اسامی پذیرفته شدگان نهایی بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه هرمزگان

اسامی پذیرفته شدگان نهایی بدون آزمون (استعداد درخشان)

مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه هرمزگان

 

ضمن عرض تبریک به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان) می رساند ، دانشجویانی که به هر دلیل مایل به استفاده از این سهمیه نمی باشند  ، می بایست انصراف خود را کتبا تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۶/۵/۹۵ به دفتر استعدادهای درخشان و یا به نمابر شماره ۳۳۷۱۱۰۳۹-۰۷۶ ارسال نمایند.

ضمناً کلیه پذیرفته شدگان جهت تکمیل پرونده صلاحیت عمومی ملزم به انجام موارد به شرح ذیل می باشند:

۱-­ فرم مشخصات و اطلاعات عمومی داوطلب که باید بطور کامل و دقیق توسط داوطلب تکمیل و بعد از الصاق عکس امضاء شود(برای مقطع دکتری سه نسخه ،کارشناسی ارشد یک نسخه)

۲-­ تصویر تمام صفحات شناسنامه داوطلب یک نسخه.

۳-­ تصویر پشت و رو کارت ملی داوطلب یک نسخه.

۴-­اصل فیش واریز هزینه بررسی پرونده به مبلغ ۰۰۰/۲۹۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۲۱۱۹۰۰۱۰۰۳ یا ۴۰۰۱۰۲۱۱۰۱۰۰۷۴۸۹ نزد بانک ملی ایران خزانه داری کل.

توضیح :کلیه مدارک مربوط به هر داوطلب باید به ترتیب فوق قرار گرفته و به هم منگنه شود.

پرونده هایی که بدون رعایت موارد فوق و بصورت ناقص و نامنظم باشد ترتیب اثر نخواهد شد.

حداکثر مهلت ارسال مدارک ۲۰/۵/۹۵ می باشد.

آدرس :بندرعباس- دانشگاه هرمزگان- حوزه معاونت آموزشی و تحیلات تکمیلی – دفتر استعدادهای درخشان