دانشگاه شهید بهشتی برای مهر سال جاری در مقطع دکتری خود دانشجوی پولی پذیرش می کند.
به گزارش کنکوری ارشد دکترابه نقل از گروه فرهنگی ایرنا، پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی با همکاری پژوهشکده غیر دولتی – غیر انتفاعی علوم شناختی صورت می گیرد.
پردیس این دانشگاه برای رشته های علوم شناختی – روانشناسی شناختی، علوم شناختی – زبان‌شناسی شناختی و علوم شناختی – مدل‌سازی شناختی پذیرش دانشجو خواهد داشت.
پذیرش در این رشته ها برای دوره های دکتری به صورت آموزشی – پژوهشی خواهد بود.