دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری فدراسیون سرآمدان علمی ایران و با هدف حمایت از
بکارگیری دانش آموختگان مقطع دکتری اقدام به جذب پژوهشگر در زمینه های مرتبط با دانشکده های
مختلف دانشگاه، در قالب دوره پسادکتری نموده است.
ضروری است متقاضیان محترم ضمن مراجعه به سایت http://isef.ir/news برای کسب اطلاعات بیشتر و
در صورت احراز شرایط، رزومه علمی خود را به آدرس پست الکترونیکی rairoag@kntu.ac.ir ارسال
نمایند.