موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی دانشجوی دکتری بدون آزمون ویژه دانش آموختگان ممتاز دوره های کارشناسی ارشد پذیرش می کند.

به گزارش اداره کل تحصیلات تکمیلی ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در نظر دارد در اجرای مقررات جذب دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون در دوره دکتری در رشته های مدیریت دولتی، علوم اقتصادی و حقوق خصوصی برای هر رشته فقط یک نفر از دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد واجد شرایط را بپذیرد.
علاقمندان هر رشته درخواست کتبی خود را با درج معدل مقطع کارشناسی ارشد تا روز دوشنبه ۹۵/۵/۲۵ به دفتر اداره کل تحصیلات تکمیلی ارائه نمایند.