تعبير خواب استر

تعبير خواب استر

تعبير خواب استرچون استر درخواب بيند، اگر مطيع نبود مردي بدخوي و چون مطيع بود، نيك بود. اگر بيند بر استري بي زين نشسته بود و ندانست كه استر از آن كيست، دليل كه به سفر رود. اگر بر استر خويش نشسته بود، چون سفر كند با سود و منفعت آيد. اگر بيند بر استر زين يا پالان يا عماري نهاده است، دليل كه زن او نازائيده بود، خاصه كه داند استر ملك او بود، يا شخصي بر او بخشيده بود.

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی
اگر بيند بر استر ماده سياه نشسته بود وبلند بالا بود، دليل كه زني خواهد كه خداوند حرمت بود. اگر استر را به گونه سفيد بيند، آن زن كه خواهد با جمال و خوبروي بود. اگر استر به گونه سبز ديد، دليل آن كه زن ديندار و پرهيزكار بود. اگر استر به گونه سرخ بيند، دليل كه آن زن مطرب و معاشر دوست بود. اگر استر به گونه زرد يا اشقر بيند، دليل كه آن زن بيمار شود و زرد روي بود. اگر استر برهنه و رام كرده بيند، دليل كند بر مردي ضعيف. جابر مغربي گويد: استر ماده در خواب مولازاده بود. اگر استرنر بود سفر بود و بعضي از استادان اين صناعت گفته اند: استر نر مرد بود و استر ماده، زن. اگر بيند از كسي استر ماده بخريد، دليل كه از كسي كنيزك بخرد. اگر بيند كه استر ماده بفروخت، دليل كه كنيزك بفروشد يا از كنيزك جدا شود. اگر ديد كه بر استر ماده نشسته بود، دليل كه زني كند كه هرگز وي را فرزند نيايد. اگر بيند كه بر استر نر نشسته بود، دليل كه عمر وي دراز بود و مرداش حاصل شود. اگر بيند استر از پس وي مي دويد، دليل كه وي را غمي رسد. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر ديد استر نوحه همي كرد، دليل نمايد بر زيادي مال از جهت زنان. اگر ديداستر با وي سخن گفت، دليل كه كار عجب وي را پيش آيد و مردمان را زا آن شگفت آيد، اگر ديد استري را بكشت، دليل كه مال يابد، اگر ديد وي بمرد يا ضايع شد. دليل است كه از كنيزك جدا شود.اگر استر نر بود، نشانه صحبت مردي بود و بدانكه گوشت و پوست استر مال بود و بعضي از معبران گفته اند: گوشت استر بيماري بود. اگر ديد شير استر همي خورد، دليل بود بر دشواري و ترس و بيم وي به قدر شير كه خورد بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن استر بر پنج وجه بود.اول: سفر باشد، دوم: زندگاني دراز، سوم: ظفر بود بر دشمن، چهارم: جمال و آرايش، پنجم: مرد احمق بود. و استر ماده زن نازائيده بود واستر كرده منفعت و يافتن مراد بود.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
استر يا قاطر را معبران به چيزهاي مختلف تعبير کرده اند. مولف نفايس الفنون سوار بودن بر استر را نشان عمر دراز دانسته ولي چند معبر ديگر استر را در خواب زن دانسته اند. بخصوص استر ماده را. اگر ببينيد که سوار استري هستيد که زين و پالان و دهنه دارد زندگي شما در خانواده روال مطلوبي مي گيرد و اگر ازدواج نکرده ايد ازدواج مي کنيد و چنان چه ازدواج کرده ايد و با همسر خود اختلاف داريد رفع کدورت مي شود و صلح و دوستي جاي آن را مي گيرد. مرد مجرد جوان اگر خود را در خواب سوار بر استر ببيند بزودي ازدواج مي کند و اگر دختر جواني ببيند که روي استري با زين و پالان نشسته بزودي خوستگاري پيدا مي کند و به خانه بخت مي رود. گوشت استر مال زن است. خوردن گوشت قاطر خوردن مال زن است. يافتن يک استر مجهول در بيابان گوياي آن است که در آينده با زني آشنا مي شويد و چنان چه جوان باشيد اين مي تواند مويد يک عشق و ازدواج باشد. شير استر غم و رنج و اندوه است و در خواب خوردن شير قاطر نيکو نيست. ابن سيرين نوشته اگر بر استري سوار هستيد که مشاهده مي کنيد آن استر بد خو و سر کش است نشان آن است که خودتان رفتاري ناپسند داريد و بايد در اصلاح خويش بکوشيد. استر سياه زن خوب روي بلند بالا است. استر زرد بيماري و ابتلا است که بيشتر متوجه زن خانه مي شود. اگر در خواب ديديد که با استري حرف مي زنيد نشان آن است که عملي غير معمول انجام مي دهيد که موجب حيرت و اعجاب ديگران مي شود.

تعبير خواب استرتعبیر خواب استر به روایت محمد بن سیرین

چون استر درخواب بیند، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود، نیک بود. اگر
بیند بر استری بی زین نشسته بود و ندانست که استر از آن کیست، دلیل که به
سفر رود. اگر بر استر خویش نشسته بود، چون سفر کند با سود و منفعت آید. اگر
بیند بر استر زین یا پالان یا عماری نهاده است، دلیل که زن او نازائیده بود، خاصه که
داند استر ملک او بود، یا شخصی بر او بخشیده بود.

تعبیر خواب نشستن بر استر ماده

تعبیر خواب استر به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند بر استر ماده سیاه نشسته بود وبلند بالا بود، دلیل که زنی خواهد که خداوند
حرمت بود. اگر استر را به گونه سفید بیند، آن زن که خواهد با جمال و خوبروی بود.
اگر استر به گونه سبز دید، دلیل آن که زن دیندار و پرهیزکار بود. اگر استر به گونه
سرخ بیند، دلیل که آن زن مطرب و معاشر دوست بود.

تعبیر خواب خوردن گوشت استر

خوردن گوشت استر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

مرد مجرد جوان اگر خود را در خواب سوار بر استر ببیند بزودی ازدواج می کند و اگر
دختر جوانی ببیند که روی استری با زین و پالان نشسته بزودی خوستگاری پیدا
می کند و به خانه بخت می رود. گوشت استر مال زن است. خوردن گوشت قاطر
خوردن مال زن است.

تعبیر خواب دیدن استر زرد در خواب

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

اگر بر استری سوار هستید که مشاهده می کنید آن استر بد خو و سر کش است
نشان آن است که خودتان رفتاری ناپسند دارید و باید در اصلاح خویش بکوشید. استر
سیاه زن خوب روی بلند بالا است. استر زرد بیماری و ابتلا است که بیشتر متوجه زن
خانه می شود. اگر در خواب دیدید که با استری حرف می زنید نشان آن است که
عملی غیر معمول انجام می دهید که موجب حیرت و اعجاب دیگران می شود.

تعبير خواب استرتعبیر خواب دیدن استر برهنه و رام

دیدن استر برهنه از نظر ابراهیم کرمانی

اگر استر به گونه زرد یا اشقر بیند، دلیل که آن زن بیمار شود و زرد روی بود. اگر استر
برهنه و رام کرده بیند، دلیل کند بر مردی ضعیف. جابر مغربی گوید: استر ماده در خواب
مولازاده بود. اگر استرنر بود سفر بود و بعضی از استادان این صناعت گفته اند: استر نر
مرد بود و استر ماده، زن.

تعبیر خواب پیدا کردن استر در بیابان

پیدا کردن استر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

یافتن یک استر مجهول در بیابان گویای آن است که در آینده با زنی آشنا می شوید و
چنان چه جوان باشید این می تواند موید یک عشق و ازدواج باشد. شیر استر غم و رنج
و اندوه است و در خواب خوردن شیر قاطر نیکو نیست.

تعبیر خواب خریدن استر ماده

خریدن استر ماده از نظر ابراهیم کرمانی

اگر بیند از کسی استر ماده بخرید، دلیل که از کسی کنیزک بخرد. اگر بیند که استر ماده
بفروخت، دلیل که کنیزک بفروشد یا از کنیزک جدا شود. اگر دید که بر استر ماده نشسته
بود، دلیل که زنی کند که هرگز وی را فرزند نیاید. اگر بیند که بر استر نر نشسته بود،
دلیل که عمر وی دراز بود و مرداش حاصل شود. اگر بیند استر از پس وی می دوید، دلیل
که وی را غمی رسد.

 کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه بجنورد

اسماعیل بن اشعث گوید

اگر دید استر نوحه همی کرد، دلیل نماید بر زیادی مال از جهت زنان. اگر دیداستر با وی
سخن گفت، دلیل که کار عجب وی را پیش آید و مردمان را زا آن شگفت آید، اگر دید
استری را بکشت، دلیل که مال یابد، اگر دید وی بمرد یا ضایع شد. دلیل است که از
کنیزک جدا شود.اگر استر نر بود، نشانه صحبت مردی بود و بدانکه گوشت و پوست
استر مال بود و بعضی از معبران گفته اند: گوشت استر بیماری بود.

تعبیر خواب خوردن شیر استر

تعبير خواب استرخوردن شیر استر از نظر ابراهیم کرمانی

اگر دید شیر استر همی خورد، دلیل بود بر دشواری و ترس و بیم وی به قدر شیر که
خورد بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن استر بر پنج وجه بود.اول: سفر باشد،
دوم: زندگانی دراز، سوم: ظفر بود بر دشمن، چهارم: جمال و آرایش، پنجم: مرد احمق
بود. و استر ماده زن نازائیده بود واستر کرده منفعت و یافتن مراد بود.

تعبیر خواب سوار شدن بر قاطری که زین و پالان دارد

تعبیر خواب استر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

استر یا قاطر را معبران به چیزهای مختلف تعبیر کرده اند. مولف نفایس الفنون سوار
بودن بر استر را نشان عمر دراز دانسته ولی چند معبر دیگر استر را در خواب زن
دانسته اند. بخصوص استر ماده را. اگر ببینید که سوار استری هستید که زین و پالان
و دهنه دارد زندگی شما در خانواده روال مطلوبی می گیرد و اگر ازدواج نکرده اید ازدواج
می کنید و چنان چه ازدواج کرده اید و با همسر خود اختلاف دارید رفع کدورت می شود
و صلح و دوستی جای آن را می گیرد.

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما