دانلود رایگان سوالات دکتری 91

دانلود رایگان سوالات دکتری 91 

بر روی رشته مورد نظر خود کلیک کنید

 رمز همه فایلها :  www.konkur.in

 

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته  آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های علوم پایه – 2200

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته چینه و فسیل شناسی – 2201

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زمین شناسی نفت – 2202

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته رسوب شناسی – سنگ شناسی رسوبی – 2203

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آب شناسی  – 2204

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زمین شناسی مهندسی – 2205

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زیست محیطی – 2206

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ژئوشیمی – زمین شیمی – 2207

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته پترولوژی – 2208

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اقتصادی – 2209

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تکتونیک – 2210

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی فیزیک – 2211

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی آلی – 2212

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی تجزیه – 2213

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی معدنی – 2214

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی کاربردی – 2215

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته پلیمر – 2216

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته الکتروشیمی – 2217

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیتو شیمی – 2218

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته هواشناسی – 2219

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی گیاهای – 2220

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سیستماتیک گیاهای – 2221

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سلولی و تکوینی گیاهی – 2222

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی جانوری – 2223

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوسیستماتیک جانوری – 2224

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سلولی و تکوینی جانوری – 2225

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سلولی و مولکولی- 2226

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوشیمی – 2227

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیک دریا – 2235

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جانوران دریا – 2236

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه نانو فیزیک  – 2237

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فوتونیک – 2239

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته لرزه شناسی – 2240

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زلزله شناسی – 2241

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته الکترومغناطیسی – 2242

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته گرانی سنجی – 2243

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته نانو شیمی – 2244

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته نانوبیوتکنولوژی – ریز زیست فناوری – 2245

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم کامپیوتر – 2247

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم اعصاب شناختی – 2248

 دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های فنی مهندسی – 2300

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – مخابرات – میدان – 2302

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – مخابرات – سیتم – 2303

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – قدرت – 2304

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – کنترل – 2305

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – هوش ماشین و رباتیک – 2306

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی – 2310

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – مهندسی آب – 2313

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت – 2315

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – محیط زیست – 2316

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – نقشه برداری – ژئودزی – 2317

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – نقشه برداری – فتوگرامتری – 2318

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – نقشه برداری – سنجش از دور – 2319

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی – 2320

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – 2324 

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – مهندسی خودرو –  تعلیق و ترمز و فرمان – 2325

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه – 2326

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – مهندسی پزشکی – بیومکانیک – 2328

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – مهندسی راه آهن – ماشین های ریلی – 2329

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی دریا – 2330

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هوافضا – آئرودینامیک – 2331

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هوافضا – جلوبرندگی پیشرفته – 2332

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی – 2333

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هوافضا – مکانیک پرواز و کنترل پروانه – 2334

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی معدن – اکتشاف – 2335

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی معدن – استخراج – 2336

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی – 2337

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ – 2338

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر – 2339

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پلیمر – فرآیندهای پلیمریزاسیون – 2340

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پلیمر – کارشناسی صنایع رنگ – 2341

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پلیمر – کارشناسی رنگ و چوب – 2342

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب – 2343

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب – 2344

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد – 2345

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا – 2346

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک – 2347

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک – 2348

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال – 2349

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه مهندسی صنایع – 2350

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نفت  – نفت و بهره برداری مخازن – 2351

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نفت  – اکتشاف – 2352

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نفت  – مهندسی مخازن هیدروکربوری – 2353

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  – نرم افزار – 2354

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  – معماری سیستم های کامپیوتری – سخت افزار – 2355

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  – هوش مصنوعی – 2356

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  – الگوریتم و محاسبات – 2357

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  – فناوری اطلاعات آی تی  – 2358

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مواد و متالوژی  – 2359

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی شیمی  – تمام گرایش ها – 2360

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی شیمی  – مهندسی پلیمر – 2361

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی شیمی  – بیوتکنولوژی و محیط زیست – 2362

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی فناوری نانو  – نانو مواد – 2363

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی فناوری نانو  – نانو الکترونیک – 2364

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هسته ای  – شکافت و راکتور – 2366

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هسته ای  – شکافت و پرتوپزشکی – 2367

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هسته ای  – شکافت و چرخه سوخت – 2368

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هسته ای  – گداخت – 2369

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نساجی  – تکنولوژی نساجی – 2370

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نساجی  – شیمی نساجی و علوم الیاف – 2371

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی آی تی – 2372

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی سیستم های انرژی – 2373

+  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های علوم پزشکی – 2600

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش بهداشت – 2602

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ایمن شناسی پزشکی – 2604

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیوتراپی – 2607

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیک پزشکی – 2609

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ویروس شناسی پزشکی – 2610

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم تشریحی  – 2614

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته هماتولوژی آزمایشگاه و بانک خون – 2618

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته قارچ شناسی پزشکی – 2619

+  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های زبان – 2800

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان فرانسه – 2803

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ادبیات فرانسه – 2804

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان روسی – 2805

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان شناسی همگانی – 2810

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فرهنگ و زبان های باستانی – 2811

+  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی – 2400

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آلودگی های محیط زیست – 2401

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بوم شناسی و مدیریت حیات وحش – 2402

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ارزیابی محیط زیست – 2403

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مکانیک ماشین های کشاورزی – 2404

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مکانیزاسیون کشاورزی – 2405

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته میوه کاری – فیزیولوژی و اصلاح میوه – 2407

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته گیاهان زینتی – 2408

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته گیاهان دارویی – 2409

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی پس از برداشت – 2410

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی – 2411

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تکنولوژی مواد غذایی – 2412

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته میکروبیولوژی – بهداشت و بیوتکنولوژی و مواد غذایی – 2413

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی مواد غذایی – 2414

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی صنایع غذایی – 2415

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیولوژی خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک – 2420

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیک و حفاظت خاک – 2421

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک – 2422

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی و حاصلخیزی خاک – 2423

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی دام – 2424

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تغذیه دام و نشخوارکنندگان طیور و دام و طیور – 2425

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اصلاح و نژاد دام و ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی – 2426

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آبیاری و زهکشی و علوم و مهندسی آبیاری – 2427

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سازه های آبی – 2428

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته منابع آب – 2429

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته هواشناسی کشاورزی – 2430

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اصلاح نباتات – ژنتیک بیومتری – 2431

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زراعت و فیزیولوژی گیاهان زراعی – علوم و تکنولوژی بذر – 2432

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اصلاح نباتات – بیوتکنولوژی کشاورزی گیاهی – 2433

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم علف های هرز ، شناسایی و مبارزه با علف های هرز – 2434

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی تولیدات گیاهی – 2435

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اکولوژی گیاهان زراعی – کشاورزی اکولوژیک – 2436

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ترویج و آموزش کشاورزی – 2437

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته توسعه روستایی – توسعه کشاورزی – 2438

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیماری شناسی گیاهی – 2440

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جنگلداری و اقتصاد جنگل – 2441

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جنگلداری و علوم جنگل – 2442

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جنگلداری و اکولوژی جنگل – 2443

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تکثیر و پرورش – 2444

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فرآوری محصولات شیلاتی – 2445

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بوم شناسی آبزیان شیلاتی – 2446

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تولید و بهره برداری – صید – 2447

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته کشاورزی هسته ای – 2451

+  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های دامپزشکی – 2700

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مامائی و بیماریهای تولید مثل دامی – 2702

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته کیلینیکال پاتولوژی دامپزشکی – 2706

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوشیمی – 2709

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ویروس شناسی – 2716

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته قارچ شناسی – 2717

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکی – 2720

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فارماکولوژی دامپزشکی – 2722

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی – 2723

+  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های علوم انسانی – 2100

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جغرافیای سیاسی – 2101

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی شهری – 2102

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی روستایی – 2103

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جغرافیای طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی – 2104

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جغرافیای طبیعی با گرایش اقلیم شناسی – 2105

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق جزا – 2114

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق بین الملل – 2115

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق خصوصی – 2116

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم سیاسی- 2117

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه مدیریت – 2118

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته حسابداری – 2119

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی – 2120

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه فلسفه – 2121

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فلسفه تعلیم و تربیت – 2122

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی درسی – 2123

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مدیریت آموزشی – 2124

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته روان شناسی تربیتی – 2125

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تکنولوژی آموزشی – 2126

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش عالی – 2127

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی – 2128

+  دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی آموزشی – 2129

دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه مشاوره و راهنمایی – 2130

دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم ارتباطات – 2131

دانلود سوالات دکتری 91 رشته روان شناسی – 2133

دانلود سوالات دکتری 91 رشته باستان شناسی – 2134

دانلود سوالات دکتری 91 رشته محیط زیست – برنامه ریزی  – 2135

دانلود سوالات دکتری 91 رشته کارآفرینی – 2136

دانلود سوالات دکتری 91 رشته الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث – 2138

دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه کلام – 2143

دانلود سوالات دکتری 91 رشته فقه شافعی- 2144

دانلود سوالات دکتری 91 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز – 2145

دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان و ادبیات عرب – 2802

دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان فرانسه – 2803 – 2804

دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان روسی – 2805

دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان آلمانی – 2806

دانلود سوالات دکتری 91 زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته ها – 401D

دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی – 2900

 

رمز همه فایلها : www.konkur.in

 

مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *