بیمارستان شهید مصطفی خمینی دانشگاه شاهد جهت تامین کادر نیروی انسانی خود از میان دانش آموختگان دانشگاه های معتبر دعوت به همکاری می نماید.