تعبير خواب اسپندان /تعبير خواب/تعبیر/خواب/تعبیر خواب

تعبير خواب اسپندان

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد
اگر اسپندان ديد، دليل غم بود. اگر بيند اسپندان همي خورد، دليل كه به قدر آن وي را غم و اندوه رسد. اگر بيند كسي اسپندان بدو داد، دليل كه غمي از آن كس بر دل وي حاصل شود. اگر ديد او اسپندان به كسي داد، غمي از او بر دل وي حاصل گردد. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر اسپندان داشت، لكن نخورد يا به كسي داد، يا از خانه بيرون افكند، دليل كه او را غم و اندوه كمتر بود.تعبير خواب اسپندان

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه
در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری
هراس دارید. اسفند را در بیداری برای دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش
می افکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعی روح ماست در مقابل حوادث بیم آور
آینده و به هیچوجه بد نیست.

تعبیر خواب دیدن اسپندان

تعبیر خواب به روایت اشعث

اگر اسپندان داشت، لکن نخورد یا به کسی داد، یا از خانه بیرون افکند، دلیل که وی
را غم و اندوه کمتر بود.

تعبیر خواب گرفتن اسپندان از دیگری

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد
تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند اسپندان همی خورد، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد.
اگر بیند کسی اسپندان بدو داد، دلیل که غمی از آن کس بر دل وی حاصل شود.
اگر دید او اسپندان به کسی داد، غمی از او بر دل وی حاصل گردد.

گاه اتفاق می افتد که کندر و اسفند در آتش می افکنیم در مورد اسپند به طور کلی این نوع بخور کردن و دود کردن نشانه هر چیز می تواند باشد. یا بیم و هراس گنگ و مبهمی که در مورد آینده خویش داریم و یا گویای شهرت طلبی و زیاده خواهی است و تمایل شدید به محبوب بودن و مورد توجه دیگران قرار گرفتن که البته تشخیص آن با خود خواب بیننده است.

ما کندر و اسپند را از بیم چشم زخم حسودان و بد چشمان به آتش می افکنیم و به طور سنتی معتقدیم که سوختن اسپند در آتش اثر بد را زائل می کند و در خواب نیز می تواند معرف نگرانی باشد از آینده و موقعیتی که داریم و این موقعیت را به حق یا به نا حق به دست آورده ایم.

چنان چه خانمی این خواب را ببیند از حسادت بیمناک است. اگر دختر و پسر جوانی ببینند که در خواب بخور می کنند یا چیزی در آتش می افکنند که بخار ایجاد می کند و یا دود به وجود می آورد مورد توجه قرار می گیرند و خودشان نیز به شدت شائق این هستند که انتخاب شوند. این خواب را بیشتر دختران دم بخت می بینند.

در خواب به طور کلی بخور کردن چیزهای خوشبو نیکو است و اثر آن به اندازه بوی خوشی است که در عالم رویا استشمام می شود یا احساس می کنیم که به مشام می رسد.

ابن سیرین می گوید بخور کردن در خواب مالی است که از کسی به بیننده خواب می رسد و مقدار آن به میزان بوی خوش بخارات است.

باز هم ابن سیرین از جابر مغربی نقل می کند که اگر در خواب احساس کنید بخور بوی ناخوش دارد تعبیرش خلاف تعبیر بالا است. یعنی سودی نمی برید بل که تلاش بی ثمر انجام می دهید.

در یک خواب نامه معتبر فرانسه هم نوشته شده که بخور کردن گویای خود خواهی بیننده خواب است و این که می خواهد مطرح باشد و دیگران درباره او به خوبی حرف بزنند. این حالت نا خود آگاه است و در بیداری بیننده خواب به این خود خواهی اعتراف ندارد.تعبير خواب اسپندان

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما