اسامی ارجاع شده به شورا برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از طریق سهمیه استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ( متقاضیان دانش آموخته دانشگاه) منتشر شد. جهت مشاهده اسامی لینک زیر را دانلود کنید

اسامی ارجاع شده به شورا برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از طریق سهمیه استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ( متقاضیان دانش آموخته دانشگاه)