منابع کارشناسی ارشد رشته حسابداری
📚👇📚👇📚👇📚👇📚
✍زبان عمومی
کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان، مولف: مریم رمضانی
✍زبان تخصصی
۱- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان
سوالات CPA به زبان انگلیسی
✍حسابداری مالی
۱- مروری جامع بر حسابداری مالی
۲- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان
۳- نشریه شماره۱۸۰راهنمای به کارگیری استانداردهای۴و ۵، حسابداری میانه، دکتر شکرا… خواجوی، انتشارات ترمه، نشریه شماره۱۹۲راهنمای به کار گیری استاندارد(۱۱)، نشریه شماره ۱۹۳ راهنمای به کارگیری استاندارد(۱۷)، نشریه شماره ۱۷۹ راهنمای به کارگیری استاندارد(۸)
۴- نشریه شماره۹۴شرکت‌های سهامی
۵- نشریه شماره۱۹۰و۱۹۱راهنمای به کارگیری استاندارد شماره (۲۱)
۶- نشریه شماره۱۸۵راهنمای به کارگیری استاندارد شماره(۹)، نشریه ۱۸۴راهنمای به کارگیری استاندارد(۲۲)، کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی(۲ جلد)، ایرج نوروش و کرمی، حسابداری پیشرفته ۲ شکراله خواجوی و ابراهیم ابراهیمی
✍آمار
جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان
✍ریاضی
۱- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان
۲- ریاضیات به سبک من انتشارات فرهیختگان دانشگاه، مولفان: عباس تاجیک – مینا محسنی
✍حسابرسی
۱-مروری جامع بر حسابرسی
۲- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان
۳- پرسشهای چهار گزینه‌ای CPA کورش امانی و فاضلی- سازمان حسابرسی
✍حسابداری صنعتی
۱- مروری جامع بر حسابداری صنعتی
۲- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان
۳- حسابداری صنعتی جلد اول، دکتر محمدقسیم عثمانی، علی قاسم‌زاده (انتشارات ترمه)، مباحثی در حسابداری صنعتی در قالب نکته و تست، دکتر احمد ظریف فرد، فصل اول و دوم و سوم و پنجم
۴- مباحثی در حسابداری صنعتی در قالب نکته و تست، دکتر احمد ظریف‌فرد، پنجم و هفتم
۵- مباحثی در حسابداری صنعتی در قالب نکته و تست، دکتر احمد ظریف‌فرد، فصل ششم و نهم
۶- مباحثی در حسابداری صنعتی در قالب نکته و تست، دکتر احمد ظریف‌فرد، فصل هشتم و دهم و یازدهم و دوازدهم