مصاحبه با رتبه یک مهندسی مکانیک ازمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵

منبع: کانال تلگرام باشگاه موفقیت ماهان