مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در راستای توسعه و ترویج و انتشار دانش در قلمرو موضوعات سیاست گذاری علم و فناوری و نوآوری، با به روز آوری فصلنامه علمی –ترویجی رهیافت اقدام به چاپ مقالات علمی می‌کند. از کلیه اندیشمندان، صاحبنظران ،اعضای هیات علمی و پژوهشگران محترم دعوت به عمل می‌آید تا مقالات مروری و ترویجی خود را به آدرس Rahyaft.nrisp@gmail.com یا سایت نشریه ارسال کنند.

شرایط پذیرش مقاله:

  1.  مقاله در جایی چاپ و یا هم زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.
  2. مقاله ارسالی تحقیقی و حاصل کار نویسنده (گان) باشد.
  3. مقالات در ارتباط با حوزه تخصصی نشریه باشد.
  4. مقالات می تواند مستخرج از طرح های پژوهشی و مطالعات دانشگاهی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی باشد.
  5. مقالات بر اساس راهنمای تهیه مقالات فصلنامه رهیافت تدوین شود.
  6. نشریه در رد یا پذیرش مقالات و ویرایش آن ها آزاد است.

 مشخصات نشریه:

مدیر مسئول: محمد ابویی اردکان

سردبیر: محمد امین قانعی راد

هیات تحریریه: حمید رضا آراسته، آریا الستی، محمد توکل، محمد رضا حسینی بهشتی،علی زلفی گل، ابراهیم صالحی عمران، فریده عصاره، مقصود فراستخواه، رضا مکنون، جعفر مهراد، اکرم قدیمی، هادی خانیکی، علی پایا

مدیر داخلی: سمیه کریمی زاده اردکانی

رتبه علمی: علمی- ترویجی ۱۰۲۷-۲۶۹۲

تلفن: ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۱۲۳

پست الکترونیک نشریه :rahyaft.nrisp@gmail.com

سایت نشریه :www.rahyaft.nrisp.ac.ir