند ). آن‌ها ارتباطی بین قلمرو روحی و دنیای فیزیکی برقرار می‌کند. اردک‌ها حیوانات با استعدادی هستند که می‌توانند راه بروند، شنا کنند و پرواز کنند.
یک اردک بیانگر انعطاف پذیری شماست و اینکه توانایی منعطف شدن و خم شدن و منطبق شدن در موقعیت‌های مختلف را دارید.
تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خودتان را جلو دست می‌گذارید و خودتان را به کشتن می‌دهید (خودتان را در معرض خطر قرار می‌دهید و خیلی خودتان را ول می‌کنید)
دیدن یک اردک سفید در خوابتان بیانگر دروغ و فریب است.
دیدن یک اردک دو سر در خواب بیانگر این است که نیاز دارید که به طور کامل به یک سری مسائل احساسی نگاهی بیندازید.

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما