به اطلاع میرساند، به پذیرفته شدگان نهایی و کسانی که رتبۀ لازم قبولی در ارزیابی تخصصی دوره دکتری دانشگاه قم را کسب نموده اند اطلاع رسانی و اقدام مقتضی صورت پذیرفته است.
لذا آن دسته از داوطلبانی که تاکنون به آنان اطلاعی (تماس ، پیامک و …) داده نشده است حد نصاب نمره قبولی دانشگاه را احراز و کسب ننموده ­اند.