بایگانی برچسب: تعبیر

تعبیر خواب افسار

تعبیر خواب افسار

تعبیر خواب افسار تعبیر خواب افسار ( لگام ، یوغ ) ۱- افسار در خواب نشانه ضعف و عدم توانایی در کارها، عدم موفقیت در شغل و نارضایتی از زندگی است. زندگی احتمالاً برای شما آسان نبوده و تمام عمر مجبور هستید که از خود و دیگران مراقبت کنید. شما برای به دست آوردن آنچه در حال حاضر دارید سخت …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب افتادن در آب

تعبیر خواب افتادن در آب

تعبیر خواب افتادن در آب تعبیر خواب تعبير خواب افتادن در آب به روايت منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب افتادن در آب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اغماء رفتن و مرگ | کما رفتن

تعبیرخواب اغماء 

تعبیرخواب اغماء لیلا برایت درباره تعبیر خواب اغما می گوید: اگر خواب ببینید که در حال اغماء هستید، نشانه آن است که ثروت فراوانى به شما خواهد رسید. اگر در خواب کسى را در حال اغماء دیدید، نشانه آن است که به شخصى بدهکار خواهید شد. تعبیرخواب اغماء تعبير خواب اغماء به روايت معبران تعبیر خواب اغما و به کما رفتن …

ادامه نوشته »

تعبير خواب اشترغاز/تعبیر خواب/خواب/تعبیر/اشتر/غاز/تعبیر اشتر /تعبیر غاز

تعبیر خواب اشتر غاز

تعبير خواب اشترغاز تعبير خواب اشترغاز به روايت معبران کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه کردستان محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب اشترغاز می گوید: دیدن اشترغاز به خواب، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند اشترغاز فرا گرفت، یا كسی بدو داد و از او همی خورد، دلیل كه به قدر آن غم و اندوه خورد. تعبير خواب اشترغاز …

ادامه نوشته »

تعبير خواب اشتباه/تعبیر خواب/تعبیر/خواب/استباه/خواب اشتباه/تعبیر اشتباه

تعبير خواب اشتباه

تعبير خواب اشتباه  تعبير خواب اشتباه به روايت لیلا برایت لیلا برایت درباره تعبیر خواب اشتباه کردن می گوید: اگر در خواب دچار اشتباهى شوید، نشانه بی احترامى دیگران نسبت به شما است. اگر از قبل اشتباهى انجام داده اید و آن را در خواب ببینید، بدین معنا است که اهمیت زیادى به خود می دهید. تعبیر خواب اشتباه در …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اسکی/تعبیر خواب/اسکی/خواب/تعبیر/خواب اسکی

تعبیر خواب اسکی

تعبیر خواب اسکی لیلا برات در مورد تعبیر خواب اسکی می گوید: دیدن چوب هاى اسکى در خواب، به معناى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید. اگر در خواب ببینید که در حال اسکى هستید، به معناى آن است که کارى انجام مى دهید که ضرر آن بیشتر از سود آن است. اگر در خواب ببینید که مشغول …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب استعفاء

تعبیر خواب استعفاء

تعبیر خواب استعفاء تعبیر خواب استعفاء به روايت آنلی بیتون آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب استعفاء می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید از مقامی استعفاء می دهید، علامت آن است که وظایف جدید را به نحوی نامطلوب آغاز خواهید کرد. ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران از مقام خود استعفاء می دهند، علامت آن است که خبرهایی ناخوشایند به گوشتان …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب استرالیا

تعبیر خواب استرالیا

تعبیر خواب استرالیا تعبیر خواب استرالیا به روایت معبران درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما در استرالیا هستید: دوستان برای شما توطئه خواهند کرد. به استرالیا میروید: وقایعی گرد روابط شخصی شما با دیگران رخ خواهد داد. استرالیا را برای رفتن به کشور دیگر ترک میکنید: غم و اندوه به استرالیا تبعید شده اید: روابط عشقی شما در شرایط بدی …

ادامه نوشته »

تعبير خواب استر

تعبير خواب استر

تعبير خواب استر تعبير خواب استرچون استر درخواب بيند، اگر مطيع نبود مردي بدخوي و چون مطيع بود، نيك بود. اگر بيند بر استري بي زين نشسته بود و ندانست كه استر از آن كيست، دليل كه به سفر رود. اگر بر استر خويش نشسته بود، چون سفر كند با سود و منفعت آيد. اگر بيند بر استر زين يا …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب استحمام

تعبیر خواب استحمام

تعبیر خواب استحمام  به روایت معبران آنلی بیتون درباره تعبیر خواب استحمام کردن، می گوید: ۱ـ اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می كند، نشانه آن است كه به جنس مخالفی دل داده است، و در هراس است كه مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد. ۲ـ اگر زنی حامله خواب ببیند …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب استخدام

تعبیر خواب استخدام

تعبیر خواب استخدام تعبیر خواب استخدام به روایت آنلی بیتون آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب استخدام می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید بیكار هستید و برای استخدام به دنبال كار می گردید، علامت آن است كه از روی وجدان كار می كنید و برای همین نباید نگران چیزی باشید. زیرا دیگران همیشه به شما و كارتان نیازمندند. ۲ـ اگر خواب …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب استخر تعبیر خواب استخر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی استخر تجسمی است از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند. استخر به تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمی کند مگر آبی که درون آن هست و برای روشن شدن این نکته باید به کلمه آب مراجعه کنید چون صافی و صفا و روشنی یا کدورت …

ادامه نوشته »

تعبير خواب اسباب بازي

تعبير خواب اسباب بازي

تعبير خواب اسباب بازي کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني تعبير خواب اسباب بازي هوس هاي زودگذر آميخته به سبک سري هاي ما درخواب به شکل اسباب بازي اعم از عروسک يا چيزهاي ديگر تجسم مي يابند. عروسک بي اعتقادي و سست رائي است و چنانچه ببينيد در خواب عروسکي داريد …

ادامه نوشته »

تعبير خواب اسب

تعبير خواب اسب

تعبير خواب اسب کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين تعبير خواب اسب اگر ببيند بر اسبي برهنه سوار است ، فعلي را مرتکب مي شود که گناه بسيار دارد.تعبير خواب اسب اگر ببيند اسب برهنه اي رام او شد ، دلالت بر بزرگي و شرف براي او دارد. اگر ببيند بر …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج تعبیر خواب ازدواج به روايت محمد بن سیرین  کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه بجنورد محمد بن سیرین درمورد تعبیر خواب ازدواج می گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اسارت

تعبیر خواب اسارت

تعبیر خواب اسارت تعبير خواب اسارت به روايت معبران آنلی بیتون می گوید: تعبیر خواب اسارت اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه آن است تعبیر خواب اسارت که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، تعبیر خواب اسارت که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید ، بدبخت و نومید می شوید. تعبیر خواب اسارت اگر در خواب ببینید کسى …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب از دست دادن

تعبیر خواب از دست دادن

تعبیر خواب از دست دادن درمورد تعبیر خواب از دست دادن درکتاب سرزمین رویاها آمده است: کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد از دست دادن چیزی در خواب: مشکلات فراوان در آینده نزدی دوست پسرتان را از دست می دهید: خجالت و اندوه دوست دخترتان را از دست می دهید: از کارهای دیوانه وار خود رنج خواهید برد. …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اروپا

تعبیر خواب اروپا

تعبیر خواب اروپا تعبیر خواب اروپا به روایت آنلی بیتون آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب به اروپا سفر کردید، دلیل آن که مسافرتى خواهید داشت که منافع مالى خود را تثبیت می کنید. اگر زنى در خواب به اروپا سفر کند و سفر برایش ناخوشایند باشد، باعث نا امیدى دوستان و نامزد خود خواهد شد. تعبیر خواب اروپا …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب ارواح

تعبیر خواب ارواح

تعبیر خواب ارواح (دیدن روح در خواب) تعبیر خواب ارواح به روایت معبران تعبیر خواب ارواح به روایت آنلی بیتون: ۱ـ دیدن روح در خواب، نشانه آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد. کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد ۲ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود، نشانه‌ آن …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اره

تعبیر خواب اره

تعبیر خواب اره تعبير خواب اره به روايت محمد بن سیرین محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب اره می گوید: اگر در خواب ببیند درختی را با اره برید، از معاشرت با کسی که تعلقی به او دارد محروم می شود و یا خودش کناره گیری می کند، احتمال آزرده کردنش هم وجود دارد. اگر ببیند فرزند، برادر و …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب ارکیده

تعبیر خواب ارگ

تعبیر خواب ارکیده تعبیر خواب ارکیده به روایت معبران درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب گل ارکیده: خوشبختی شما گل ارکیده دارید: شانس و شادی ارکیده می خرید: یک زندگی آسوده به یک زن شوهردار ارکیده هدیه می دهید: مراقب دوستان حسود باشید. به یک زن مجرد ارکیده هدیه می دهید: نامزدی یک زن جوان خواب ببیند که ارکیده دریافت …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب ارکستر

تعبیر خواب ارکستر

تعبیر خواب ارکستر تعبیر خواب ارکستر به روايت آنلی بیتون آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب ارکستر می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای ارکستر هستید و مشغل نواختن ساز، نشانه آن است که نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمی هایی دلپذیر در زندگی خواهید داشت. ۲ـ اگر خواب ببینید به آهنگی که ارکستر می نوازد گوش …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب ارش/تعبیر خواب ارقام

تعبیر خواب ارش

تعبیر خواب ارش تعبير خواب ارش به روايت محمد بن سیرین محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب ارش می گوید: اگر بیند که بارش یا چیزی دیگر بارش همی بود او را سود و منفعت بود. تعبیر خواب ارش به روایت جابر مغربی جابر مغربی گوید: اگر بیند که رسن یا جامه پشمین بود، دلیل است که در سفر …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب ارزن

تعبیر خواب ارزن

تعبیر خواب ارزنتعبیر خواب ارزن ‏تعبير خواب ارزن به روايت یوسف نبی علیه السلام یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ارزن روزی ناگهانی بوی رسد. تعبير خواب ارزن به روايت لیلا برایت لیلا برایت می گوید: کاشتن یا خوردن ارزن در خواب، نشانه‏ آرامش و آسایش در زندگى مى‏ باشد تعبیر خواب ارزن یوسف نبی (ع) می‌گوید: دیدن ارزن در …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب ارزانی

تعبیر خواب ارزانی

تعبیر خواب ارزانی تعبير خواب ارزانی به روايت یوسف نبی علیه السلام یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ارزانی مصیبت بود. تعبیر خواب ارزانی تعبير خواب ارزانی به روايت یوسف نبی علیه السلام یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ارزانی مصیبت بود. تعبير خواب در روزگار گراني عقایدالمردمان: اگر کسی در خواب ببیند که پمبه دانه می خورد گاهی لپ‌لپ …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اردک ماهی

تعبیر خواب اردک ماهی

تعبیر خواب اردک ماهی تعبير خواب اردک ماهی به روايت معبران آنلی بیتون می گوید: دیدن اردک ماهى در خواب، معنایش این است که شما را به مهمانى دعوت مى کنند. تعبیر خواب دیدن ماهی در دریا حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اردو

تعبیر خواب اردو

تعبیر خواب اردو کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد تعبیر خواب اردو به روایت معبران آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب اردو می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید، نشانه آن است که در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و آماده برای رفتن به سیفری طولانی و ملال آور …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب ارث

تعبیر خواب ارث

تعبیر خواب ارث تعبير خواب ارث به روايت لوک اویتنهاو لوک اویتنهاو می گوید: ارث: خلاص شدن از یک موقعیت ناجور کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد تعبير خواب ارث به روايت آنلی بیتون آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید ارثی به شما رسیده است ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت. تعبير …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب ارتقاء

تعبیر خواب ارتقاء

تعبیر خواب ارتقاء کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد تعبير خواب ارتقاء به روايت آنلی بیتون آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید به مقامی والا ارتقاء می یابید، علامت آن است که با مطالعه و دقت در کارها به پیشرفت و ثروت دست خواهید یافت. ۲ـ اگر خواب ببینید به سمت آسمان صعود می کنید، علامت …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب ارتش

تعبیر خواب ارتش

تعبیر خواب ارتش لیلا برایت می گوید: دیدن ارتش در خواب، نشانه نگرانى شما مى باشد. براى زن ها علاقه داشتن به روابط جنسى است. ارتش در حال جنگ، بیانگر ثروت بزرگ مى باشد و رژه ارتش، معنایش موفقیت در مسائل مالى مى باشد. درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب یک ارتش : نزاع درخانواده ارتش های متعدد از کشورهای …

ادامه نوشته »

تماس با ما