شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی رشته کارشناسی ارشد اقتصاد فرهنگ و هنر را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه اخیر شورای تحول رشته کارشناسی ارشد اقتصاد فرهنگ و هنر ، بررسی شد و جزئیات این سرفصل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نهایت به تصویب شورا رسید.

در بررسی جزئیات سرفصل‌های این رشته اعضای شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، با توجه به حساسیت دروس کارشناسی ارشد رشته اقتصاد فرهنگ و هنر، بر لزوم دقت در پذیرش دانشجو در این مقطع درسی تأکید کردند.

همچنین با توجه به برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی دروس زبان، تقویت آموزش سایر زبان‌های خارجی و دقت در گزینش دانشجو از نظر تعداد با توجه آمایش آموزش عالی، کارشناسی ارشد مترجمی زبان آلمانی تصویب شد.

تصویب رشته چهارگانه کارشناسی تاریخ نیز از دیگر اقدامات آخرین جلسه شورای تحول است.