منابع اصلی و سرفصلهای رشته مدیریت سراسری دکتری سال۹۵

آمار:
آمار در اقتصاد و بازرگانی، محمد نوفرستی، نشر رسا
آمار: آمار انتشارات ماهان
آمار و کاربرد آن در مدیریت، دکتر عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری
آمار و احتمالات، عادل آذر
آمار و کاربرد آن در مدیریت، هادی رنجبران
آمار و کاربرد آن در مدیریت، وحید ناصحی فر
تئوری احتمالات و آمار کاربردی (تحلیل آماری)، اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضا تبریزی
روش تحقیق:
روش تحقیق در علوم رفتاری، زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی، موسسه نشر آگه
روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی و عادل آذر، انتشارات صفار
فصل نامه روش شناسی علوم انسانی
شناخت روش علمی در علوم رفتاری، حیدرعلی هومن، انتشارات سمت
روش تحقیق در مدیریت، غلامرضا خاکی، انتشارات بازتاب
روش¬های آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور
مدیریت عمومی، الوانی
مبانی سازمان و مدیریت، رضائیان
مبانی سازمان و مدیریت تالیف ناصر عسگری
تئوری سازمان (ساختار و طراحی سازمان)، رابینز
مبانی سازمان و مدیریت، مقیمی
تئوری و طراحی سازمان، ریچارد ال دفت
روش تحقیق و جزوات دکتر ناصر عسگری
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، سیدمحمد مقیمی، نشر راه دان
مدیریت در اسلام، علی آقا پیروز، ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی و سید محمود بهشتی نژاد، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیریت اسلامی، محمدحسن نبوی، انتشارات بوستان کتاب قم
مدیریت اسلامی، سید علی اکبر افجه ای، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی
مدیریت از منظر کتاب و سنت، سید صمصام الدین قوامی، تهران، دبیرخانه مجلس خبرگان
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، نشر مهربان
مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف الله فروزنده دهکردی، علی اکبر جوکار، انتشارات دانشگاه پیام نور
مدیریت از دیدگاه اسلام تالیف احمدرضا مدرسی
مدیریت ما (مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه امام علی علیه السلام)، علی اصغر پورعزت، بنیاد نهج البلاغه
مدیریت اسلامی (رویکردها)، علی نقی امیری و حسن عابد جعفری، انتشارات سمت
اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی پورفر، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی