دبیر شورای تحول علوم انسانی از همکاری شورای تحول و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها برای حمایت از پایان نامه های علوم انسانی خبر داد.

سید حمید طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت دبیرخانه حمایت از پایان‌نامه های گروه علوم انسانی گفت: حمایت از پایان‌نامه‌ها به صورت مستقیم به شورای تحول علوم انسانی مربوط نیست، بلکه حمایت از این پایان نامه ها به نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها مربوط بوده و از نظر قانونی در این بخش پیش بینی شده است.

حمایت پایان نامه های علوم انسانی با همکاری شورای تحول و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها

وی ادامه داد: به واسطه ارتباط شورای تحول و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها این پایان نامه ها با نظر و همکاری شورا حمایت می شوند.

دبیر شورای تحول علوم انسانی ادامه داد: برای همین نماینده ای از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کارگروه های شورای تحول شرکت می کند و زمانی که مباحث مربوط به حمایت از پایان نامه ها ارایه می شود، اعضای کارگروه ها نظر مشورتی خود را ارایه می دهند و با مشورت، نظارت و همراهی شورای تحول این کار صورت می گیرد.