تعبیر خواب استقلال/تعبير خواب اسفند

تعبیر خواب استقلال

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد
تعبیر خواب استقلال به روایت معبران

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب استقلال می گوید:
استقلال داشتن در خواب، بدین معنا است که اطرافیان با شما رفتار مناسبى ندارند، داشتن استقلال مالى در خواب، به معناى آن است که در کارها موفقیت چندانى پیدا نمى کنید.

تعبير خواب اسفند

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اسفند يا اسپند دود کردن در خواب نمايانگر هراسي است که از آينده داريد. چنانچه در خواب ديديد که اسفند در آتش مي افکنيد موردي پيش مي آيد که از انجام کاري هراس داريد. اسفند را در بيداري براي دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش مي افکنيم در خواب نيز تجسم مکانيسم دفاعي روح ماست در مقابل حوادث بيم آور آينده و به هيچوجه بد نيست.

اسپند برای رفع چشم زخم است و فضا را ضد عفونی می کند. تعبیر خواب اسپند را می توان زدودن نگاه از زشتی ها و بدبینی ها دانست. در مورد اسپند به طور کلي اين نوع بخور کردن و دود کردن نشانه هر چيز مي تواند باشد. يا بيم و هراس گنگ و مبهمي که در مورد آينده خويش داريم و يا گوياي شهرت طلبي و زياده خواهي است و تمايل شديد به محبوب بودن و مورد توجه ديگران قرار گرفتن

تعبیر خواب اسپند به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
اسفند يا اسپند دود کردن در خواب نمايانگر هراسي است که از آينده داريد.
چنانچه در خواب ديديد که اسفند در آتش مي افکنيد موردي پيش مي آيد که از انجام کاري هراس داريد.
اسپند را در بيداري براي دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش مي افکنيم در خواب نيز تجسم مکانيسم دفاعي روح ماست در مقابل حوادث بيم آور آينده و به هيچوجه بد نيست.
تعبیر خواب اسپند دان به روایت ابراهیم کرمانی
اگر اسپندان دید، دلیل غم بود.
اگر بیند اسپندان همی خورد، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد.
اگر بیند کسی اسپندان بدو داد، دلیل که غمی از آن کس بر دل وی حاصل شود.
اگر دید او اسپندان به کسی داد، غمی از او بر دل وی حاصل گردد.
تعبیر خواب اسپند دان به روایت اسماعیل بن اشعث
اگر اسپندان داشت، لكن نخورد يا به كسي داد، يا از خانه بيرون افكند، دليل كه وی را غم و اندوه كمتر بود.

فال بگیر

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما