منابع دکتری علوم مرتع ۹۶_۹۷

منابع دکتری, منابع آزمون دکتری, منابع دکترا, منابع کنکور دکتری, منابع آزمون دکترا, منابع دکتری97-96

منابع دکتری علوم مرتع (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. حسین آذرنیوند، محمدعلی زارع چاهوکی / اصلاح مراتع / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۷
 2. حسین آذرنیوند، آرش ملکیان / بوم شناسی مناطق بیابانی / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۸
 3. محمدرضا ابراهیمی / ارزیابی خط مشی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۳۱-۰۲-۵۹ شورای انقالب / پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه اموزش عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی / ۱۳۸۵
 4. حسن احمدی، بهرام پیمانی فرد، سید آهنگ کوثر، محمد مهدوی / فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، جلد دوازدهم: مرتع و آبخیزداری / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۰
 5. محمدحسن ادهمی مجرد / مقایسه سه روش ارزیابی منابع طبیعی / پایان نامه کارشناسی ارشد / دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۸
 6. مسلم رستم پور / سوالات دکتری علوم مرتع دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی / نشر پردازش / ۱۳۹۱
 7. حسین ارزانی / تجزیه و تحلیل اکوسیستم های مرتعی / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری / دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۸
 8. حسین ارزانی / تجزیه و تحلیل روش های اندازه گیری مرتع / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری / دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۸
 9. حسین ارزانی / تغذیه دام در مرتع / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری / دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۹
 10. حسین ارزانی / رابطه دام و مرتع / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری / دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۸
 11. حسین ارزانی / کیفیت علوفه و نیاز روزانه دام چراکننده از مرتع / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۸
 12. حسین ارزانی، حسین آذرنیوند / نقش گیاهان علوفه ای و مرتعی در چرخه تولید و ارتباط آن با برنامه ها و سیاست ها در حفظ و تقویت منابع طبیعی کشور / مجموعه مقالات همایش مدیریت مراتع مناطق خشک / مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر / کرج / ۱۳۸۴
 13. حسین ارزانی، احسان شهریاری / پایش برای اکولوژی و حفاظت (ترجمه) / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۶
 14. حسین ارزانی، گوردن کینگ، بروس فرستر / کاربرد اطلاعات رقومی ماهواره لندست TM در تخمین تولید و پوشش گیاهی / مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۵۰ / ۱۳۷۶
 15. حسین ارزانی، مژگان السادات عظیمی، مهدی فرح پور، سیدحسن کابلی، حمیدرضا میرداوودی / روش های پایش مراتع در اکوسیستم های مناطق خشک، مجله جنگل و مرتع / ۱۳۸۷ / شماره ۳۷
 16. حسین ارزانی، کمال الدین ناصری / چرای دام در مراتع و چراگاه (ترجمه) / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۴
 17. حسین ارزانی، شهرام یوسفی، محمد جعفری، مهدی فرح پور / مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعه موردی منطقه طالقان / مجله محیط شناسی شماره ۳۷ / ۱۳۸۴
 18. فاضل امیری، حسین ارزانی / مدیریت مراتع بر اساس ظرفیت چرا و شاخص پوشش گیاهی (مطالعه موردی: مرتع نیمه خشک قره آقاچ) / مجله علمی و پژوهشی مرتع، شماره ۳ / ۱۳۸۸
 19. محمد جعفر بحرانی / مقدمه ای بر مرتع و مرتع داری / انتشارات آییژ / ۱۳۸۶
 20. مهدی پورهاشمی، محمدرضا مروری مهاجر، محمود زبیری، قوام الدین زاهدی امیری / طبقه بندی رویشگاه با استفاده از آنالیز پوشش گیاهی در جنگل های شاخه زاد بلوط اطراف مریوان / منابع طبیعی ایران، شماره ۵۷ / ۱۳۸۳
 21. علی اکبر جوادی / تجزیه و تحلیل اکوسیستم های مرتعی / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، / تهران / ۱۳۸۸
 22. محمدرضا چایی چی، محسن محسنی ساروی، آرش ملکیان / اثر لگدکوبی و چرای دام بر ویژگی های فیزیکی خاک و پوشش گیاهی مرتع / مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۵۶ / ۱۳۸۲
 23. صادق خلیلیان / تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی اجتماعی حوزه های آبخیز / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات / تهران / ۱۳۸۷
 24. ابوالقاسم دادرسی سبزواری، ناهید سبزواری / مشارکت مردمی در مدیریت و بهره برداری از مراتع حجت آباد و رحمت آباد شهرستان سبزوار / فصل نامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره ۹ / ۱۳۸۱
 25. مسلم رستم پور / بررسی مفاهیم تنوع زیستی در بوم شناسی گیاهی / سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۷
 26. مسلم رستم پور / بررسی روابط پوشش گیاهی و برخی از عوامل محیطی در مراتع زیر کوه قاین / پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۷
 27. محمدعلی زارع چاهوکی / جامعه شناسی گیاهی / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری / دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۷
 28. مجید صادقی نیا، حسین ارزانی، ناصر باغستانی میبدی / مقایسه روش های مختلف برآورد تولید در چندگانه مهم بوته ای (مطالعه موردی مراتع استان یزد و اصفهان) / مجله پژوهش و سازندگی، شماره ۱۶ / ۱۳۸۲
 29. علی صالحی، منوچهر زرین کفش، قوام الدین زاهدی امیری / بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با گروه های اکولوژیک درختی در سری نم خانه جنگل خیرودکنار / مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۵۸ / ۱۳۸۴
 30. علی طویلی / جامعه شناسی گیاهی / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۵
 31. علی طویلی / جامعه شناسی گیاهی / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری / دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۵
 32. سارا عباسی، سید محسن حسینی، بابک پیله ور، حبیب زارع / اثر حفاظت بر تنوع زیستی گونه های چوبی در منطقه اشتران کوه لرستان / مجله جنگل ایران / ۱۳۸۸
 33. یونس عصری / جامعه شناسی گیاهی (فیتوسوسیولوژی) / انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع / ۱۳۷۴
 34. مرتضی عطری / فیتوسوسیولوژی (جامعه شناسی گیاهی) (ترجمه) / انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع / ۱۳۷۶
 35. عسگر علیزاده، فاطمه مهدوی، نگهدار اسکندری / سیاست های مرتعداری در ایران / انتشارات پونه / ۱۳۸۷
 36. جلیل فرزادمهر / برآورد مشخصه های کمی (تاج پوشش و تولید گیاهی) مراتع در مناطق رویشی استپی و نیمه استپی با استفاده از داده های ماهواره های لندست و اسپات / پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۲
 37. اسداله متاجی، قوام الدین زاهدی امیری / ارتباط بین گروه های اکولوژیک گیاهی و شرایط ادافیک رویشگاه (پژوهش موردی در جنگل خیرودکنار نوشهر) / مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۵۹ / ۱۳۸۵
 38. اسداله متاجی، ساسان بابایی کفاکی / بررسی جوامع گیاهی و شرایط فیزیوگرافیکی به منظور تهیه نیم رخ جوامع جنگلی شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار نوشهر) / فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، شماره ۱۴ / ۱۳۸۵
 39. محسن محسنی ساروی / هیدرولوژی مرتع / انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مشهد / ۱۳۸۷
 40. شهریار محمدرضایی / رویکرد سیستمی به تجزیه و تحلیل اکوسیستم ها / انتشارات آییژ / ۱۳۸۲
 41. جلال محمودی، قوام الدین زاهدی امیری / ابراهیم عادلی پیش بیجاری، رامین رحمانی / شناسایی گروه های اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با ویژگی های خاک در جنگل جلگه ای کلارآباد (چالوس) / مجله منابع طبیعی ایران / شماره ۵۸ / ۱۳۸۴
 42. مجید مخدوم فرخنده / شالوده آمایش سرزمین / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۷۸
 43. منصور مصداقی / بوم شناسی گیاهی / انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد / ۱۳۸۴
 44. منصور مصداقی / توصیف و تحلیل پوشش گیاهی (ترجمه) / انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد / ۱۳۸۰
 45. منصور مصداقی / مدیریت مراتع خشک بر مبنای مدل وضعیت حال و انتقال / دومین همایش ملی بیابان زدایی و روش های مختلف بیابان زدایی / کرمان / ۱۳۷۵
 46. منصور مصداقی / مرتعداری در ایران / انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) / ۱۳۸۲
 47. محمدرضا مقدم / اکولوژی توصیفی و اماری پوشش گیاهی / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۰
 48. محمدرضا مقدم / اکولوژی گیاهان خاکروی / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۴
 49. محمدرضا مقدم / مرتع و مرتعداری / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۸

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری علوم مرتع در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری علوم مرتع نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *