اعلام برنامه‌های مختلف دفتر DAAD (مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان) در ارائه بورس و فرصت مطالعاتی به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه، به پیوست مطالب دریافتی، تقدیم حضور می گردد. لازم به ذکر است اطلاعات دریافتی در چهار دسته ذیل دسته بندی شده‌اند:
۱- تور علمی (دریافت مستندات مربوطه)
۲- برنامه بورس دآآد برای دوره‌های یک تا سه ماهه برای پژوهشگران، محققان و اساتید دانشگاه  (دریافت مستندات مربوطه)
۳- برخی از برنامه‌های بورس دآآد برای سال ۲۰۱۶/۲۰۱۷  (دریافت مستندات مربوطه)
۴- برنامه بورسیه دفتر دآآد برای دانشجویان دکترا و متقاضیان دوره دکترا در آلمان  (دریافت مستندات مربوطه)