تعبير خواب الاغ

تعبير خواب الاغ

تعبير خواب الاغ به روايت آنلی بیتون

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد
آنلی بیتون می گوید:
۱ـ دیدن الاغ در خواب، نشانه آزردگی خاطر است واخباری كه دیر از موعد به شما می رسد.
۲ـ اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببینید ، نشانه كار فراوان و بردباری بسیار است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی.
۳ـ اگر خواب ببینید الاغی به دنبال شما می آید ، نشانه آن است كه حرفها و تهمت هایی كه پشت سر شما زده می شود ، روزگار ملال آوری برای شما بوجود خواهد آورد.
۴ـ اگر خواب ببینید الاغ سواری می كنید ، دلالت بر آن دارد كه در دعواهای غیر قابل پیش بینی ، شركت خواهید كرد.

تعبير خواب الاغ به روايت لیلا برایت
لیلا برایت می گوید:
دیدن الاغ در خواب، نشانه دعوا گرفتن است.
اگر در خواب ببینید که الاغى را مى زنید، بدین معنا است که نسبت به خانوادهتان بى تفاوت شده اید.
اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید، بدین معنا است به فردى که به شما بدى کرده، خوبى مى کنید.
اگر الاغ را در حال دویدن ببینید، بدین معنا است که مشکلاتى برایتان به وجود مى آید.

تعبير خواب الاغ به روايت یوسف نبی علیه السلام
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن خریدن الاغ بنده یا ملازم پیدا کند.
دیدن فروختن الاغ زیان باشد.
دیدن الاغ بخت او را یاری می کند.

تعبير خواب الفبا

تعبير خواب الفبا به روايت لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید:

آموختن: یک دشمن خائن
به کسی آموزش دادن : یک منبع در آمد غیر منتظره
حروف الفبا : مسافرت به کشورهای دوردست
نوشتن آنها : بدبختی

تعبير خواب الفبا درکتاب سرزمین رویاها
درباره تعبیر خواب حروف الفبا درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب الفبا : یک دوست غایب برخواهد گشت.
حروف الفبا را می نویسید : خبرهای غیره منتظره
حروف الفبا را چاپ می کنید : نگرانیها بر طرف می شود.

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما