تعبير خواب انجير/تعبیر خواب میوه/تعبیر خواب انجیل/تعبیر خواب کتاب

تعبير خواب انجير

 

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد
تعبير خواب انجير تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر بيند انجير همي خويد و يا جمع مي كرد يا كسي بدو بخشيد، دليل است كه غم و اندوه بدو رسد و باشد كه كاري كند كه از آن پشمياني خورد.

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی
انجير زرد به خواب ديدن و خوردن، دليل بيماري است و انجير سياه، دليل بر غم و اندوه و انجير سبز به وقت خود چون به طعم شيرين است زياني ندارد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

در نفايس الفنون نوشته شده انجير در خواب نيکو است و رزق و روزي حلالي است که نصيب بيننده رويا مي شود و برگ انجير انديشه و خرد است. ابن سيرين اعتقاد دارد انجير در خواب نيکو نيست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببينيد انجير مي خوريد يا جمع مي کنيد زياني به شما مي رسد و کاري انجام مي دهيد که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر ديگر نيز در مواردي انجير را بيماري دانسته اند بخصوص انجير زرد و لهيده ولي اعتقاد نگارنده اين است که انجير چون از ميوه هاي تقديس شده است و در مذاهب توحيدي از آن به نيکي نام برده شده در خواب ديدن آن نيکو است ولي معبر بايد جهات مختلف و رابطه آن را با چيزهاي ديگر در خواب ديده مي شود مورد توجه قرار دهد. انجير سياه نشانه غم است و اندوه انجير سبز و شيرين بي اثر مي باشد. به هر حال از ديدن انجير در خواب بيمناک و نگران نباشيد که نيکو است.

تعبیر خواب انجیل

تعبیر خواب انجیل به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب کتاب انجیل می گوید:
اگر بیند که انجیل همی خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خودرای شود.
اگر بیند از کتاب انجیل همی خواند، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند، خیر اندک بدو رسد.
اگر از بر می خواند، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود.

 تعبیر خواب انجیل به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب کتاب انجیل می گوید:
۱ـ خواب کتاب انجیل، نشانه زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است.
۲ـ اگر در خواب ببینید که با تعالیم انجیل مخالفت می کنید، نشانه آن است که دوستی شما را وسوسه می کند تا دست به کارهای ناپسند بزنید، اما شما در مقابل وسوسه ها مقاومت خواهید کرد.تعبير خواب انجير

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما