تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج به روايت محمد بن سیرین

 کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه بجنورد

محمد بن سیرین درمورد تعبیر خواب ازدواج می گوید:
اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.
اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.
اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.
اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.
اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.
اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه بجنورد

تعبیر خواب ازدواج

 خرید تاروت

امام جعفر صادق  (ع) درباره تعبیرخواب ازدواج می فرماید:

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد
زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
اول: بزرگی و مقام،
دوم: زیادتی مال،
سوم: سرحالی وآسایش،
چهارم: خرمی و شادی.

تعبیر خواب ازدواج به روایت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب ازدواج می گوید:
اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.
اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد.
اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

تعبیر خواب خراب شدن مراسم عروسی:اگر در خواب ببینید که مراسم عروسی به کلی خراب پیش می رود، تعبیر آن است که به زودی با یکی از نزدیکان خود سوءتفاهم و اختلاف نظری را تجربه خواهید کرد. بهتر است مراقب معاشرین و نزدیکان خود باشید. در مورد چیزهایی که می گویید و کارهایی که انجام می دهید با احتیاط عمل کنید زیرا گفتار و کردار شما ممکن است آن ها را آزرده خاطر کرده و شما نیز در نتیجه این اتفاق ناراحت خواهید شد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
۱ – بزرگی و مقام
۲ – زیادتی مال
۳ – سرحالی وآسایش
۴ – خرمی و شادی

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود.
ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی جشن عروسی با چنگ و نی بوده، تعبیرش مصیبت است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
ازدواج – عروسی: رسیدن به هدف
ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
دیدن شوهر: امیدهای واهی
بر اساس دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ:

خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. شما یک مرحله توسعه مهم را در زندگی تان در دست دارید. خواب ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. به ویژه اتحاد جنبه‌های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید. این ها ویژگی‌هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب ازدواج: ایام خوش در پیش است.
در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی
دیدن ازدواج با زن در خواب
دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی
معبرین غربی می گویند: اگر در خواب ببینید با کسی ازدواج کرده‌اید که او را دوست ندارید: به این معناست که در مورد اهداف‌تان در زندگی نگران هستید. در واقع بازتابی از زندگی واقعی شما و نگرانی‌های شماست.

تعبیر خواب ازدواج با معشوق

به تعبیر یونگ، اگر در خواب دیدید که با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌اید (دوست یا نامزد قبلی) ازدواج می‌کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته‌اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اید. تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی، با رابطه قبلی‌تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت‌ها آگاه هستید، می‌دانید که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.
آیا می‌دانید مفهوم و تعبیر خواب ازدواج مجدد چیست؟

تعبیر خواب ازدواج بر اساس دیدگاه روانشناس کارل گوستاو یونگ:
ازدواج کردن در رویا به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است.
تعبیر آن معمولا نمادی از اتحاد و پیوند دو بخش متفاوت از وجود فرد است،مانند:
عقل و احساس، ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه و…
دیدن ازدواج کردن در خواب همچنین نشانه‌ای از تعهد، هماهنگی یا تحول نیز می تواند باشد.
گاهی این رویا به غرایز فرد اشاره می‌کند، مثلا ریسک تجاری جدیدی یا هر نقشه خلاقانه دیگر.
تعبیر خواب ازدواج منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن عروسی در خواب‌ها به هیچ وجه خوب نیست.
تمام معبران عروسی را عزا و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت دانسته­ اند.
تنها یک مورد برای فرد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسد تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد.
اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست، به هیچ وجه خوب نیست و پایان عمر چنین کسی نزدیک است.
زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و با چه کسی شوهر کرده حکم همین است.
تعبیر خواب ازدواج کردن آنلی بیتون:
اگر فرد خواب ببینید با كسی پیمان ازدواج می بندد ، نشانه آن است كه خبرهای ناگوار خواهید شنید.

تعبیر خواب ازدواج از زبان ابراهیم کرمانی:
اگر فرد ببیند جشن عروسی با چنگ و نی بوده ، تعبیرش مصیبت است.

تعبیر خواب ازدواج به روایت معبران

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب ازدواج می گوید:
ازدواج – عروسی: رسیدن به هدف
ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می تواند به معنای اختلافات نیز باشد.
اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می كنید ، نشانه آن است كه با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.
دیدن شوهر: امیدهای واهی.
دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی.

آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب ازدواج می گوید:
۱ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می كند، علامت آن است كه با مشكلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می كند نشانه آن است كه سردی بی تقاوت یكی از دوستان او را نا امید می سازد.

۲ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان كه لباسهایی زیبا بر تن كرده اند، علامت آن است كه از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن كرده باشند ، علامت آن است كه در آینده به سوگ كسی خواهید نشست.

۳ـ اگر خواب ببینید با كسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانه آن است كه خبرهای ناگوار خواهید شنید.

۴ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج كسی شركت كرده اید ، نشانه آن است كه امور شغلی به طرز باور نكردنی امید بخش خواهد شد . و از فكر كردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد.

۵ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یكیاز اعضای خانواده خود رنج خواهید كشید.

۶ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمیكند ، علامت آن است كه در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شكست خواهد خورد.

۷-اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا و مشاجره خواهید پرداخت.

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب ازدواج گوید:
اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند.
اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

لیلا برایت می گوید:
اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه خوشبختى در زندگى می باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب ازدواج لوک اویتنهاو:
ازدواج یا عروسی : به معنای رسیدن به هدف است.
ازدواج کردن : یعنی سود و خوشبختی در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد.
دیدن شوهر : به معنای امیدهای واهی داشتن است.
تعبیر خواب ازدواج کردن در کتاب سرزمین رویاها:
خواب ازدواج : یعنی ایام خوشی در پیش است.
شرکت در یک ازدواج : دستیابی به منفعت‌های بزرگ مالی در پیش است.
دیدن ازدواج با زن در خواب : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی است.
ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده است.
ازدواج خواهرتان: نشانه خطر بزرگ است.
ازدواج یک برادر: نشانه آن است که پول به دستتان می­رسد.
ازدواج یک دختر باکره: نشانه احترام شما درمیان دیگران است.
ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.
ازدواج دخترتان: ثروت است.
شرکت در ازدواج یک بیوه : پول زیادی بدست میاورید.
به این ترتیب تعبیر خواب ازدواج دارای اهمیت خاصی است و بنا به نوع خواب دارای معناهای خاصی است.

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج

دیدن پیشنهاد ازدواج در خواب نیز تعبیرهای مختلفی دارد که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم.

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج از زبان لیلا برایت:
اگر به فرد پیشنهاد ازدواج شود، نشانه‌ خوشبختی در زندگی وی می‌باشد.

تعبیر خواب عروس خود

این خواب نشان دهنده آن است که فرد به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم می شود. انتخابی که جهان پیرامون وی را دگرگون خواهد ساخت.
اگر فرد خواب ببینید با کسی که بسیار از وی پیرتر است عروسی می‌کند، نشانه‌ی بدی است و خبر از مشکلات پیش رو یا حتی بیماری دارد.
اگر کسی باعث به وجود آمدن حادثه‌ای می‌شود، که موجب نیمه کاره ماندن جشن می‌شود. چنین خوابی بسیار بد یمن است و احتمالا به این اشاره دارد که رویدادها و اتفاقات ناگواری در خانواده ی شما و در آینده ای بسیار نزدیک به وقوع خواهند پیوست.

تعبیر خواب ازدواج دختر مجرد

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر دختر مجرد خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد.
اگر دختر مجرد خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.
اگر عروس شده باشد اما احساس خوشحالی نمی‌کند، یعنی که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.
اگر با پیرمردی ازدواج کرده باشد، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد.
اگر هنگام جشن ازدواج، مردی با لباس سیاه از مقابلش گذشت و نگاه ملامت آمیزی به او کرد، سردی و بی تفاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

تعبیر خواب ازدواج پسر مجرد

اگر پسر مجردی در خواب ببیند که ازدواج کرده است تعبیرهای زیادی دارد که با جزئیات در ادامه ذکر شده است.

تعبیر خواب ازدواج پسر مجرد از زبان امام صادق (ع):
“زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است : ۱٫ بزرگی و مقام ۲٫ زیادتی مال ۳٫ سرحالی وآسایش ۴٫ خرمی و شادی “

محمدبن سیرین در مورد تعبیر خواب ازدواج پسر مجرد میگوید:
اگر فرد مجرد باشد و در خواب ببیند با فردی ازدواج می­کند با زنی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.
تعبیر دیدن خواب ازدواج برای پسر مجرد از زبان جابر مغربی:
اگر با دختری ازدواج کرده باشد و دوشیزگی او را از بین برد، یـعـنـی در آن سال با زن یا کنیزکی ازدواج می‌کند و از «پادشاه» خیر و نیکی می‌بیند.
اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری را از بین برد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.
تعبیر خواب ازدواج کردن با معشوق
به تعبیر یونگ:

اگر با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌ است ازدواج می‌کند، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته‌است و از اشتباهات گذشته­ اش درس گرفته ‌است.
تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی فرد، با رابطه قبلش اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شخص از این شباهت‌ها آگاه است ، می‌داند که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.
تعبیر خواب ازدواج با فردی که دوستش ندارید:
معبرین غربی می گویند:

تعبیر این خواب به این معناست که فرد در مورد اهدافش در زندگی نگران می­باشد و در واقع بازتابی از زندگی واقعی وی و نگرانی‌هایش است.

تعبیر خواب ازدواج کردن یکی از دوستان
اگر دوست شما و یا یکی از عزیزان و اعضاء خانوده شما عروس شده است، به این معنی است که شما نسبت به موفقیت های یکی از کسانی که می شناسید ، احساس حسادت می کنید و حسرت زندگی او را دارید .

تعبیر خواب ازدواج کردن شخص مرده
کرمانی گفته است :

اگر کسی خواب ببینید زنی که فوت شده است در خوابش رخت عروسی به تن دارد و در حال ازدواج میباشد دلیل بر جدایی و نفاق در بین یکی از خویشان است .

ادوارد نیز در این زمینه گفته است :

عروس شدن یک زن مرده در خواب دلیل بر طلاق و جدایی میباشد.

ابن سیرین گفته است :

اگر شخصی خواب ببیند فردی که فوت کرده است با کسی که در حال حاضر زنده و در قید حیات است ازدواج نموده است، دلیل بر آمرزش گناهان و نزول برکت و نعمت در زندگی میباشد.
اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یـعـنـی اموال زن دچار ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود.
اگر مردی ببیند با مردۀ زنی ازدواج کرده‌است و با او آمیزش نمود، یـعـنـی از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آورد، ولی اگر ببیند با آن زن مرده آمیزش نکرد، یـعـنـی مقدار اندکی از مال و اموالش را به دست خواهد آورد.
تعبیر خواب ازدواج کردن با محرم
متاسفانه دیدن خواب عروسی و یا وصل برادر و خواهر تنی با همدیگر با نحسی همراه است و دلالت بر بدبختی فساد است.

ابراهیم کرمانی درباره این خواب گفته است :
نامزدی یا عقد برادر و خواهر تنی با هم در خواب، انسانی است دروغگو که بدون هیچ سودی دروغ می‌گوید و نفاق ایجاد می‌کند.

شخصی به نزد ابن سیرین آمد و گفت :
در زندگی و کارهای روز مره خود جویا شوید و ببینید کدام عمل زشت و یا ننگی را به تازگی انجام داده اید و از خداوند طلب استغفار کنید !

شیخ طوسی نیز گفته اند :
این خواب نشان دهنده ی این است که فرد برای خود وبال و گرفتاری درست می‌کند.
همچنین آواره شدن و دربه دری از دیگر تعابیرش است.
در مجموع آشفتگی و پریشانی درکارها است.
مراسم عقد برادر و خواهر در خواب غمی است که با فریب و نیرنگ پیش می‌آید.
اگر شاهد عروسی و یا وصلت دو برادر و خواهر بودید،غمی به او می‌رسانید که خودتان در آن سهیم هستید .
اگر برای شما کارت دعوت به عروسی برادر و خواهری فرستاده بودند که شما با آن ها قبلا آشنا بودید، مرتکب گناه پنهان می‌شوید.
اگر دیدید که در خواب عاشق خواهرتان شده اید و تصمیم این است که به او در خلوت پیشنهاد ازدواج بدهید، با گناه و بار غم روبه رو خواهید شد.
یا اینکه تکلیفی سنگین بر شما محول می‌گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است.
تعبیر خواب ازدواج خواهر با برادر از نظر یوسف نبی:
پوکی و پوچی است
فساد و گناه و تباهی است
عمل خلافی مرتکب شده اید یا مرتکب خواهید شد که با تجاهل و ظاهر سازی و فریب می‌کوشید از چشم دیگران پوشیده نگه دارید
کار بالاخره به بدنامی و رسوائی می‌انجامد.
در نهایت:

نظر جمیع معبران این است که غمی به اندازه حمل جنین به فرد می رسد، البته این تعبیر برای زنان است و یا اینکه خبر ناخوشایندی به فرد می‌رسد.

تعبیر خواب ازدواج مجدد
ابن سیرین می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت و فزونی مال و ثروت است.
ابراهیم کرمانی:

اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را نبیند، تعبیرش فراوانی مال و شرافت وی است.
اگر مردی ببیند زنش شوهر کرده و شوهرش را به خانه برده است، یـعـنـی شوهرش مال و اموال فراوانی به دست می‌آورد.
جابر مغربی می‌ گوید :

اگر زنی در خواب ببیند که عروس شده و او را به خانۀ شوهر میبرند، یـعـنـی عمر او به پایان رسیده است.
از نظر کارل گوستاو یونگ :

افراد خاصی که در رویا مشاهده می‌کنید الزاما ارتباطی با آن فرد نداشته و بیشتر حالات درونی بیننده خواب را نشان می‌دهد.
اگر در خواب شوهرتان را در حال ازدواج مجدد دیدید بیانگر حالات آشفته درونی خود و ترس از نادیده گرفته شدن توسط دیگران است.
آنلی بیتون:

اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌های خود عمل خواهد کرد.

تعبیر خواب ازدواج از نظر معبران باستانی
دیدن حالت‌های مختلف از ازدواج از نظر معبران باستانی معانی و تعابیری متعددی دارد. در ادامه تعبیر خواب ازدواج را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن تعبیر خواب عروسی کلیک کنید.

تعبیر خواب ازدواج از نظر محمد ابن سیرین
محمد ابن سیرین از معبران باستانی اینگونه دیدن ازدواج را در خواب تعبیر کرده است که اگر مردی در خواب ببیند که زنی را می‌خواهد، بدین معناست که شرف و بزرگی خود را از دست خواهد داد.

اگر مردی در خواب ببیند با زنی که مرده‌ ازدواج کرده و با او رابطه جنسی برقرار کرده است، یعنی از مال و ثروت آن زن چیز زیادی به این مرد خواهد رسید.

اگر زنی در خواب ببیند که مردی که مرده است ازدواج کرده و با او رابطه داشته یعنی در حال زن تغییری ایجاد خواهد شد و یا ثروتش کم خواهد شد.
اگر مردی در خواب ببیند که زنی را می‌خواهد که او را تاکنون ندیده است و حتی نامش را هم نمی‌داند، بدین معناست که مرگ وی فرارسیده است.

تعبیر خواب ازدواج از نظر امام صادق (ع)
امام صادق (ع) تعبیر کلی از دیدن ازدواج در خواب ارائه کرده است. او می‌فرماید اگر کسی در خواب ببیند که زن گرفته است، خواب او را از چهار وجه می‌توان تعبیر کرد. در وجه اول به معنای بزرگی و مقام، در وجه دوم به معنای زیادتی مال، در وجه سوم به معنای سرحالی و آسایش و در وجه چهارم نیز به معنای خرمی و شادی است.

تعبیر خواب ازدواج از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر زن شوهر داری در خواب ببیند که با مرد دیگری ازدواج کرده است، بدین معناست که شرف و عزت و ثروت او زیاد خواهد شد.

اگر کسی در خواب ببینید که در عروسی است و در این عروسی رقص و آواز فراوان است، بدین معنی است که بلا و گرفتاری به او خواهد رسید.

اگر کسی در خواب ببیند که ازدواج کرده است، اما همسر خود را نمی‎‌شناسد و او را ندیده است، یعنی از دنیا خواهد رفت و دلیل آن نیز ترس از مرگ می‌باشد.

اگر مردی در خواب ببیند که همسرش ازدواج کرده و پس از ازدواج آن مرد را به خانه‌اش آورده است، بدین معنی می‌باشد که به مال و ثروت او دست درازی خواهد شد.
ابراهیم کرمانی در مورد ازدواج مردی با زن بدکردار در خواب نیز این گونه گفته است که مردی که این خواب را دیده است، از سختی و گرفتاری که در آن دچار است، رها خواهد شد.

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما