تاریخ فلسفه سیاسی غرب، از آغاز تا پایان سده میانه و عصر جدید و سده میانه، دکتر عبدالرحمان عالم (دو جلد).
تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، اندیشه های مارکسیستی و لیبرالیسم و محافظه کاری، دکتر بشیریه (دو جلد)
اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران، دکتر حاتم قادری، نشر سمت
اندیشه های سیاسی انتشارات ماهان
نظام سیاسی و دولت در اسلام، دکتر داوود فیرحی، انتشارات سمت
سیاست و جامعه، جان پلا مناس، انتشارات خجسته
جامعه شناسی سیای معاصر، کیت نش، ترجمه محمدتقی دلفروز با مقدمه دکتر بشیریه
جامعه شناسی سیاسی دکتر بشیریه نشرنی
جامعه شناسی سیاسی انتشارات مکتب ماهان
درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، دکتر احمد نقیب زاده، نشر سمت
درآمدی بر جامعه شناسی ایران، دکتر علیرضا ازغندی، نشر قومس
تحول در نظریه های روابط بین الملل، دکتر حمیرا مشیرزاده، انتشارات سمت
روابط بین الملل: نظریه ها و رویکرد ها، دکتر سید عبدالعلی قوام، انتشارات سمت
اصول سیاست خارجی و سیاست بین المللی، دکتر سید عبدالعلی قوام، انتشارات سمت
اصول روابط بین الملل (الف و ب)، سیدحسین سیف زاده، نشر میزان
جزوه اصول روابط بین الملل انتشارات ماهان و جزوات دکتر مطلبی
جزوه اصول روابط بین الملل، حسین سیف زاده
ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، نشر نی
مقاومت شکننده، جان فوران
درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران، علیرضا ازغندی، نشر قومس
فقه و سیاست، جلد ۱و۲، دکتر داوود فیرحی، نشر نی
دموکراسی مکتبی یا مردم سالاری دینی، علی عرب سرخی اردستانی، انتشاراتعروج، ۱۳۹۴
نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، علی رضا ازغندی، نشر قومس
مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم، دکتر احمد ساعی، نشر سمت
توسعه در مکاتب متعارض، دکتر احمد ساعی، نشر قومس
عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، دکتر محمود سریع القلم، نشر فروزانفر.
مبانی سیاست¬گذاری و تحلیل سیاست¬ها، تالیف اواین پارسونز، ترجمه ملک محمدی، پژوهشکده مطالعات راهبردی
جزوات دکتری انتشارات ماهان
فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران، رحمت الله قلی پور، مرکز پژوهش¬های مجلس
مقدمه سیاست¬گذاری عمومی، یحیی کمالی، انتشارات جهاد دانشگاهی
سیاست¬گذاری عمومی ایران، کیومرث اشتریان، نشر میزان
منبع: کانال باشگاه موفقیت ماهان