شرایط و نحوه دریافت مرخصی تحصیلی، نقل و انتقال و مهمانی طلاب در مدارس حوزه علمیه برادران پایه های اول تا دهم بر اساس آیین نامه جدید اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در فصول ششم تا هشتم آیین نامه جدید آموزشی مدارس علمیه برادران پایه های اول تا دهم شروط مربوط به اخذ مرخصی تحصیلی، نقل و انتقال و مهمانی طلاب تدوین و اعلام شده است.

در این فصول به موضوعات بررسی تقاضای مرخصی تحصیلی، شروط مهمان شدن طلاب در دیگر مدارس و نحوه انتقال طلاب به دیگر مدارس اشاره شده که در ذیل مهم ترین موضوعات این فصل اشاره شده است.

اخذ مجوز مرخصی آموزشی طلاب با مجوز مدیرمدرسهشرایط نقل و انتقال و مهمانی طلاب/ مرخصی در سال اول مجاز نیست

طلبه می تواند در هر نیمسال تحصیلی در موارد ضروری، پس از اخذ مجوز از مدیر مدرسه، حداکثر تا ۱۰ روز از مرخصی استفاده کند.

بررسی تقاضای مرخصی بیش از ۱۰ روز برای یک یا چند درس و تصمیم گیری درباره آن، بر عهده شورای مدرسه است.

طلبه در طول مدت دوره تحصیلی در صورت ضرورت، می تواند حداکثر دو نیمسال (متوالی یا غیر متوالی) در سطح یک و همچنین دو نیمسال در مجموع سطح دو و سه از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

مرجع تشخیص ضرورت شورای آموزش استان است.

مدت زمان مرخصی، جزو حداکثر سنوات مجاز تحصیل (مذکور در ماده ۲۲) به شمار می آید.

در مدت مرخصی طلبه مجاز به شرکت در امتحان نیست و  در سال اول تحصیلی نیز مرخصی تحصیلی مجاز نیست.

نحوه مهمانی طلاب در مدارس علمیه

طلبه در صورت اضطرار می تواند با موافقت مدیر مدرسه و مدیریت استان مبدا و مقصد، در برخی از درس ها یا همه آنها حداکثر در دو نیم سال میهمان شود.

میهمان شدن طلبه در یک مدرسه، مشروط به این است که حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در مدرسه مبدا گذرانده باشد.

طلبه میهمان، موظف به تحصیل حضوری و طبق ضوابط در تمام دروس انتخابی مدرسه مبدا و مقصد است.

مجموع ساعات انتخاب درس طلبه میهمان (در مدرسه مبدا و مقصد) نباید از سقف مجاز تجاوز کند.

طلبه در مدرسه مقصد موظف به انتخاب درس و حضور در کلاس و شرکت در امتحانات مطابق آیین نامه حاضر است.

همه اطلاعات آموزشی طلبه را مدرسه مقصد در سامانه ثبت می کند و اسناد آن، در مدرسه مقصد نگهداری می شود.

طلبه میهمان باید همه قوانین مدرسه مقصد را رعایت کند.

تمامی مزایای طلبه، در مدرسه مبدا برقرار است.

شروط انتقال طلاب به مدارس علمیه

انتقال طلبه از مدرسه ای به مدرسه دیگر، با شرایط ذیل امکان پذیر است:

الف) فعال بودن پرونده تحصیلی

ب) اشتغال به تحصیل، حداقل به مدت یک سال تحصیلی در مدرسه مبدا

ج) موافقت مدیر مدرسه مبدا و مقصد و تایید مدیریت استان مبدا و مقصد

زمان انتقال طلاب به مدارس

زمان انتقالات، از پایان امتحانات نیم سال دوم و تا پیش از شروع سال تحصیلی جدید است.

طلبه تا پیش از نهایی شدن انتقال و تغییر کد محل تحصیل، از طلاب مدرسه مبدا محسوب می شود و طبق ضوابط باید حضور مستمر در درس داشته باشد.

انتقال طلبه از مرکز مدیریت حوزه های علمیه به مراکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان و اصفهان و بالعکس فقط از طریق معاونت آموزش صورت می پذیرد.