تعبیر خواب لباس عزاداری/ تعبیر خواب لبنیاتی/تعبیر خواب خوردنی/تعبیر خواب ناراحتی

تعبیر خواب لباس عزاداری

تعبير خواب لباس عزاداری به روايت آنلی بیتون  تعبیر خواب لباس عزاداری
۱ـ اگر خواب ببینید لباس سوگواری بر تن کرده اید ، علامت آن است که بد اقبالی به شما رو خواهد آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران لباس عزاداری بر تن کرده اند ، علامت آن است که دوستانتان مضطرب و پریشان خواهند شد و شما نیز از موقعیت دوستان خود اندوهگین خواهید شد .

 تعبیر خواب لبنیاتی

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد
تعبير خواب لبنیاتی به روايت آنلی بیتون
دیدن مغازه لبنیاتی در خواب ، نشانه سعادت در امر ازدواج است .

تعبیر خواب لبنیات؛ خوایهای رایجی که پس از بیدار شدن به دنبال تعبیر آن هستیم. خوابهایی که با مجموعه لبنیات از جمله پنیر، ماست، کره، خامه، دوغ و شیر همراه است. در ادامه به تعبیر تک تک این مواد غذایی می پردازیم. رویاهایتان شیری

پنیر

دیدن پنیر و یا موادی از این دست که بایستی به آن‌ها مایه‌ای اضافه کرد تا قابل مصرف و خوردن بشوند در خواب نشانه روزی و معاش فرد بیننده خواب هستند.
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:دیدن پنیر در خوابتان نمادی از دستاورد و سود است.

محمد بن سیرین گوید: تعبیر پنیر خشک این است که مقداری مال و اموال اندک از مسافرت به دست می‌آوری و تعبیر پنیر تر این است که مال و اموال فراوانی را به دست می‌آوری (البته نه از طریق مسافرت)

جابر مغربی گوید: تعبیر پنیر خشک مسافرتی همراه با سود و منفعت اندک می‌باشد و دیدن پنیر تر تعبیرش مال و نعمتی است که به آسانی به دست خواهد آمد.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پنیر در خواب، نشانه بدست آوردن ثروتی قابل توجه است. و لذت بردن از سرگرمی‌های سالم.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پنیر یکی از چیزهائی است که باید به آن مایه زد تا درست شود و در خواب پنیر را خشک می‌بینیم یا تر. به هر حال دیدن پنیر در خواب نیکو است فقط باید دید چگونه عرضه می‌شود و چطور می‌بینیم.

اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که از دکانی خریداری کردید یا کسی به شما داد پول زیادی نصیب شما می‌شود یا سودی از دهنده پنیر و یا شخص دیگری می‌برید. دیدن پنیر در خواب برای دختران و پسران جوان خوب است و بیشتر جنبه عاطفی و معنوی دارد تامالی.

لقمه نان و پنیر
جابر مغربی: اگر ببینی نان و پنیر می‌خوری، در مسافرتی که انجام می‌دهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار بیماری می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی.

پنیر له شده
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پنیر له شده و خرده پنیر دست مالی شده پولی است اندک و مختصر و مشکوک که معبران سنتی نوشته‌اند ازطریق غیر مشروع به دست شما می‌رسد که بعدها یا بد نامی می ورد یا موجب عذاب وجدان می‌گردد. چنانچه در خواب ببینید که پنیر به دیگری می‌دهید از جانب شما کاری خیر انجام می‌گیرد که سودش به اشخاص می‌رسد.

خوردن پنیر توسط حیوانات
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته به شما خیانت می‌شود که در نتیجه زیان می‌بینید. اگر پنیرشما را گربه خورد و گریخت زنی حیله گر شما را فریب می‌دهد و زیان مالی وارد می‌آورد و اگر تکه ای پنیر به گربه دادید مراقب باشید که زنی در صدد اغوای شما بر آمده است.

پنیر خوردن
آنلی بیتون: خوردن پنیر در خواب نشانه ناامید شدن و تحمل سختی‌های زندگی است.

هانس کورت می‌گوید: اگر خواب ببینید که در کارخانه‌های پنیرسازی کار می‌کنید، بیانگر داشتن لحظات شادی بخش است. اگر در خواب پنیر فاسدی بخورید، نشانه‌ی آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند.

شیر

شیر خوراکی، در خواب نعمت و برکت است بخصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. اگر کسی در خواب خود را در حال دوشیدن شیر از حیوان حلال گوشتی دید، مال حلالی به او می رسد. تازگی و کهنگی شیر در خواب به مال زودرس و دیر رس تعبیر می شود.

اگر در حال جوشاندن شیر، شیر به اصطلاح فاسد بود و برید، از رسیدن ضرری با هوش و کیاست خود، جلوگیری می کند. اگر زنی دید در پستان او شیر جمع شده، صاحب فرزند می شود و اگر آن زن یائسه بود، به او مال می رسد.

اگر خود را در حال کودکی دید که شیر می خورد، رسیدن به آرزوهایش غیر ممکن خواهد بود. شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می شود یا از راه دور می آید.

تعبیر خواب شیر خوشمزه منفعت است. تعبیر خواب شیر sour ترش ضرر است. تعبیر خواب شیر تازه مال حلال است.

حضرت یوسف (ع) : تعبیر خواب شیر خوردن روزی فراخ است.

اگر کسی ببیند کودک شده و شیر می خورد، تعبیرش بازماندن از مرادهاست.

ابراهیم کرمانی می گوید: تعبیر خواب شیر چارپایان دشتی، مال کم است. شیر گورخر، صلاحیت است. خوردن شیر شتر، فراخی است. خوردن شیر آهو، روزی فراخ است. خوردن شیر بز، منفعت یافتن از زن است. خوردن شیر پلنگ، ظفر یافتن بر دشمن است.

جابر مغربی: تعبیر خواب خوردن شیر بز ، ستاندن مال دشمن است. خوردن شیر فیل، زیادی مال است. شیر گاومیش، زحمت دیدن از زن است. خوردن شیر خوک، بی خردی است. خوردن شیر گرگ، خیانت زنش است. خوردن شیر گوسفند، کسب مال حلال است.

آنلی بیتون می گوید: تعبیر خواب شیر نوشیدن، رفتن به محیط های مساعد و مطلوب است. دیدن شیر زیاد در خواب، سلامتی و ثروت است. خرید و فروش شیر، زیاد شدن ثروت شماست. دور ریختن ظرف شیر، برای سعادت خود ، خیر خواهی پیشه کردن است. ریختن شیر بر زمین، دیدن زیان کم است.
شیر نا خالص، عذاب از مشکلات کوچک است. خوردن شیر ترش ، ناراحت شدن از ناراحتی دوستان است. تلاش کردن و نتوانستن شیر خوردن، از دست دادن چیزی با ارزش است. شیر داغ، ثروتمند شدن در اثر تلاش است. تعبیر خواب حمام کردن با شیر، لذت بردن از زندگی است.

تعبیر خواب لبنیات

دوشیدن شیر
امام جعفر صادق (ع) می فرماید: تعبیر خواب دوشیدن شیر هر حیوان حرام گوشت ، غم و اندوه است. تعبیر خواب دوشیدن شیر هر حیوان حلال گوشت ، کسب مال است. تعبیر خواب شیر دوشیدن به شرطی که خون بیاید مال حرام است.

شیر در پستان (سینه) زن
تعبیر خواب جمع شدن شیر در پستان زن ، فرزند آوردن است. تعبیر خواب شیر خوردن از پستان خود ، ضرر در کسب است.

ماست و یا تعبیر ماست در خواب

دیدن ماست در خواب از دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ به شرح زیر است:
دیدن یا خوردن ماست در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید یاد بگیرید در موقعیت های مختلف و فرآیند های متنوعی که خود را در آن میبینید، درست رفتار کنید.

ماست
ماست به مانند دیگر خوراکی‌ها بایستی بر اساس طعم و رنگی که خواهد داشت تعبیر گردد. به طور کلی و به گفته حضرت دانیال نبی ماست در خواب نمادی از مال و اموالی است که در سفر به دست خواهد آمد.

ماست ترش
ابن سیرین در مورد دیدن ماست‌های ترش در خواب می‌گوید دیدن ماست ترش دلیل بر غم و اندوه باشد.

ماست شیرین
در جایی دیگر ابن سیرین گوید اگر شخصی در خواب ماست شیرینی را چشید نشانه سود و منفعت برای بیننده خواب است.
ابراهیم کرمانی دیدن ماست شیرین در رؤیا را مال حلال می‌داند.

دیدن خواب کره چه تعبیری دارد؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب کره ( تعبیر خواب خوردن کره ، تعبیر خواب پختن غذا با کره ، تعبیر خواب خرید و فروش کره ، تعبیر خواب نان و کره و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

تعبیر خواب لبنیات

۱- خواب کره نماد شادی و رضایت از زندگی است.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
۲- تعبیر خواب دیدن یا خوردن کره این است که شما در جایی در زندگی تان، به نظر راضی و خشنود می رسید. شما نیاز دارید که خودتان را در لذایذ زندگی غرق کنید.
۳- تعبیر خواب اینکه اینکه شما کره میگیرید، کار سخت و وظیفه ی مشکل است

لوک اویتنهاو می گوید :
۴- تعبیر خواب تولید کره ، نگرانی است

خوردن کره

۵- اگر خواب دیدید که مشغول خوردن کره هستید تعبیرش است این است که در آینده نزدیک به ثروت بسیاری دست پیدا خواهید کرد. اما نگران آینده هستید. تلاش بیش از حد شما باعث به خطر افتادن سلامتی تان می شود. سعی کنید از زندگی دلسرد نشوید و از طرفی حریص هم نباشید. تعبیر خواب لباس عزاداری

لوک اویتنهاو می گوید:
۶- تعبیر خواب کره خوردن ، عدم توافق با دوستان است

آنلی بیتون می‌گوید:
۷- اگر خواب ببینید کره تازه و طلایی رنگ می خورید ، تعبیرش سلامتی و تندرستی و اینکه نقشه هایتان عملی می شوند ، دیدن چنین خوابی نشانه ثروت و دانش نیز هست. تعبیر خواب لباس عزاداری

۸ـ تعبیر خواب خوردن کره فاسد آن است که باید بدانید برای انجام دادن کاری بزرگ داشتن توانایی لازم است.

تعبیر خواب لبنیات

تعبیر خواب چاقوی کره خوری

۹- تعبیر دیدن چاقوی کره خوری در خواب نشانه دستیابی آسان به خواسته ها و نیازهای زندگی است. البته تعبیر این خواب زمانی است که از چاقوی کره خوری برای خوردن کره استفاده می کنید. اگر از این چاقو در موارد دیگراستفاده کنید تعبیرش این است که در زندگی مسیر را اشتباه رفته اید و استراتژی لازم را برای انجام کارها ندارید.

۱۰- تعبیر دیگر این خواب شاید نشانه ای است که به شما هشدار میدهد در مسیر زندگی باید دانش و بینش خود را نسبت به کاری که انجام می دهید بیشتر کنید و بدون داشتن اطلاعات کافی کاری را انجام ندهید.

تعبیر خواب پختن غذا با کره

۱۱- تعبیر پختن غذا با کره نشانه این است که در تصمیم گیری ها بسیار جدی و دقیق هستید و کارهای شما اطرافیانتان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ممکن است کاری جدید را شروع کرده باشید که به واسطه درایت و پشتکارتان به سود خوبی خواهید رسید.

کره آب شده

۱۲- تعبیر کره آب شده در خواب به این معنی است که باید نگرش خود را نسبت به مسائل عوض کنید. تعبیر خواب لباس عزاداری

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:
۱۳ تعبیر این خواب که شما کره آب می کنید یا کره آب شده است، بیانگر این است که شما نیاز دارید نگرش و رفتار خود را در مورد دیگران، نرم تر کنید. تعبیر خواب لباس عزاداری

تعبیر خواب خرید و فروش کره

۱۴- تعبیر خرید و فروش کره در خواب به این معنی است که به زودی در معامله سود خوبی بدست خواهید آورد.

آنلی بیتون می‌گوید:
۱۵- تعبیر خواب فروش کره ، بردن منفعتی اندک است .

تعبیر خواب کره بادام زمینی

۱۶- تعبیر کره بادام زمینی در خواب به این معنی است که شما با ایده های دیگران مشکل دارید و برقراری ارتباط با دیگران برایتان دشوار شده است. شاید هم از لحاظ کلامی دچار مشکل شده اید. تعبیر خواب لباس عزاداری

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:
۱۷- دیدن یا خوردن کره بادام زمینی در خوابتان بیانگر این است که شما در ابراز افکار و ایده هاتان و در ارتباط گذاشتن آنها مشکل دارید. ممکن است بیانگر سو تفاهم باشد، کلام شما، همه، غلط برداشت می شود. تعبیر خواب لباس عزاداری

تعبیر خواب لبنیات

تعبیر خواب نان و کره

۱۸- تعبیر دیدن نان و کره در خواب نشان دهنده دانش و مهارت های زندگی و کاری است.
۱۹- تعبیر خواب خوردن نان و کره این است که برای تکمیل زندگی خود به مهارت های خود دل بسته اید. تعبیر خواب لباس عزاداری

تعبیر خواب کره و ژله

۲۰- تعبیر دیدن کره و ژله در خواب نشانه این است که وقت آن رسیده از زندگی خود لذت ببرید. زمان شادی و لذت از زندگی همین حالاست. پس از آن لذت ببرید.

تعبیر خواب خامه

دیدن یا خوردن خامه در خواب ، بیانگر این است که شما چیزهای کوچک و شیرین در زندگی را ارج می نهید . نمادی از پرورش و غنا است. برای اینکه دقیقا متوجه تعبیر خوابی که دیده اید شوید با ما همراه باشید. تعبیر خواب لباس عزاداری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خامه به معنی قلم امروز در زبان محاوره فارسی به کار گرفته نمی شود. قلم را نیز در حرف ـ ق ـ نوشته ام. این خامه به معنی یکی از مشتقات شیر مطرح است که در خواب غم و رنج و سوختن دل تعبیر می شود و دیدنش در خواب نیکو نیست اگر چه خودش غذایی است مقوی و خوشمزه.
چون خامه چکیده و فشرده شیر است و در خواب های ما به رقیق ترین و حساس ترین عواطف ما اشاره می کند. خریدن خامه نیز همین تعبیر را دارد.

لوک اویتنهاو می گوید:

خامه : سود بسیار ؛ ارثی بزرگ

تعبیر خواب دوغ

آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید در حال نوشیدن دوغ هستید ، دلالت بر آن دارد که در پی کسب لذت مادی تأسف خواهید خورد و یک بی احتیاطی ، سلامت شما را به خطر.

۳ـ اگر خواب ببینید سوپی می خورید که در آن دوغ ریخته اند ، دلالت بر آن است که دست به کار نامطلوبی خواهید زد ، و بداقبال به شما رو می آورد ، دعواهایی رخ می دهد و روابط …

تعبیر خواب دوغ. خوردن دوغ در خواب نشانه شکست و بد اقبالی یا به خطر رسیدن سلامتی است. اگر ببینید سوپ دوغ می خورید، روابط دوستانه شما تحت تاثیر یک مشاجره …

کرمانی می گوید: تعبیر افسوس خوردن در خواب غم و اندوه است که با صدقه دادن برطرف می شود. سجده …. توت شیرین در خواب خوردن نشانه‌ی روزی است.

تعبیر خواب دوغ ، تعبیر نوشیدن دوغ در خواب. آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید در حال نوشیدن دوغ هستید ، دلالت بر آن دارد که در پی کسب لذت مادی تأسف …

تعبیر خواب ابن سیرین … اگر در خواب خیک دوغ یا ماست دیدید کسی سر راه شما قرار می گیرد که ترش روی و بد اخلاق است اما خیر خواه است و سود می رساند و بخشندگی بسیار دارد. … کرمانی می گوید خوردن خیار پشیمانی است اما دلیلی بر این عقیده نیست.

خرید تاروت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *