عناوین رشته های دوره دکتری تخصصی پژوهش محور سال ۹۵ که زمان و محل مصاحبه آنها اعلام شده است .(آخرین بروز رسانی ۱۳۹۵/۰۴/۱۵)

کد رشته عنوان رشته
۲۱۵۴۱ آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)
۲۱۵۵۷ آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی شهری
۲۱۵۵۹ آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هوایی
۵۰۳۰۴ آبیاری و زه کشی
۳۰۸۰۱ آمار
۲۰۳۱۲ آموزش زبان انگلیسی
۳۰۱۱۱ آموزش ریاضی
۲۰۳۹۷ آموزش زبان روسی
۲۰۳۲۷ ادبیات فرانسه
۵۰۲۰۷ اصلاح نباتات
۵۰۳۳۶ اصلاح نژاد دام
۲۰۹۰۸ اقتصاد نفت و گاز
۲۰۴۰۱ الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
۲۰۴۰۲ الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
۲۰۴۰۵ الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
۲۰۴۰۷ الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی
۲۰۴۰۹ الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
۱۰۵۰۷ انگل شناسی دامپزشکی
۲۰۶۰۳ برنامه ریزی درسی
۱۰۵۲۴ بهداشت آبزیان
۱۰۵۰۳ بهداشت مواد غذایی
۵۰۶۲۲ بیماری شناسی گیاهی-قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی
۵۰۲۷۰ بیوتکنولوژی کشاورزی – گیاهی
۳۰۵۲۸ بیوشیمی
۲۱۴۷۱ بیومکانیک ورزشی
۶۰۱۱۵ پژوهش هنر
۶۰۱۷۴ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
۲۱۴۱۵ تربیت بدنی و علوم ورزشی-رفتار حرکتی
۲۱۴۱۰ تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی
۵۰۲۰۶ ترویج و آموزش کشاورزی
۵۰۳۳۵ تغذیه دام
۵۰۳۳۰ تکثیر و پرورش آبزیان
۵۰۲۱۴ توسعه کشاورزی
۲۰۵۳۴ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
۲۰۵۳۷ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
۲۰۵۳۵ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی
۲۰۵۳۶ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی
۲۰۵۳۸ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
۲۰۵۴۱ جامعه شناسی ورزش
۱۰۵۱۲ جراحی دامپزشکی
۲۱۵۱۸ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۲۱۵۰۱ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری
۲۱۵۰۶ جغرافیای سیاسی
۲۰۵۰۶ جمعیت شناسی
۲۱۳۰۱ حسابداری
۵۰۲۰۹ حشره شناسی کشاورزی
۲۰۸۰۷ حقوق خصوصی
۲۰۸۰۸ حقوق عمومی
۲۰۸۱۵ حقوق بین الملل عمومی
۲۰۸۱۸ حقوق کیفری و جرم شناسی
۱۰۵۳۰ دستیاری بیماریهای داخلی دامهای کوچک
۲۱۴۶۷ رفتار حرکتی-یادگیری حرکتی
۲۰۸۱۰ روابط بین الملل
۲۰۷۰۶ روانشناسی
۲۰۷۰۱ روانشناسی بالینی
۲۰۷۰۲ روانشناسی تربیتی
۲۰۷۰۵ روانشناسی عمومی
۲۰۷۱۲ روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
۳۰۱۱۳ ریاضی – آنالیز
۳۰۱۱۲ ریاضی – جبر
۳۰۱۱۵ ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
۳۰۱۰۶ ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
۲۰۳۱۱ زبان وادبیات انگلیسی
۲۰۱۰۱ زبان وادبیات فارسی
۲۰۱۱۰ زبان وادبیات فارسی-ادبیات غنایی
۲۰۳۹۴ زبان شناسی
۲۰۳۳۴ زبان و ادبیات آلمانی
۲۰۲۰۵ زبان و ادبیات عرب
۲۰۱۱۱ زبان و ادبیات فارسی – ادبیات عرفانی
۵۰۲۰۸ زراعت
۳۰۴۰۷ زمین شناسی – پترولوژی
۳۰۴۰۸ زمین شناسی – تکتونیک
۳۰۴۰۵ زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی
۳۰۴۱۷ زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
۳۰۴۲۰ زمین شناسی زیست محیطی
۳۰۴۱۶ زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسی
۳۰۵۴۶ زیست شناسی – سلولی و مولکولی
۳۰۵۴۸ زیست شناسی – میکروبیولوژی
۳۰۵۳۱ زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا
۳۰۵۲۵ زیست شناسی- ژنتیک مولکولی
۳۰۵۳۵ زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
۳۰۵۴۵ زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
۳۰۲۰۸ ژئوفیزیک – الکترومغناطیس
۳۰۲۱۱ ژئوفیزیک – زلزله شناسی
۳۰۲۰۹ ژئوفیزیک – لرزه شناسی
۳۰۲۱۳ ژئوفیزیک-گرانی سنجی
۵۰۲۲۷ سازه های آبی
۲۱۵۶۵ سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
۲۰۵۵۲ سیاستگذاری فرهنگی
۶۰۲۱۴ شهرسازی
۳۰۳۲۶ شیمی – شیمی پلیمر
۳۰۳۲۲ شیمی گرایش شیمی آلی
۳۰۳۱۹ شیمی گرایش شیمی تجزیه
۳۰۳۲۱ شیمی گرایش شیمی فیزیک
۳۰۳۱۸ شیمی گرایش شیمی کاربردی
۳۰۳۲۰ شیمی گرایش شیمی معدنی
۶۰۲۱۵ طراحی شهری
۲۰۴۲۵ عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (س)
۲۱۷۱۷ علم اطلاعات و دانش شناسی
۲۱۷۱۹ علم اطلاعات و دانش شناسی-بازیابی اطلاعات و دانش
۲۰۹۱۴ علوم اقتصادی
۲۰۵۱۶ علوم ارتباطات
۲۰۹۳۶ علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی
۲۰۹۳۴ علوم اقتصادی گرایش مالی
۲۰۹۳۱ علوم اقتصادی-اقتصاد بین المللی
۵۰۲۲۳ علوم باغبانی – گیاهان زینتی
۵۰۲۲۱ علوم باغبانی – میوه کاری
۵۰۲۷۶ علوم باغبانی-بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
۵۰۲۲۰ علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
۳۰۵۸۰ علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری
۳۰۵۴۴ علوم جانوری- تکوینی
۵۰۲۳۱ علوم جنگل
۲۰۸۱۲ علوم سیاسی
۲۰۸۳۱ علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی
۲۰۸۳۰ علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی
۲۰۸۳۳ علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی
۲۰۸۳۲ علوم سیاسی – مسائل ایران
۵۰۲۸۰ علوم علفهای هرز
۲۰۴۲۹ علوم قرآن و حدیث
۳۰۱۱۷ علوم کامپیوتر
۳۰۱۴۱ علوم کامپیوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعی
۵۰۵۱۷ علوم مرتع
۵۰۴۰۹ علوم و صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی
۵۰۴۲۵ علوم و صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی
۵۰۴۲۰ علوم و صنایع غذایی-مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
۵۰۴۲۱ علوم و صنایع غذایی-میکروبیولوژی مواد غذایی
۵۰۲۳۶ علوم و مهندسی آبخیزداری
۱۰۵۱۴ فارماکولوژی دامپزشکی
۵۰۶۳۱ فرآورده های چند سازه چوب
۲۰۵۴۳ فرهنگ و ارتباطات
۲۰۸۳۸ فقه و حقوق جزا
۲۰۴۵۶ فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)
۲۰۶۲۸ فلسفه تعلیم و تربیت
۲۱۰۰۳ فلسفه علم
۶۰۱۴۶ فلسفه هنر
۳۰۲۰۱ فیزیک
۳۰۶۰۴ فیزیک دریا
۲۱۴۲۳ فیزیولوژی ورزشی
۲۱۴۵۱ فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
۲۱۴۶۲ فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی عصبی – عضلانی
۲۱۴۵۰ فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس
۲۱۱۹۵ کارآفرینی – آموزش عالی
۲۱۱۷۸ کارآفرینی – بخش عمومی
۲۱۱۹۰ کارآفرینی – بین الملل
۲۱۱۹۴ کارآفرینی – توسعه
۲۱۱۷۹ کارآفرینی – سازمانی
۲۱۱۹۳ کارآفرینی – فناوری
۲۱۱۹۱ کارآفرینی – کسب و کار
۲۱۳۲۴ مالی-بانکداری
۲۱۳۲۶ مالی-بیمه
۲۱۳۲۵ مالی-مالی بین المللی
۲۱۳۲۳ مالی-مهندسی مالی
۵۰۵۸۷ محیط زیست – آلودگی محیط زیست
۵۰۵۸۹ محیط زیست – آمایش محیط زیست
۵۰۵۸۸ محیط زیست – تنوع زیستی
۲۱۲۱۲ مدیریت آموزشی
۲۱۲۱۰ مدیریت دولتی
۲۱۰۴۷ مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی
۲۱۲۶۹ مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات
۲۱۰۴۹ مدیریت صنعتی-تولید و عملیات
۲۱۰۴۸ مدیریت صنعتی-مدیریت سیستمها
۲۱۲۱۴ مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست
۲۱۲۲۲ مدیریت – مدیریت رسانه ای
۲۱۲۲۱ مدیریت آموزش عالی
۲۱۲۴۷ مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
۲۱۲۲۳ مدیریت تکنولوژی
۵۰۱۲۵ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-شیمی و حاصلخیزی خاک
۱۰۱۰۹ مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
۲۱۲۱۶ مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی
۲۱۲۸۷ مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
۲۱۲۸۸ مدیریت دولتی-رفتارسازمانی
۲۱۲۸۹ مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه
۲۱۲۷۸ مدیریت صنعتی- مالی
۲۱۲۲۴ مدیریت فن آوری اطلاعات
۲۱۲۲۵ مدیریت محیط زیست-اقتصاد محیط زیست
۵۰۱۲۷ مدیریت منابع خاک-پیدایش،رده بندی وارزیابی خاک
۵۰۱۲۸ مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک
۲۱۲۴۲ مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
۲۱۴۲۲ مدیریت ورزشی
۲۱۴۴۲ مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی
۲۱۴۴۵ مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی
۲۱۴۵۸ مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها ورویدادهای ورزشی
۲۰۵۱۰ مردم شناسی
۲۱۶۰۲ مشاوره
۶۰۲۰۶ معماری
۶۰۲۳۱ معماری منظر
۵۰۳۱۳ مکانیزاسیون کشاورزی
۴۰۱۱۱ مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
۴۰۱۰۹ مهندسی پزشکی – بیومکانیک
۴۰۲۰۱ مهندسی شیمی
۴۰۲۲۵ مهندسی شیمی-طراحی،شبیه سازی و کنترل فرآیندها
۴۰۳۱۰ مهندسی صنایع
۴۰۵۱۰ مهندسی معدن
۴۰۵۴۱ مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی
۴۱۲۰۳ مهندسی هسته ای – مهندسی پرتوپزشکی
۵۰۳۹۱ مهندسی اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی
۵۰۳۹۲ مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
۵۰۳۹۴ مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
۴۰۱۲۳ مهندسی برق ـ قدرت
۴۰۱۴۵ مهندسی برق – مخابرات
۴۰۱۰۱ مهندسی برق- الکترونیک
۴۰۱۵۱ مهندسی برق- کنترل
۴۰۱۷۸ مهندسی پزشکی – مهندسی بافت
۴۰۱۱۸ مهندسی پزشکی-بیومواد
۴۰۲۲۲ مهندسی پلیمر – مهندسی پلیمر
۴۱۳۰۶ مهندسی سیستمهای انرژی
۴۰۰۱۸ مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر
۴۰۲۵۹ مهندسی شیمی – مهندسی محیط زیست
۴۰۰۱۷ مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی
۴۰۳۱۲ مهندسی صنایع-اتوماسیون
۴۰۳۱۱ مهندسی صنایع-برنامه ریزی ومدیریت تولید
۴۰۳۱۳ مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستم
۴۰۴۵۵ مهندسی عمران ـ حمل و نقل
۴۰۳۸۳ مهندسی عمران – زلزله
۴۰۴۷۱ مهندسی عمران – سازه
۴۰۳۹۰ مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست
۴۰۴۳۶ مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
۴۰۳۹۷ مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب
۴۰۴۸۶ مهندسی عمران -راه وترابری
۴۰۴۴۴ مهندسی عمران- ژئوتکنیک
۴۱۰۰۹ مهندسی فناوری اطلاعات
۴۱۰۴۴ مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز
۴۱۰۰۵ مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری
۴۱۰۰۲ مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
۵۰۱۱۲ مهندسی کشاورزی – علوم طیور
۴۰۷۳۳ مهندسی متالورژی و مواد
۴۰۲۲۷ مهندسی محیط زیست
۴۰۶۶۴ مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
۴۰۶۶۹ مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
۴۰۶۰۲ مهندسی مکانیک -طراحی جامدات
۵۰۳۸۹ مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدید پذیر
۵۰۲۹۵ مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی ماشین های کشاورزی
۵۰۳۹۰ مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
۴۰۶۷۱ مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
۵۰۳۳۴ مهندسی منابع آب
۴۰۸۰۳ مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
۴۰۸۱۸ مهندسی نساجی- شیمی نساجی
۴۰۲۹۱ مهندسی نفت-مخازن
۴۱۲۰۱ مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای
۴۱۱۰۶ مهندسی هوافضا

تعداد رشته های اعلام شده : ۲۴۰