دانلود رایگان سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز سال 92 همه کد رشته ها

 دانلود رایگان سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز سال 92 همه کد رشته ها

دانلود رایگان سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز سال 92 همه کد رشته ها

رمز همه فایلها : www.konkur.in

+دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی- گروه تربیت بدنی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی – گروه فنی مهندسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی – گروه علوم پایه
دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی – گروه دامپزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی- گروه هنر
دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی- گروه کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی – گروه علوم پزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی- گروه علوم انسانی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی- گروه زبان
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2101-جغرافیای سیاسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2102-برنامه ریزی شهری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2103-برنامه ریزی روستای
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2104-جغرافیا طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2105-جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2106- مجموعه علوم اقتصادی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2107-تاریخ اسلام
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2108-مجموعه تاریخ ایران اسلامی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2109-تاریخ ایران پیش از اسلام
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2110- مجموعه علوم اجتماعی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2111-علوم اجتماعی-جمعیت شناسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2112-مددکاری اجتماعی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2113-حقوق عمومی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2114-حقوق جزا
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2115-حقوق بین الملل
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2116-حقوق خصوصی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2117مجموعه علوم سیاسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2118-مجموعه مدیریت
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2119- حسابداری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2120- علوم کتابداری واطلاع رسانی(علم اطلاعات و دانش شناسی)
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2121- مجموعه فلسفه
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2122-فلسفه تعلیم وتربیت
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2123-برنامه ریزی درسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2124-مدیریت آموزشی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2125-روانشناسی تربیتی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2126-تکنولوژی آموزشی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2127-آموزش عالی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2128-روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2129-برنامه ریزی آموزشی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2130- مجموعه مشاوره و راهنمایی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2131-مجموعه علوم ارتباطات
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2132-سنجش واندازه گیری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2133- مجموعه روانشناسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2134- باستان شناسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2135-محیط زیست-برنامه ریزی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2136-مجموعه کار آفرینی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2137- آینده پژوهی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2138-الهیات و معارف اسلامی-علوم قران و حدیث
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2139-الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2140-الهیات-ادیان و عرفان
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2141-الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2142-الهیات-تصوف و عرفان اسلامی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2143-مجموعه کلام
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2144-فقه شافعی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2145-مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2146-حقوق نفت و گاز
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2147-اقتصاد نفت وگاز

دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2148-سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2149-مالی

دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2150-مطالعات زنان
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2151-مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2201-چینه و فسیل شناسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2202-زمین شناسی نفت
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2203-رسوب شناسی-سنگ شناسی رسوبی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2204-آب شناسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2205-مجموعه زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2206-زیست محیطی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2207-ژئو شیمی(زمین شیمی)
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2208-پترولوژی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2209-اقتصادی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2210-تکتونیک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2211-شیمی فیزیک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2212-شیمی الی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2213-شیمی تجزیه
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2214-شیمی معدنی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2215-شیمی کاربردی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2216-پلیمر
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2217-الکترو شیمی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2218-فیتو شیمی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2219- هواشناسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2220-فیزیولوژی گیاهی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2221-سیستماتیک گیاهی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2222-سلولی و تکوینی گیاهی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2223-فیزیولوژی جانوری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2224-بیوسیستماتیک جانوری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2225-سلولی و تکوینی جانوری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2226-سلولی وملکولی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2227-بیوشیمی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2228-ژنتیک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2229-میکروبیولوژی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2230-بیوفیزیک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2231-زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2232-آمار
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2233-ریاضی محض
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2234-ریاضی کاربردی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2235-فیزیک دریا
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2236-جانوران دریا
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2237-مجموع نانو فیزیک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2238-مجموعه فیزیک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2239-فوتونیک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2240-لرزه شناسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2241-زلزله شناسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2242-الکترو مغناطیسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2243-گرانی سنجی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2244-مجموعه نانو شیمی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2245-نانو بیوتکنولوژی(ریز زیست فناوری)
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2246- بیوانفورماتیک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2247-علوم کامپیوتر
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2248-مجموعه علوم اعصاب شناختی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2301-مهندسی برق-الکترونیک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2302-مهندسی برق-مخابرات-میدان
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2303-مهندسی برق-مخابرات(سیستم)
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2304-مهندسی برق-قدرت
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2305-مهندسی برق-کنترل
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2306-مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2307-مهندسی عمران-سازه
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2308-مهندسی عمران-مهندسی زلزله
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2309-مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2310-مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2311- مهندسی عمران-راه و ترابری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2312-مهندسی عمران-سازه های دریایی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2313-مهندسی عمران-مهندسی آب
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2314-مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل ونقل
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2315-مهندسی عمران-مدیریت ساخت
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2316-مهندسی عمران-محیط زیست
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2317-مهندسی عمران-نقشه برداری-ژئودزی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2318-مهندسی عمران-نقشه برداری-فتوگرامتری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2319-مهندسی عمران-نقشه برداری-سنجش از دور
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2320-مهندسی عمران(نقشه برداری-سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2321-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2322-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دینامیک جامدات
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2323-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل-ارتعاشات)
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2324-مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2325-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سیستم های تعلیق
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2326-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-قوای محرکه
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2327- مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سازه و بدنه
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2328- مهندسی هسته ای – شکافت
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2329-مهندسی مکانیک-مهندسی راه آهن- ماشین های ریلی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2330- مهندسی دریا
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2331-مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2332-مهندسی هوا فضا-جلو برندگی پیشرفته
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2333-مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2334-مهندسی هوا فضا-مکانیک پرواز و کنترل ماهواره
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2335-مهندسی معدن-اکتشاف
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2336-مهندسی معدن استخراج
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2337-مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2338-مهندسی معدن-مکانیک سنگ
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2339- مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2340-مهندسی پلیمر-فرایندهای پلیمریزاسیون
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2341-مهندسی پلیمر-کارشناسی صنایع رنگ
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2342-مهندسی پلیمر-کارشناسی رنگ و چاپ
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2343-مهندسی محیط زیست-منابع آب
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2344-مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2345-مهندسی محیط زیست-مواد زائد جامد
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2346-مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2347-مهندسی پزشکی-بیو الکتریک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2348-مهندسی پزشکی-بیو مکانیک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2349-مهندسی پزشکی بیومتریال
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2350- مجموعه مهندسی صنایع
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2351-مهندسی نفت-نفت و بهره برداری مخازن
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2352-مهندسی نفت-اکتشاف
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2353-مهندسی نفت-مهندسی مخازن هیدرو کربوری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2354-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2355-مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری(سخت افزار)
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2356-مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2357-مهندسی کامپیوتر-الگوریتم و محاسبات
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2358-مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعاتit
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2359- مهندسی مواد و متالورژی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2360-مهندسی شیمی-تمام گرایشها
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2361-مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2362-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی ومحیط زیست
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2363-مهندسی فناوری نانو-نانو مواد
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2364- مهندسی فناوری نانو-نانوالکترونیک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2365-مهندسی هسته ای-شکافت،کاربرد پرتوها
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2366-مهندسی هسته ایی-شکافت،راکتور
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2367-مهندسی هسته ایی-شکافت،پرتوپزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2368-مهندسی هسته ایی-شکافت-چرخه سوخت
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2369- مهندسی هسته ای – گداخت
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2370-مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2371-مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2372- مهندسی کامپیوترIT
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2373-مهندسی سیستم های انرژی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2401- محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2402-تنوع زیستی-بوم شناسی ومدیریت حیات وحش
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2403-آمایش محیط زیست
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2404- مکانیک ماشین های کشاورزی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2405- مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2406-سبزیکاری-فیزیولوژی واصلاح سبزی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2407-میوه کاری-فیزیولوژی و اصلاح میوه
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2408-گیاهان زینتی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2409-مجموعه گیاهان دارویی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2410-فیزیولوژی پس از برداشت
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2411-بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2412-تکنولوژی مواد غذایی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2413-میکروبیولوژی-بهداشت وبیوتکنولوژی مواد غذایی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2414-شیمی موادغذایی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2415-مهندسی صنایع غذایی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2416-مجموعه اقتصاد کشاورزی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2417- حفاظت و اصلاح چوب
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2418-صنایع چوب با فراورده های مرکب چوب
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2419-صنایع خمیر وکاغذ
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2420-بیولوژی خاک-بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2421-فیزیک وحفاظت خاک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2422-پیدایش ورده بندی وارزیابی خاک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2423-شیمی وحاصلخیزی خاک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2424-فیزیولوژی دام
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2425-تغذیه دام-نشخوار کنندگان-طیور و دام
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2426-اصلاح نژاد دام-ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2427-آبیاری و زهکشی-علوم و مهندسی آبیاری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2428-سازه های آبی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2429-منابع آب
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2430-هواشناسی کشاورزی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2431-اصلاح نباتات-ژنتیک بیومنری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2432-زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی،علوم و تکنولوژی بذر
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2433-اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2434-علوم علف های هرز-شناسایی ومبارزه باعلف هرز
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2435-مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2436-اکولوژی گیاهان زراعی،کشاورزی اکولوژیک،بوم شناسی زراعی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2437- ترویج کشاورزی- آموزش کشاورزی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2438-توسعه روستایی-توسعه کشاورزی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2439-مجموعه حشره شناسی کشاورزی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2440-مجموعه بیماری شناسی گیاهی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2441- جنگلداری و اقتصاد جنگل
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2442-جنگل داری و علوم جنگل
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2443-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2444-تکثیر وپرورش
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2445-فرآوری محصولات شیلاتی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2446-بوم شناسی آبزیان شیلاتی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2447-تولید و بهره برداری صید
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2448-علوم مرتع-مرتعداری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2449-بیابان زدایی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2450-آبخیزداری(علوم مهندسی آبخیزداری)
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2451-مجموعه کشاورزی هسته ای

دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2452-علوم طیور

دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2453-مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2501- مهندسی و مدیریت ساخت-مدیریت پروژه و ساخت
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2502-مجموعه معماری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2503- مجموعه شهرسازی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2504-پژوهش هنر
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2505-مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2506-مرمت و احیای بناها وبافت های تاریخی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2601- آمار زیستی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2602- آموزش بهداشت
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2603- انگل شناسی پزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2604-ایمنی شناسی پزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2605- بیوشیمی بالینی
+ دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2606- ژنتیک پزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2607- فیزیوتراپی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2608-فیزیولوژی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2609- فیزیک پزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2610- ویروس شناسی پزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2612- زیست فناوری پزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2613- بهداشت حرفه ای
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2614-علوم تشریحی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2615-پرستاری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2616-بهداشت محیط
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2617-باکتری شناسی پزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2618-هماتولوژی آزمایشگاه و بانک خون
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2619-قارچ شناسی پزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2701-جراحی دامپزشکی

دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2702-مامائی وبیماری های تولید مثل دام

دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2703-بیماری های داخلی دامهای کوچک
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2704-بیماری های داخلی دامهای بزرگ
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2706-کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2707-پاتولوژی دامپزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2708- بهداشت و بیماری های طیور
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2709-بیوشیمی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2710- بهداشت آبزیان
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2711-بهداشت مواد غذایی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2713-اپید میولوژی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2714-انگل شناسی دامپزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2715-باکتری شناسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2718-ایمنی شناسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2719-بیوتکنولوژی-زیست فناوری
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2720-فناوری تولید مثل در دامپزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2721-سم شناسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2722-فارماکولوژی-دامپزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2723- فیزیولوژی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2724-آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2725-بافت شناسی دامپزشکی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2801- زبان و ادبیات فارسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2802- زبان و ادبیات عرب
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2803-آموزش زبان فرانسه

دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2803 و 2804-رشته زبان فرانسه
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2804- ادبیات فرانسه
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2805- مجموعه زبان روسی – آموزش
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2806- مجموعه زبان آلمانی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2807- آموزش زبان انگلیسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2808- زبان و ادبیات انگلیسی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2809- زبان انگلیسی-ترجمه
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2810- مجموعه زبان شناسی همگانی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2811-فرهنگ وزبانهای باستانی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2901-برنامه ریزی و مدیریت ورزشی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2902-آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2903-رشد وتکامل ویادگیری حرکتی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2904-بیو مکانیک ورزشی
دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2905-فیزیولوژی ورزشی

 Password : www.konkur.in

منبع : سایت کنکور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما