مهلت تکمیل ظرفیت کنکور دکتری تمدید شد

منابع اصلی و سرفصل های رشته #مشاوره دکتری -دانشگاه آزاد 📘📘سال۹۵

✍مشاوره شغلی و گروهی انتشارات ماهان
راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل، دکتر عبداله شفیع آبادی،
انتشارات رشد
✍راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردها)، انتشارات سمت
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردها)، انتشارات سمت، نوابی نژاد
✍خانواده درمانی، ایرنه گلدنبرگ و هربرت گلدنبرگ، ترجمه حمیدرضا شاهبرواتی، دکتر سیامک نقشبندی، الهام ارجمند، نشر روان
خانواده درمانی، جان کارلسون، لن اسپری و جودیث لویس، ترجمه دکتر شکوه نوابی نژاد، انتشارات انجمن اولیا و مربیان
✍خانواده درمانی، آلن کار، ترجمه تبریزی
پویایی گروه و مشاوره گروهی، دکتر عبداله شفیع آبادی، انتشارات رشد
نظریه ها و روش های مشاوره گروهی، جرالد کوری، ترجمه فائزه عسگری، مریم خدابخشی، مهرنوش دارینی، فرناز عسکری، انتشارات شبنم دانش
✍فنون مشاوره گروهی، دکتر نوابی نژاد
نظریه های مشاوره گروهی، دکتر نوابی نژاد
خانواده درمانی، ایرنه گلدنبرگ و هربرت گلدنبرگ، ترجمه حمیدرضا شاهبرواتی، دکتر سیامک نقشبندی، الهام ارجمند، نشر روان
خانواده درمانی انتشارات ماهان

منبع: کانال تلگرام باشگاه موفقیت ماهان