مرکز تحقیقات پروتئین دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دوره دکتری رشته بیوشیمی به عنوان پژوهشیار پسادکتری جذب نماید. متقاضیان می توانند رزومه و فرم تقاضای خود را در قالب فرم‌های موجود در سایت دانشگاه بخش فرم ها و آیین نامه­های معاونت پژوهشی (دوره فرادکتری) تا تاریخ ۱۴/۰۶/۹۵ به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل و یا ارسال نمایند