دانلود دفترچه سوال رایگان سوالات و پاسخ کارشناسی ارشد 93 همه رشته ها

دانلود دفترچه سوال رایگان سوالات و پاسخ کارشناسی ارشد 93 همه رشته ها

دانلود دفترچه سوال رایگان سوالات و پاسخ ارشد 93 همه رشته ها

پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

 

دفترچه سوالاتپاسخکد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی1101 – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1102 – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1103 – سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1104 – مجموعه زبان عربی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1105 – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1106 – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1107 – مجموعه تاریخ
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1108 – مجموعه علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1109 – فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه سوال دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
پاسخ کلیدی1110 – مجموعه زبان شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1111 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1112 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1113 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1114 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1115 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1116 – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی1117 – مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی1118 – مجموعه علوم تربیتی /2
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1119 – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1120 – مجموعه زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1121 – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1122 – مجموعه زبان روسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1123 – مجموعه علوم تربیتی /3
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1124 – مجموعه زبان المانی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1125 – مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه سوال دفترچه زبان فرانسه
پاسخ کلیدی1126 – مجموعه حقوق
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1127 – مجموعه ایرانشناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1129 – زبان وادبیات اردو
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1130 – مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1131 – مجموعه مطالعات جهان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1132 – مجموعه باستان شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1133 – مجموعه روانشناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1134 – مجموعه حسابداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1137 – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1139 – مددکاری اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1140 – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1142 – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی1146 – مجموعه محیطزیست
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1148 – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1152 – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1154 – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1155 – اطلاعات استراتژیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1156 – اماد
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1157 – مدیریت بحران
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1201 – مجموعه علوم زمین
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1202 – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1203 – مجموعه شیمی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1204 – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی1205 – مجموعه فوتونیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1206 – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1207 – اماروکاربردها
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1208 – ریاضیات وکاربردها
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1209 – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1213 – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1214 – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1215 – محیطزیست دریا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1216 – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1217 – علوم دریایی واقیانوسی /فیزیک دریا/
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1218 – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1219 – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1251 – مجموعه مهندسی برق
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1253 – مجموعه مهندسی نفت
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1255 – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1256 – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1257 – مهندسی شیمی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1259 – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1260 – مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1262 – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1263 – مهندسی نقشه برداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1264 – مجموعه مهندسی عمران
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1266 – مجموعه دریانوردی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1267 – مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی1268 – مجموعه مهندسی معدن
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1272 – مجموعه مهندسی مواد
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1273 – نانوفناوری -نانومواد
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1276 – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1277 – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1279 – مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1283 – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1284 – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1285 – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1286 – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1287 – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1288 – مدیریت نساجی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1289 – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1290 – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1292 – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1293 – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1294 – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1301 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1302 – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1303 – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1304 – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1305 – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1306 – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1307 – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1308 – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1309 – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1310 – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1311 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1312 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1313 – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1314 – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1315 – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1317 – مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1319 – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1321 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1322 – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1323 – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1324 – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1325 – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1326 – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1327 – مدیریت کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1328 – مهندسی فضای سبز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1350 – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1351 – طراحی شهری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1352 – مجموعه معماری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1353 – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1356 – نمایش عروسکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1357 – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1358 – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی1359 – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1360 – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1361 – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1362 – طراحی صنعتی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1363 – فرش
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1364 – طراحی پارچه ولباس
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1501 – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1502 – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1504 – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1505 – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1506 – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1507 – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1508 – بهداشت ابزیان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی1509 – بیوشیمی بالینی
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1118 – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

دانلود دفترچه سوال رایگان سوالات و پاسخ کارشناسی ارشد

پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

 

منبع : سایت کنکور

+دانلود دفترچه سوال رایگان سوالات و پاسخ ارشد 94 همه رشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *