هشدار در مورد مجلات تقلبی

هشدار در مورد مجلات تقلبی

هشدار در مورد مجلات تقلبی

بعضی از مشتریان برای واریز دلار خود به ما مراجعه کردند که اکسپت مقاله را خودشان دریافت کرده بودند اما ما بعد از چک کردن مجله مربوطه متوجه تقلبی بودن مجله شدیم بهمین دلیل اگر شما هم برای ژورنالی اقدام کردید می توانید قبل از واریز دلار در مورد تقلبی بودن مجله با ایمیل های موسسه مکاتبه کنید. در زیر تعدادی از مجلات تقلبی را می توانید به همراه لینکشان ملاحظه کنیداز کسانی که مجلات خارج از این لیست دارند می توانند لینک مجله را برای ما ارسال کنند تا به این لیست اضافه کنیم. در ضمن اکسپت مجلات  JCR در مدت زمان کمتر از 4 ماه نمی باشد و بسیاری ادعا دارند که کمتر از این زمان قادر به دریافت اکسپت هستند به احتمال زیاد از مجلاتی تقلبی اکسپت اخذ می کنند.

لیست مجلات تقلبی و جعلی- Fake journals

ekonomie a management-www.ekonomie-management.cz

Marketing and Management of Science-2218-4511

 

Inviroment Conservation Journal-2278-5124- www.ConnectJournals.com

 

Sociology and Economic-ISSN 2071-789X -www.Economics-Sociology.eu

 

Marketing and Management of Science-2218-4511-www.mmi.fem.sumdu.edu.ua

 

——————————–

James Publications-jamespublications.com-Mitteilungen Saechsischer Entomologen-Perspektiven der Ingenieurwesen-Perspektiven der Biowissenschaften-

—————————————————————————

HFSP JOURNAL – ISSN:1955-2068 – www.hfsp-journal.org/index.html

—————————————————————————

Clombu journal of life sciences – ISSN: 0972-0847 –  http://cjlscience.org

—————————————————————————

ACTA CIRURGICA BRASILEIRA-ISSN: 0102-8650-actacirurgica.org


هشدار در مورد مجلات تقلبی

WIWO Report – ISSN: 1385-3287 – www.web-journal.com

Interciencia – www.ivic-gob.org

www.martinia.com – Martinia – ISSN: 0297-0902

aabc-scielo.com.br Anais da Academia Brasileira de Ciências

AGROCHIMICA – www.agcjournal.org

styleinternational – ISSN: 1438-0269 – www.styleinternational.net

KASMERA-www.kasmerajournal.com

BARS – ISSN: 1800-556X – www.barsjournal.net

Saussurea – ISSN: 0373-2525 – www.saussurea.org

WALIA Journal – ISSN: 1026-3861 – www.waliaj.com

ODJELJENJA PRIRODNIKH NAUKA CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI GLASNIK- ISSN: 0350-5464 – www.opncme.com

Journal of Scientific Research and Development- ISSN: 1115-7569-www.jsrad.org

Research-Technology Management (RTM)- ISSN: 0895-6308-  -www.iriweb.org

JAMAICA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ISSN: 1016-2054- www.src.gov.jm.jjst.org

WIWO Report – ISSN: 1385-3287  – www.web-journal.com

styleinternational.net ISSN:  1438-0269  – www.styleinternational.net

BARS – ISSN: 1800-556X – www.barsjournal.net

KASMERA-www.kasmerajournal.com

AGROCHIMICA   –  www.agcjournal.org

aabc-scielo.com.br                 Anais da Academia Brasileira de Ciências

www.martinia.com   –   Martinia   – ISSN: 0297-0902

www.ivic-gob.org     –    Interciencia

WALIA Journal      –         www.waliaj.com

Web of Information and Workflow Output Report, WIWO REPORT  –   www.web-journal.com

Mexican journal of international studies

CAHIERS DES SCIENCES NATURELLES

Doriana

Natura

Mexico journal of multidisciplinary sciences

http://revistas-academicas.com/

Magnt research library

http://brisjast.com/

JOURNAL_SCIENCE_APPLICATIONS

naukpublication.org/index.php/

Tekstil Journal    –    www.tekstiljournal.org

PRAEPARATOR    –    www.pra.tomaspubs.com/

Science Series Data Report    –    www.ssdr.sciencerecord.com/

Reef Resources Assessment and Management Technical Paper

http://behaviorsciences.com/

Bradleya Journal

http://www.britishedu.org.uk/

Philippine Scientist Journal

http://psc.tomaspubs.com/

Mitteilungen Klosterneuburg

http://mitt-klosterneuburg.com/

Politica Economica    –    www.pe.tomaspubs.com/

Texas Journal sciences   –   www.texasjournalofscience.org/

Chemical Modelling Journal   –    www.chm.tomaspubs.com/

EDUCATION JOURNAL     –    www.tomaspubs.com/ej.htm

Chemical and Process Engineering     –    www.processengineering.net/

Ciência e Técnica Vitivinícola     –     www.ciencia-e-tecnica.org/

Nautilus    –     www.nautilusjournal.net/

Recent Science     –     www.recentscience.org/

Vitae Revista de la Facultad de Quimica Farmaceutica    –     www.vitae-udea.org/

SYLWAN   –    www.sylwan.ibles.org/

Emergencias (ISSN: 1137-6821)

http://www.sanidadediciones.com/

CADMO” (Giornale italiano di Pedagogia sperimentale) (English:  Italian Journal of Experimental Pedagogy

http://cadmo.org/

CHIMICA, AGROCHIMICA      –     www.agcjournal.org/

Journal of Technology   –    www.jotechno.com/

Scientia Guaianae   –   www.scientiaguaianae.org

Ciencia e tecnica vitivinicola

www.ciencia-e-tecnica.org

http://jkljournal.org/en/

http://www.penseejournal.com/

http://ayer.netne.net/

—————————————————————————

ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D OUTRE-MER BULLETIN DES SEANCES    -http://ardsj.com/-  ISSN: 0001-4176

—————————————————————————

Albertiana-www.albertiana.com-

—————————————————————————

meanjin- اصلی meanjin.com.au – جعلی meanjin.xp3.biz

—————————————————————————

http://www.agcjournal.org/index.php/agc_upload جعلی http://www.pisauniversitypress.it/landing_page-le-riviste- اصلی agrochimica-7941.html

————————————————————————–

Transactions of the Royal Society of South Australia-royalsocietytransactions.org

—————————————————————————

The Revista Brasileira de Medicina do Esporte-revistabme.org

—————————————————————————

Jurnal Akademik – 1511-9300- www.juak.besaba.com

—————————————————————————

REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE-INTERNATIONAL REVIEW OF  SOCIALPSYCHOLOGY- Original Journal:http://www.pug.fr- Hijacked

—————————————————————————

CURRENT WORLD ENVIRONMENT ISSN: 0973-4929 : www.soeagra.com

سایت اصلی:www.cwejournal.org

—————————————————————————

COLUMBAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES – ISSN: 0972-0847 – cjlscience.org

—————————————————————————

Survey Methodology –  جعلی www.survmethodjournal.org –  اصلی  www.statcan.gc.ca

—————————————————————————

Romanian Journal of Economic Forecasting –  جعلیwww.ipe.ro  –  اصلی http://www.rjef.ro/
—————————————————————————

 

David Publishing Company – www.davidpublisher.org

—————————————————————————

INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL PSYCHOLOGY – Journal:http://www.psychologyterms.com

—————————————————————————

www.jvejournals.com-Journal of Vibroengineering- ISSN 1392-8716

—————————————————————————

INTERNATI ONAL JOURNAL OF LIFE SCIENCES ISSN: 2091- 0525

—————————————————————————

Afinidad  http://www.afinidad.org/ جعلی http://www.aiqs.es/catala/afinidad.asp اصلی

Archives des Sciences www.archiveofscience.com جعلی http://www.unige.ch/sphn/ اصلی Agrochimica

, Ijrls.com و http://pharmascope.org/ijrls/-International Journal of Review in Life Sciences IJRLS

Anais da Academia Brasileira de Ciências http://www.aabc-scielo.com.br/ جعلی http://www.scielo.br/revistas/aabc/iaboutj.htm اصلی Anare Research Notes

http://arnjournal.com/ جعلی https://www7.data.antarctica.gov.au/aadc/pubs/pubs_list.cf اصلی m?pub_list=ARN AYER

http://ayeronline.com/index.php/test-Ayer.netne.net جعلی

http://www.ahistcon.org/revistaayer.html   /http://editorialusa.com جعلی http://www.editorialausa.com/cola71.asp اصلی Bothalia Journal

CENTRODE ESTUDIOS FILOSOFICOS, POLITICOSY SOCIALES

http://ludusvitalis.org.mx/جعلی-Original Journal: http://www.ludusvitalis.org/اصلی

http://www.bothalia.com/ جعلی http://www.abcjournal.org/index.php/ABC اصلی Baltica Journal

/http://balticajournal.com جعلی http://www.geo.lt/geo/?id=177 اصلی Bradleya 11 http://www.britishedu.org.uk/ جعلی http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/ اصلی bulgare des Sciences

/http://www.science-bas.org جعلی /http://www.proceedings.bas.bg اصلی 12 Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences http://bnas.org/ جعلی http://www.science.org.ge/english.html اصلی

هشدار در مورد مجلات تقلبی

Chemical and Process Engineering http://processengineering.net/ جعلی http://www.degruyter.com/view/j/cpe اصلی Cie

http://ciencia-e-tecnica.org/ جعلی http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issues اصلی &pid=7129-7110&lng=en&nrm=iso

Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences /http://www.science-bas.org جعلی http://www.proceedings.bas.bg/ اصلی CADMO JOURNAL

http://www.cadmo.org/index.php/CADMO جعلی http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?idRivista=117&lingua=en اصلی Ciências

/http://www.aabc-scielo.com.br جعلی http://www.scielo.br/revistas/aabc/iaboutj.htm اصلی CAHIERS DE PAIOLIVE

http://www.ijiq.com/new_771.htm جعلی http://www.worldcat.org/title/cahiers-de- اصلی paiolive/oclc/910701271

Chemical Modelling Journal /http://chm.tomaspubs.com جعلی http://www.rsc.org/shop/books/1777/4117191227127.asp اصلی

/http://pra.tomaspubs.com جعلی http://www.worldcat.org/title/praparator/oclc/2190979 اصلی

Doriana : supplemento agli Annali del Museo civico di storia naturale “G. Doria.” http://revistas-academicas.com/doriana/index.html جعلی http://www.worldcat.org/title/doriana-supplemento-agli- اصلی annali-del-museo-civico-di-storia-naturale-gdoria/oclc/124794290

DU Journal Published By Verlad Niggli AG (VNA) http://dujournal.eu.pn/ جعلی http://www.du-magazin.com/ اصلی Emergencias

\http://sanidadediciones.com/ جعلی اصلی http://www.semes.org/revista_EMERGENCIAS/ جعلی Education

http://tomaspubs.com/ej.htm جعلی http://www.worldcat.org/title/education/oclc اصلی  جعلی http://catalogue.bnf.fr/servlet/RechercheEquation اصلی

FAUNA ROSSII I SOPREDEL NYKH STRAN http://www.bpxo.com/index.php/FAUNARO جعلی http://www.worldcat.org/title/fauna-rossii-i-sopredelnykh- اصلی stran/oclc/07014144 GAIA-ATHENS Journal

http://gix.info/index.php/GAIA_ATHENS_Jo جعلی https://www.worldcat.org/title/gaia/oclc/92177179&referer=br اصلی ief_results

 

Iheringia Série Botânica

http://iheringiaserie.bdssmgdl.org/index.php/ISB جعلی http://www.fzb.rs.gov.br/conteudo/1702/?Iheringia_S%C03A4 اصلی rie_Bot%C03A1nica/

 

International Journal of Current Life Sciences http://indianscience.in/pubs/journalDetails.php?journal_id=1 جعلی 71 http://bretj.com/journals/view/ijcls اصلی

Interciencia Association http://searchguide.level0.com/search/?q=http30A//www.ivic- جعلی gob.org/&r=http30A//scholarlyoa.com/other-pages/hijackedjournals/&t=7 http://www.interciencia.org/ اصلی Jokull Journal

http://www.jokulljournal.com/ جعلی http://jokulljournal.is/ اصلی

Journal of Technology /http://www.jotechno.com جعلی http://jot.ntust.edu.tw/index.php/jot/index اصلی

Kasmera Journal (Revista Kasmera) /http://www.kasmerajournal.com جعلی http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&pid=77 اصلی 12-2111 Martinia

/http://www.martinia.com جعلی http://www.worldcat.org/title/martinia-bulletin-de-liaison- اصلی des-odonatologues-de-france/oclc 36 Mitteilungen Klosterneuburg http://mitt-klosterneuburg.com/ جعلی http://bundesamt.weinobstklosterneuburg.at/seiten/index.ph اصلی p/view.971/ 37 MAGNT RESEARCH REPORT /http://brisjast.com جعلی http://www.worldcat.org/title/magnt-research-report/oclc / اصلی 33 Nationalpark Berchtesgaden Forschungsbericht http://www.nationalpark- جعلی berchtesgaden.com/index.php/NATIONALPARKBERCHTESGADEN-FORSC/index http://www.nationalpark- اصلی berchtesgaden.bayern.de/71_publikationen/77_forschungsber ichte/index.htm 39 NationalparkForschung in der Schweiz http://naukpublication.org/index.php/NATIONALPARK- جعلی FORSCHUNG-SCHWEIZ اصلی – Nautilus Journal 41 http://nautilusjournal.net/default.html جعلی http://www.shellmuseum.org/nautilus/index.html اصلی 41 Odonatological Abstract Service /http://www.styleinternational.net جعلی http://www.worldcat.org/title/odonatological-abstract- اصلی service/oclc 42 ODJELJENJA PRIRODNIKH NAUKA CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI GLASNIK /http://www.opncme.com جعلی http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked- اصلی journals/Odjeljenje317prirodnih317nauka 43 OTECHESTVENNAYA ISTORIYA Journal http://ylau.com/OTECHESTVENNAYA317ISTORIYA.html جعلی http://www.worldcat.org/title/rossiiskaia- اصلی istoriia/oclc/077177172 Pensee 44 http://www.penseejournal.com/first.html جعلی http://www.gabrielperi.fr/spip.php?page=rubrique_base&id_rubrique=321 اصلی &lang=fr PHILIPPINE SCIENTIST 45 /http://psc.tomaspubs.com جعلی http://www.worldcat.org/title/philippine- اصلی scientist/oclc/911717041 46 ResearchTechnology Management(Res Tech Manag) http://lriinc.org/ جعلی http://www.iriweb.org/Main/Library/RTM_Journal/Public_Site اصلی /Navigation/Publications/ResearchTechnology_Management/index.aspx 47 Reef Resources Assessment and Management Technical Paper /http://behaviorsciences.com جعلی and-management-technical- اصلی paper/oclc/197912219http://www.worldcat.org/title/reefresources-assessment- 43 REVUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE-OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES http://rstoide.org/index.php/rstiode/index جعلی http://www.oie.int/fr/publications-et-documentation/revue- اصلی /scientifique-et-technique-acces-libre/liste-des-numeros 49 Saussurea, journal de la Société botanique de Genève /http://saussurea.org جعلی http://www.socbotge.ch/saussurea.htm اصلی 51 Systems science journal /http://ss.tomaspubs.com جعلی http://www.worldcat.org/title/systems-science/oclc/1217711 اصلی Scientia Guaianae 51 http://www.scientiaguaianae.org/index.php/Scientia جعلی http://www.worldcat.org/title/scientia-guaianae-a-series-on-natural- اصلی sciences-of-the-guayana-region/oclc/332526433 52 Sylwan (English ed.) http://sylwan.ibles.org/ جعلی http://sylwan.ibles.waw.pl/pls/apex/f?p=1150101 اصلی Scientific Khyber 53 /http://skhyber.com جعلی http://www.worldcat.org/title/scientific-khyber/oclc اصلی 54  جعلی http://www.sbp-journal.com/index.php/sbp/index اصلی 55 Texas Journal of science www.texassciences.us جعلی www.texasacademyofscience.org اصلی 56 TERAPEVTICHESKII ARKHIV http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/ جعلی اصلی – 57 VITAE-REVISTA DE LA FACULTAD DE QUIMICA FARMACEUTICA http://vitae-udea.org/ جعلی http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/vitae/i اصلی nd Veliger 53 /http://theveliger.net جعلی http://www.ucmp.berkeley.edu/people/barryr/veliger.html اصلی Wulfenia, Wulfenia 59 http://www.multidisciplinarywulfenia.org/ جعلی www.wulfeniajournal.com اصلی www.wulfeniajournal.at http://www.landesmuseum.ktn.gv.at/177117w_DE.htm?seite اصلی =72 Walia journal 61 http://www.waliaj.com/ جعلی http://serviceunavailable.oclc.org/worldcatlibraries/ اصلی WIWO Report 61 /http://web-journal.com جعلی http://www.wiwo.org/pane19.htm اصلی

 

مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *