تعبیر خواب اسفناج – سبزی/تعبیر خواب اسرافیل

تعبیر خواب اسرافیل

تعبیر خواب اسفناج – سبزی

تعبیر خواب اسفناج به روايت محمد بن سیرین

دیدن اسفناج در خواب، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وی، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود.
اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همی خورد، دلیل و منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود.

تعبیر خواب اسرافیل

تعبیر خواب اسرافیل به روایت محمد بن سیرین

تعبیر خواب اسرافیل به روایت محمد بن سیرین
اگر اسرافیل را به خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که قوّت و بزرگی یابد وعالم و دانا گردد و در آن دیار ایمنی بود.

اگر بیند که اسرافیل صور در دست داشت دلیل بر محنت و بلا وفتنه بود زیرا که او را امر است از خدای تعالی به دمیدن صور هرجا که دمیدن صور پیدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود.

چنانکه حق تعالی می فرماید ( و در «صور» دمیده می‌شود، پس همه کسانیکه در آسمانها و زمینند می میرند، مگر کسانیکه خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در «صور» دمیده می‌شود، ناگهان همگی به پا می خیزند و در انتظار ( حساب و جزا ) هستند. ) زمر ۶۹ .
اگر که اسرا فیل صور را در دست داشت و در شهری بود و نمی دید دلیل کند که در آن شهر بیم و ترس افتد.
اگر بیند که اسرافیل به خشم در وینگاه کرد دلیل کند که پادشاه آن دیار بر وی خشم کند.

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد

تعبیر خواب اسرافیل به روایت ابراهیم کرمانی
ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب اسرافیل می گوید:
اگر اسرافیل را اندوهگین بیند که در صور همی دمید چنانکه او صور همی شنود دلیل که در آن سر زمین مرگ بسیار بود.
اگر بیند اسرافیل صور همی داشت دلیل کند که در آن زمین عدل و داد و ایمنی و ظالمان هلاک گردند.
اگر اسرافیل گشاده رو بود و شادمان و در وی نگاه کرد دلیل کند که از جانب پادشاه خیر و ایمنی بود.
اگر بیند که اسرافیل او را نامه مهر کرده داد دلیل که اجلش نزدیک باشد.
اگر بیند که اسرافیل او را بانگ می زد وناپدید گردید دلیل که او را از پادشاه زیان و مضرّت رسد.

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما