جزئیات مهم نحوه محاسبه نمره دکتری ۹۶ دانشگاه سراسری و آزاد و وزارت بهداشت توسط خدایی رییس سازمان سنجش آموزش کشور بیان شد.

خدایی رییس سازمان سنجش در گفتگو خبرنگار صداوسیما گفت: در کنکور دکتری سال ۹۶، تاثیر آزمون کتبی (کنکور) دکتری در پذیرش نهایی ۵۰ درصد و تاثیر ارزیابی تخصصی دانشگاه ها که شامل آزمن تخصصی کتبی و محاسبه علمی و سایر مدارک ۵۰ درصد میباشد در حالیکه در آزمون دکتری ۹۵، آزمون کتبی ۲۰ درصد و ارزیابی تخصصی دانشگاه ها ۸۰ درصد سهم دارند.

دکتر خدایی در خصوص تغییرات پی در پی  نحوه برگزاری آزمون دکتری در چند سال اخیر گفت: طبق جدیدترین مصوبه پذیرش آزمون دکتری ، برای کنکور دکتری سال ۹۶، دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد و همچنین مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت موظف می باشند این مصوبه را رعایت نمایند و تاثیر کنکور ۵۰ درصد و تاثیر ارزیابی دانشگاه ها که مصاحبه را نیز شامل می شود ۵۰ درصد می باشد.