سرفصل دروس دکتری مطالعات زنان و خانواده در جلسه کارگروه مطالعات زنان شورای تحول علوم انسانی بررسی و قرار شد اصلاحات پیشنهادی در سرفصل ها اعمال شود.

به گزارش کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر؛ پنجاه و نهمین جلسه کارگروه مطالعات زنان در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار و در این جلسه سرفصل دروس تدوین شده در جلسات قبل مرور شد. قرار است اصلاحات پیشنهادی در سرفصل ها اعمال شود.

دستور بعدی جلسه بررسی سرفصل رشته «حقوق خانواده» پیشنهادی دانشگاه شهید بهشتی بود که با حضور نمایندگان پژوهشکده خانواده و کارگروه حقوق شورای تحول، کلیات رشته مورد بحث قرار گرفت.

بررسی تفصیلی برنامه به جلسه آینده کارگروه موکول شد.

در این جلسه همچنین ضرورت استقلال گروه مطالعات زنان در دانشگاه ها و آسیب شناسی وضع موجود این رشته در گروه های مختلف دانشگاهی مطرح و مقرر شد موضوع با کارشناسی دقیق تر در جلسات آینده کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.