بورسیه های دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه مِیجی ژاپن

دانشگاه مِیجی ژاپن ۱۳۵ سال پیش تاسیس شده، از ایستگاه قطار توکیو تنها ۵ دقیقه فاصله دارد، قریب به ۳۳ هزار دانشجو دارد و تا کنون بیش از ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل داشته! دارای ۱۰ دپارتمان در مقطع کارشناسی و ۱۶ دپارتمان در مقاطع تحصیلات عالی است.
بیشتر برنامه های این دانشگاه به زبان انگلیسی نیز برگزار می شود.

دانشگاه مِیجی ژاپن در دپارتمان های زیر فاند ماهیانه ۵۰ هزار یِن تحصیلی به دانشجویان بین المللی خود، اعطا می کند
برای مقاطع کارشناسی در دپارتمان های:
School of Law
School of Commerce
School of Political Science and Economics
School of Arts and Letters
School of Science and Technology
School of Agriculture
School of Business Administration
School of Information and Communication
School of Global Japanese Studies
School of Interdisciplinary Mathematics
Graduate Schools
برای مقطع ارشد در دپارتمان های:
Graduate School of Law
Graduate School of Commerce
Graduate School of Political Science and Economics
Graduate School of Business Administration
Graduate School of Arts and Letters
Graduate School of Information and Communication
Graduate School of Science and Technology
Graduate School of Agriculture
Graduate School of Advanced Mathematical Sciences
Graduate School of Humanities
Graduate School of Global Japanese Studies
Graduate School of Global Governance
Law School
Graduate School of Governance Studies
Graduate School of Global Business
Graduate School of Professional Accountancy
تحصیل به زبان انگلیسی است.
و دانشجویان علاقمند به تحصیلات ارشد بایستی معدل کارشناسی ۳ از ۴ داشته باشند. یا بعبارت دیگر،
👌 👉 ۳∕۴ = x∕۲۰ → x~~ (20*3) /4 = 15 out of 20
دد لاین برای هر دپارتمان متفاوت است.

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/allaboutmeiji/en/