تعبیر خواب شاه بلوط

تعبیر خواب شاه بلوط

تعبير خواب شاه بلوط به روايت جابرمغربی
اگر در خواب دید که شاه بلوط داشت، دلیل که از بزرگی منفعت یابد. اگر دید که شاه بلوط می خورد، دلیل که غمگین گردد.

دیدن بلوط در خواب نشانه چیست؟ / تعبیر خواب بلوط

بلوط میوه ای است از یک درخت تناور و پر ریشه و پر شاخ و برگ که عمری دراز دارد و چند نسل می توانند از برگ آن استفاده کنند. و دیدنش در خواب، سمبلی از قدرت و داوم است. به نظر می رسد شروع های کوچک بیشترین پتانسیل را برای رشد دارد . اهداف کوچک و کوتاه مدت خود را دست کم نگیرید.خواب بلوط نماد قدرت و نیرو و ثروت است. ثروتی که پس از سختی و تلاش زیاد به دست می آید

اگر ببینی شاه بلوط داری، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.
هر کسی در خواب به هر اندازه بلوط داشته باشد، به همان اندازه به او خیر و نعمت می رسد و اگر کسی دید در خانه اش مقدار زیادی بلوط دارد، شخصی امانت دار است.
تعبیر خواب میوه بلوط:
شما میوه های بلوط جمع آوری می کنید : ثروت
میوه های بلوط در دست دارید : شانس
یک بیمار خواب ببیند که میوه بلوط دارد :بهبودی سریع
شما میوه بلوط می چینید : شانس و خوشبختی
تعبیر خواب بلوط به روایت امام صادق(ع)
دیدن بلوط در خواب بر سه وجه است:
روزی حلال،
منفعت،
معیشت نیکو.
تعبیر خواب بلوط به روایت محمد بن سیرین
اگر ببینی بلوط خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای روزی حلال بدست می‌آوری .
اگر ببینی در خانه‌ات کیسه‌های بلوط وجود دارد، اگر بدانی برای خودت می‌باشند، یـعـنـی در آن سال مال و نعمت زیادی به دست می‌آوری،
اگر ببینی بلوط در خانۀ دیگران می‌باشند، یـعـنـی مردم پیش تو امانتهایی قرار می‌دهند.
تعبیر خواب بلوط به روایت دانیال نبی (ع)
تعبیر درخت بلوط، مردی است ناآگاه، و دورو و منافق نسبت به اهل و نزدیکان خویش.
تعبیر خواب بلوط به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
بلوط را مي شناسيد که ميوه اي است از يک درخت تناور و پر ريشه و پر شاخ و برگ که عمري دراز دارد و چند نسل مي توانند از برگ و بر آن استفاده کنند. اين ميوه خشک در خواب مال و نعمت تعبير شده اما به نظر من علاوه بر مال و نعمت کامجوئي دشوار است از آن نوع کامجوئي و کامروائي ها که به ناخشنودي و تلخي مي انجامد.
اگر بيننده خواب مصرف کننده معمولي بلوط باشد خواب او چندان قابل تفسير و تعبير نسيت زيرا با انديشه هاي روزانه او کلي فرق ندارد و چه بسا که مي تواند دنباله فکر و خيال روزانه او باشد اما اگر بيننده خواب مصرف کننده بلوط نباشد و به ندرت بلوط را مي بيند يا فقط نامش را در کتاب ها و نوشته ها مي خواند خواب او گوياي خيلي چيزها است از جمله همان کامجوئي دشوار. براي خوردن مغز بلوط بايد پوست ضخيم و سفت آن را شکست تازه مغز آن صرف نظر از داشتن مواد سرشار از چربي و پروتئين و ويتامين ها چندان خوشمزه و اشتها انگيز نيست مگر براي آن ها که به خوردنش عادت دارند يا غذاي منحصرشان مي باشد. اين معني همان کامجوئي دشوار را مي رساند. به دنبال چيزي مي رويد که رسيدن به آن دشوار است و تازه وقتي رسيديد از آن همه کوشش و پي گيري نادم مي گرديد و احساس خستگي بي سود مي کنيد. با توجه به اين مطلب ديدن بلوط در خواب نويد مال و نعمت است.
اگر بلوط مي خوريد نفعي عايدتان مي شود و سودي مي بريد.
اگر کاسب هستيد در کسب سود مي بريد و چنان چه اداري و کارمند هستيد در کار مربوط به خودتان ترقي مي کنيد و به جاه و مقام مي رسيد.
اگر به جائي در خواب رسيديد که ديديد مقداري بلوط روي زمين پراکنده موردي پيش مي آيد که با وضع شوريده مالي روبه رو مي شويد.ممکن است به شما تعلق نداشته باشد اما تدبير و تنظيم کار را از شما مي خواهند.
چنان چه در خواب ديديد که در خانه خودتان درخت بلوط روئيده مال دار مي شويد و احتمالا يکي از فرزندان يا برادران و خواهران شما به طور کلي آن ها که با شما از يک ريشه و پيوند هستند، مثل آن درخت تناور و پربار مي شود که شما از آن بهره مند مي گرديد و در سايه اش به تنعم و رفاه مي رسيد.
اگر بلوط بسيار يا اندک ديديد که به شما تعلق نداشت و در خواب احساس کرديد که مال شما نيست کسي چيزي نزد شما امانت مي نهد و اين چيز بيشتر مي تواند پول باشد.
دور ريختن بلوط يا کندن درخت آن از ريشه خوب نيست و بيننده چنين خوابي بايد منتظر يک زيان مالي بزرگ باشد.
تعبیر خواب بلوط به روایت جابر مغربی
اگر ببینی شاه بلوط می‌خوری، یـعـنـی غمگین و افسرده می‌شوی.
تعبیر خواب بلوط از دیدگاه لیلا برایت
اگر خواب ببینید که در جستوجوى درخت بلوط هستید، بیانگر آن است که براى رهایى از مشکلات، کوشش زیادى مى‏کنید.
اگر در خواب ببینید که از درخت بلوط میافتید، نشانه‏ ى آن است که فرصت خوبى را از دست مى‏دهید.
تعبیر خواب بلوط از دیدگاه آنلی بیتون
دیدن جنگلی از درختان بلوط در خواب ، علامت آن است که در تمام مراحل زندگی پیروز و موفق خواهید بود .
دیدن درخت پربار بلوط در خواب ، نشانه پیشرفت و رسیدن به مقامی بالا است .
دیدن درخت عریان و آفت زده بلوط در خواب ، علامت روبرو شدن با حوادثی ناگهانی و تکان دهنده است .
دیدن درخت بلوط برای افرادی که مجرد هستند ، نشانه آن است که بزودی با شرایطی مساعد ازدواج خواهند کرد و زندگی دلپذیر خواهند داشت .
تعبیر خواب بلوط در کتاب سرزمین رویاها
خواب درخت بلوط : پول و عمر طولانی
از یک درخت بلوط بالا می روید : یکی از نزدیکان شما واقعاً بد شانس است .
زیر شاخه های بزرگ یک درخت بلوط استراحت میکنید : عمر شما طولانی خواهد بود و بسیار ثروتمند خواهید شد .
یک درخت بلوط خشک شده : یکی از دوستان نزدیک شما می میرد.
تعدادی درخت بلوط : نقشه های جالب .
بلوط های جوان و پرشاخه : در چند سال آینده پول هنگفتی بدست خواهید آورد .
یک درخت بلوط با برگهای پلاسیده : ضرر مالی در کار
برگهای خشک در اطراف یک درخت بلوط : یک عشق از دست رفته و ناکام
یک درخت بلوط بریده شده : به شما خیانت میشود.
یک درخت بلوط به روی شما می افتد : یکی ازدشمنانتان می میرد .
شما زیر درخت بلوط هستید : زندگی شما خارق العاده خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *