دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخ کنکور دکتری ۹۴

دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 94

برای دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخ کنکور دکتری ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه کنید لطفا در صورت خراب بودن لینک دانلود سوالات و یا پاسخ نامه کنکور دکتری اطلاع دهید

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in

+دفترچه سوالات و پاسخ کنکور دکتری جغرافیای سیاسی 

پاسخنامه دانلود دفترچه
دفترچه سوالات پاسخ های کلیدی کد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره ۱)
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ ژئومورفولوژی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ آب و هوا شناسی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ علوم اقتصادی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ علوم اجتماعی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ جمعیت شناسی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ مددکاری اجتماعی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ حقوق عمومی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ حقوق جزا و جرم شناسی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ حقوق بین الملل عمومی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ حقوق خصوصی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ مجموعه علوم سیاسی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ مجموعه مدیریت
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ حسابداری
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ علم اطلاعات و دانش شناسی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ فلسفه
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ برنامه ریزی درسی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ مدیریت آموزشی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ روان شناسی تربیتی
دانلود پاسخ کلیدی تکنولوژی آموزشی
دانلود پاسخ کلیدی آموزش عالی
دانلود پاسخ کلیدی روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی
دانلود پاسخ کلیدی مشاوره
دانلود پاسخ کلیدی علوم ارتباطات
دانلود پاسخ کلیدی سنجش واندازه گیری
دانلود پاسخ کلیدی روان شناسی
دانلود پاسخ کلیدی باستان شناسی
دانلود پاسخ کلیدی محیط زیست – برنامه ریزی
دانلود پاسخ کلیدی کارآفرینی
دانلود پاسخ کلیدی آینده پژوهی
دانلود پاسخ کلیدی الهیات – علوم قران و حدیث
دانلود پاسخ کلیدی الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود پاسخ کلیدی الهیات – ادیان و عرفان
دانلود پاسخ کلیدی الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود پاسخ کلیدی کلام
دانلود پاسخ کلیدی فقه شافعی
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود پاسخ کلیدی حقوق نفت وگاز
دانلود پاسخ کلیدی اقتصادنفت وگاز
دانلود پاسخ کلیدی سنجش ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود پاسخ کلیدی مالی
دانلود پاسخ کلیدی مطالعات زنان
دانلود پاسخ کلیدی مدرسی معارف اسلامی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی – رفتار حرکتی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی  فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی  سنگ شناسی رسوبی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی – آب شناسی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی مهندسی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی زیست محیطی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی پترولوژی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی اقتصادی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی تکتونیک
دانلود پاسخ کلیدی شیمی -شیمی فیزیک
دانلود پاسخ کلیدی شیمی -شیمی الی
دانلود پاسخ کلیدی شیمی -شیمی تجزیه
دانلود پاسخ کلیدی شیمی -شیمی معدنی
دانلود پاسخ کلیدی شیمی -شیمی کاربردی
دانلود پاسخ کلیدی فیتوشیمی
دانلود پاسخ کلیدی هواشناسی
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
دانلود پاسخ کلیدی علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری
دانلود پاسخ کلیدی علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری
دانلود پاسخ کلیدی علوم جانوری – تکوینی
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی – سلولی و مولکولی
دانلود پاسخ کلیدی بیوشیمی
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی – ژنتیک مولکولی
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی – میکروبیولوژی
دانلود پاسخ کلیدی بیوفیزیک
دانلود پاسخ کلیدی زیست فناوری میکروبی
دانلود پاسخ کلیدی آمار
دانلود پاسخ کلیدی ریاضی محض
دانلود پاسخ کلیدی ریاضی کاربردی
دانلود پاسخ کلیدی فیزیک دریا
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی دریا
دانلود پاسخ کلیدی علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک
دانلود پاسخ کلیدی فیزیک
دانلود پاسخ کلیدی فوتونیک
دانلود پاسخ کلیدی ژئوفیزیک – لرزه شناسی
دانلود پاسخ کلیدی ژئوفیزیک – زلزله شناسی
دانلود پاسخ کلیدی ژئوفیزیک – الکترومغناطیس
دانلود پاسخ کلیدی ژئوفیزیک – گرانی سنجی
دانلود پاسخ کلیدی علوم و فناوری نانو – نانوشیمی
دانلود پاسخ کلیدی ریززیست فناوری
دانلود پاسخ کلیدی بیوانفورماتیک
دانلود پاسخ کلیدی علوم کامپیوتر
دانلود پاسخ کلیدی علوم شناختی
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی برق – الکترونیک
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی برق – مخابرات(میدان)
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی برق – مخابرات(سیستم)
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی برق – قدرت
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی برق – کنترل
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی برق – هوش و رباتیک
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی عمران – سازه
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی عمران – زلزله
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی عمران – ژئوتکنیک
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی عمران – راه و ترابری
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی عمران – سواحل ، بنادر و سازه های دریایی
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی عمران – مدیریت منابع آب
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی عمران – حمل و نقل
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی عمران – مدیریت ساخت
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی عمران – محیط زیست
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران نقشه برداری – ژئودزی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران نقشه برداری – فتوگرامتری
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران نقشه برداری – سنجش از دور
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک – دینامیک ، کنترل و ارتعاشات
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک – قوای محرکه
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک – سازه و بدنه
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی راه آهن – ماشین های ریلی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی دریا
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هوافضا – آئرودینامیک
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هوافضا – جلوبرندگی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هوافضا – سازه
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی معدن – اکتشاف
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی معدن – استخراج
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی معدن – مکانیک سنگ
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی پلیمر – پلیمر
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی پلیمر – رنگ
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی محیط زیست
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی محیطزیست – آب و فاضلاب
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی محیط زیست – مواد زائدجامد
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی محیطزیست – آلودگی هوا
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی پزشکی – بیومکانیک
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی پزشکی – بیومتریال
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه مهندسی صنایع
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی نفت -مخازن
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی موادومتالورژی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی شیمی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی شیمی – پلیمر
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
دانلود پاسخ کلیدی فناوری نانو – نانو مواد
دانلود پاسخ کلیدی فناوری نانو – نانو الکتریک
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هسته ای – راکتور
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هسته ای – گداخت
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود
پاسخ کلیدی محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
دانلود پاسخ کلیدی محیط زیست – تنوع زیستی
دانلود پاسخ کلیدی محیط زیست – آمایش محیط زیست
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود پاسخ کلیدی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود پاسخ کلیدی علوم باغبانی – سبزی و اصلاح سبزی
دانلود پاسخ کلیدی علوم باغبانی – میوه و اصلاح درختان میوه
دانلود پاسخ کلیدی علوم باغبانی – گیاهان زینتی
دانلود پاسخ کلیدی علوم باغبانی – گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی
دانلود پاسخ کلیدی علوم باغبانی – بیوتکنولوژی
دانلود پاسخ کلیدی علوم وصنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
دانلود پاسخ کلیدی علوم وصنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی
دانلود پاسخ کلیدی علوم وصنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
دانلود پاسخ کلیدی علوم وصنایع غذایی – مواد و طراحی صنایع غذایی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی اقتصادکشاورزی
دانلود پاسخ کلیدی فرآورده های چندسازه چوب
دانلود پاسخ کلیدی صنایع خمیر و کاغذ
دانلود پاسخ کلیدی علوم خاک – بیولوژی و تکنولوژی خاک
دانلود پاسخ کلیدی علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک
دانلود پاسخ کلیدی علوم خاک – پیدایش و رده بندی
دانلود پاسخ کلیدی علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی
دانلود پاسخ کلیدی فیزیولوژی دام
دانلود پاسخ کلیدی تغذیه دام
دانلود پاسخ کلیدی اصلاح نژاد دام
دانلود پاسخ کلیدی آبیاری و زهکشی
دانلود پاسخ کلیدی سازه های آبی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی منابع آب
دانلود پاسخ کلیدی هواشناسی کشاورزی
دانلود پاسخ کلیدی اصلاح نباتات
دانلود پاسخ کلیدی زراعت
دانلود پاسخ کلیدی علوم علف های هرز
دانلود پاسخ کلیدی بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود پاسخ کلیدی بوم شناسی زراعی
دانلود پاسخ کلیدی ترویج وآموزش کشاورزی
دانلود پاسخ کلیدی توسعه کشاورزی
دانلود پاسخ کلیدی حشره شناسی کشاورزی
دانلود پاسخ کلیدی بیماری شناسی گیاهی
دانلود پاسخ کلیدی علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی
دانلود پاسخ کلیدی علوم جنگل – مهندسی جنگل
دانلود پاسخ کلیدی علوم جنگل – جنگل شناسی
دانلود پاسخ کلیدی تکثیر و پرورش آبزیان
دانلود پاسخ کلیدی شیلات – عمل آوری
دانلود پاسخ کلیدی شیلات – تولید و بهره برداری
دانلود پاسخ کلیدی علوم مرتع
دانلود پاسخ کلیدی بیابان زدایی
دانلود پاسخ کلیدی علوم و مهندسی آبخیزداری
دانلود پاسخ کلیدی کشاورزی هسته ای
دانلود پاسخ کلیدی علوم طیور
دانلود پاسخ کلیدی بیولوژی و آناتومی چوب
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت پروژه وساخت
دانلود پاسخ کلیدی معماری
دانلود پاسخ کلیدی شهرسازی-برنامه ریزی و طراحی و مدیریت
دانلود پاسخ کلیدی پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود پاسخ کلیدی مرمت – مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
دانلود پاسخ کلیدی مرمت – مرمت واحیای بناها و بافت های تاریخی
دانلود پاسخ کلیدی جراحی دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود پاسخ کلیدی بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود پاسخ کلیدی بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود پاسخ کلیدی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی پاتولوژی دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود پاسخ کلیدی بیوشیمی
دانلود پاسخ کلیدی بهداشت آبزیان
دانلود پاسخ کلیدی بهداشت موادغذایی
دانلود پاسخ کلیدی بهداشت خوراک دام
دانلود پاسخ کلیدی اپیدمیولوژی
دانلود پاسخ کلیدی انگل شناسی دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی باکتری شناسی
دانلود پاسخ کلیدی ویروس شناسی
دانلود پاسخ کلیدی ایمنی شناسی
دانلود پاسخ کلیدی بیوتکنولوژی
دانلود پاسخ کلیدی فناوری تولید مثل در دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی فیزیولوژی
دانلود پاسخ کلیدی آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی بافت شناسی مقایسه ای
دانلود پاسخ کلیدی زبان وادبیات فارسی
دانلود پاسخ کلیدی زبان وادبیات عرب
دانلود پاسخ کلیدی آموزش زبان فرانسه
دانلود پاسخ کلیدی زبان فرانسه – ادبیات
دانلود پاسخ کلیدی آموزش زبان روسی
دانلود پاسخ کلیدی آموزش زبان آلمانی
دانلود پاسخ کلیدی آموزش زبان انگلیسی
دانلود پاسخ کلیدی زبان وادبیات انگلیسی
دانلود پاسخ کلیدی ترجمه
دانلود پاسخ کلیدی زبان شناسی همگانی
دانلود پاسخ کلیدی دفترچه سوالات و پاسخ فرهنگ وزبانهای باستانی

 

دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخ کنکور دکتری ۹۴

دفترچه های شماره دو کنکور دکتری کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی

 

دفترچه سوالات پاسخ های کلیدی دفترچه شماره ۲
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان عربی – ویژه کدرشته ۲۸۰۲
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان فرانسه – ویژه کدرشته ۲۸۰۳ ۲۸۰۴
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان روسی – ویژه کدرشته ۲۸۰۵
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان آلمانی – ویژه کدرشته ۲۸۰۶
دانلود گروه آزمایشی زبان – کد رشته های ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ و ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰

 

دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخ کنکور دکتری ۹۴

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in

 

کلمات کلیدی:  کنکور دکتری ۹۴, آزمون دکتری, سوالات و پاسخنامه
مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما