دانشگاه صنعتی شاهرود باانتشار اطلاعیه ای اسامی پذیرفته شدگان ذخیره دکتری این دانشگاه را منشر کرد.

دانشجویان ذخیره اعلام شده به ادامه اطلاعیه توجه نمایند

بنا به گزارش مدیدریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود اسامی ،فرم و نکات مهم پیرامون ذخیره شدگان پذیرفته دکترابه شرح زیر اعلام می گردد

اسامی پذیرفته شدگان ذخیره (مشروط) دکتری ۹۵

اطلاعیه در خصوص پذیرفته شدگان ذخیره دکتری ۹۵

فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان مشروط دکتری سال ۹۵