ویژه‌نامه انتخاب رشته آزمون سراسری ۹۵ بمنظور راهنمایی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته روز دوشنبه ۱۸ مرداد همزمان با هفته‌نامه پیک‌سنجش در سراسر کشور توزیع خواهد شد.
در این ویژه‌نامه، مطالب زیر را می‌خوانید:

مراحل انتخاب رشته اینترنتی (اصلی)
بومی پذیری در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵
شیوههای پذیرش دانشجو در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵
سهمیه¬بندی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵
راهنمای انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵
روش نمره¬کل سازی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵
آشنایی با محتوای کارنامه آزمون سراسری سال ۱۳۹۵
توصیه‌های حفاظتی و امنیتی به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته
و مهم‌ترین ضوابط و نکات مورد توجه در انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۳۹۵